Solteq Plc

Polityka Prywatności

Przedstawiona w niniejszym dokumencie polityka prywatności weszła w życie 25 maja 2018 roku i została zaktualizowana 11 lutego 2021 roku.


Ochrona prywatności naszych klientów oraz osób odwiedzających naszą witrynę internetową jest dla nas w Solteq bardzo ważna. Dlatego zawsze staramy się jak najlepiej chronić Twoje dane osobowe. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami prawa i zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do bieżącego celu.


Za dane osobowe uważa się wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Czytając naszą politykę prywatności dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie oraz jak możesz wpłynąć na sposób, w jaki Solteq przetwarza Twoje dane osobowe.

Ogólne informacje o danych osobowych

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?


Wszyscy pradownicy firmy „Solteq” są odpowiedzialni jako administratorzy za przetwarzanie danych osobowych określonych w niniejszym opisie pliku. Dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych oddziałach Solteq na terenie UE/EOG. Jeśli zlecimy przetwarzanie Twoich danych osobowych stronie trzeciej lub lokalizacji poza UE/EOG, zawsze zapewnimy, że istnieje podstawa prawna i odpowiednie bezpieczeństwo danych.


Inspektor ochrony danych odpowiada za sprawy dotyczące ochrony danych w Solteq. Możesz skontaktować się z nim bezpośrednio w sprawach dotyczących ochrony danych pod adresem e-mail: DPO@solteq.com, Telefon +358 (0) 20 14444.

Jak chronione są Twoje dane osobowe?


Skuteczne bezpieczeństwo danych jest dla nas bardzo ważne. W miarę możliwości dane osobowe są szyfrowane w używanych przez nas systemach oraz w komunikacji przy użyciu metod szyfrowania, które uznaliśmy za skuteczne.


Dane osobowe są fizycznie zabezpieczane dzięki zabezpieczonym urządzeniom oraz kontroli dostępu. Dostęp do danych osobowych mają tylko pracownicy, którzy potrzebują dostępu do danych w celu wykonywania swoich obowiązków. Pracownicy przetwarzający dane osobowe są zobowiązani do zachowania tajemnicy.


Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Solteq poniżej.

Jak i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania: marketing, komunikacja z klientem i obsługa klienta.


 • Obsługa klienta i zarządzanie relacjami z klientem
 • Umożliwienie dostarczania i funkcjonowania produktów i usług Solteq
 • Umożliwienie świadczenia poprzez współpracę pomiędzy grupą firm Solteq, podwykonawcami i partnerami
 • Wysyłka newsletterów
 • Dostarczanie komunikatów inwestorskich
 • Komunikaty dotyczące wydarzeń, produktów i usług partnerów firmy Solteq, a także ich marketingu i marketingu bezpośredniego
 • Personalizacja użytkownika na naszej stronie internetowej i w komunikacji
 • Dalszy rozwój produktów, usług i funkcjonalności strony internetowej Solteq
 • Odpowiadanie na prośby o kontakt
 • Przestrzeganie przepisów ustawowych

Podstawy przetwarzania


Wykonanie umowy lub wdrożenie środków wymaganych przed zawarciem umowy

Jeżeli zamówiłeś w Solteq konkretny produkt/usługę lub podjęliśmy negocjacje w celu zawarcia umowy, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby móc wywiązać się z naszych zobowiązań umownych lub zawrzeć zamierzoną umowę.


Obowiązki ustawowe

Zagwarantowanie prawa do odstąpienia od umowy jest niezbędne do wypełnienia np. ustawowych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie konsumentów. Solteq przechowuje również pewne dane dotyczące rachunków w relacji z klientami zgodnie z przepisami o rachunkowości.


Zgoda

Solteq przetwarza podane przez Ciebie dane osobowe na podstawie Twojej zgody, na przykład w celu wysyłania Ci wiadomości marketingu bezpośredniego od partnerów. Zawsze masz prawo i możliwość wycofania zgody.


Uzasadnione interesy

Na przykład, gdy celem przetwarzania danych osobowych jest zapłata jednego z partnerów Solteq, podstawą przetwarzania może być uzasadniony interes Solteq. Korzystając z prawnie uzasadnionych interesów, zawsze będziemy oceniać cel przetwarzania w odniesieniu do Twoich interesów i praw ustawowych.

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu


 • imię i nazwisko użytkownika oraz dane kontaktowe
 • firma lub inna organizacja, stanowisko oraz dane kontaktowe firmy lub organizacji;
 • dane dotyczące sprzętu użytkownika, takie jak marka komputera lub urządzenia mobilnego;
 • dane dotyczące oprogramowania użytkownika, np. producenta przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego,
 • aktualny adres IP użytkownika, kod IMEI lub inny porównywalny kod identyfikacyjny urządzenia;
 • dane podane przez użytkownika dotyczące urządzeń należących do firmy użytkownika lub innej organizacji,
 • dane dotyczące użytkowania i sesji użytkowania produktów i usług Solteq
  dane dotyczące sposobu, w jaki użytkownik korzysta z różnych funkcji produktów i usług Solteq, takie jak
 • dane dotyczące częstotliwości, czasu i czasu użytkowania
 • nazwa użytkownika i hasło użytkownika do produktów i usług Solteq w postaci zaszyfrowanej
 • dane dotyczące umów podpisanych przez firmę użytkownika lub inną organizację,
 • dane dotyczące subskrypcji list mailingowych
 • informacje zwrotne od klientów lub odpowiedzi na ankiety udzielone przez użytkownika, a także wyniki współzawodnictwa związane z użytkownikiem;
 • w przypadku niektórych usług dane dotyczące lokalizacji geograficznej i rodzinnego miasta użytkownika

Okres przechowywania


Dane osobowe są przechowywane w celach marketingowych i komunikacyjnych, o ile osoba, której dane dotyczą, wyraziła chęć otrzymywania takich treści oferowanych przez Solteq. Jeśli osoba, której dane dotyczą, anuluje subskrypcję, jej dane osobowe zostaną usunięte, chyba że Solteq ma podstawę prawną do dalszego przechowywania danych.


Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak osoba, której dane dotyczą, lub firma reprezentowana przez osobę, której dane dotyczą, pozostaje w relacji klient oraz Solteq. Po zakończeniu relacji z klientem dane osobowe będą przechowywane, o ile istnieje do tego podstawa prawna określona na przykład w przepisach dotyczących księgowości.


Jeśli osoba, której dane dotyczą, anuluje subskrypcję treści, a ona sama lub firma przez nią reprezentowana nie jest aktywnym klientem Solteq, jej dane zostaną usunięte w rozsądnym terminie, chyba że Solteq ma podstawę prawną do dalszego przechowywania danych.

Źródła danych


Dane osobowe są gromadzone od osoby, której dane dotyczą, za pośrednictwem strony internetowej Solteq, telefonicznie lub za pośrednictwem innego kanału komunikacji, a także za pośrednictwem funkcji czatu na stronie internetowej Solteq. Osoba, której dane dotyczą, dostarcza również dane w związku z dostarczaniem produktów i usług Solteq oraz korzystaniem z produktów i usług Solteq.


Dane osobowe mogą być gromadzone od podwykonawców lub dostawców Solteq, którzy dostarczają produkty lub usługi dla osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe są również gromadzone, gdy użytkownik loguje się lub weryfikuje swoją tożsamość za pomocą usług stron trzecich – takich jak Twitter, LinkedIn lub Facebook – zgodnie z warunkami tych usług.

Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom w celu świadczenia usług


Podwykonawca lub klient Solteq (taki jak dostawca usług IT, dostawca oprogramowania lub dostawca), a także firma klienta, organizacja klienta lub potencjalny klient reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą.

Jak mogę wpłynąć na sposób przetwarzania moich danych osobowych przez Solteq?

Zawsze masz prawo decydować o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na początku niniejszej polityki prywatności.

Wycofanie zgody


Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę częściowo lub całkowicie. Wycofanie zgody nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo dostępu do danych osobowych


Masz prawo wnioskować do nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także być informowanym o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, np. o celu przetwarzania i kategoriach przetwarzanych danych osobowych. Masz również prawo otrzymać kopię dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy. Jeśli zażądasz więcej niż jednej kopii, możemy obciążyć Cię rozsądną kwotą na podstawie kosztów administracyjnych.

Prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych


Masz prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych poprzez podanie dodatkowych danych.

Prawo do usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia danych


Solteq usunie Twoje dane osobowe na Twoje żądanie, pod warunkiem, że Solteq nie ma obowiązku przechowywania danych na podstawie zobowiązań między stronami lub na podstawie obowiązujących przepisów lub regulacji.


W niektórych sytuacjach określonych przepisami o ochronie danych masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przesłania swoich danych z jednego systemu do innego.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (bez wpływu na inne administracyjne procedury odwoławcze lub sądowe). Tego rodzaju skargę składa się do organu nadzorczego w państwie członkowskim UE/EOG, w którym masz miejsce zwykłego pobytu, w którym pracujesz lub którego obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych zostały naruszone zgodnie ze skargą. Siedziba Solteq znajduje się w Finlandii, gdzie właściwym organem nadzorczym jest Biuro Rzecznika Ochrony Danych.

Polityka plików cookie serwisu internetowego Solteq

Plik cookie „ciasteczko” to mały plik danych, który jest zapisywany na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym. Plik cookie nie jest programem, który może zawierać szkodliwe programy lub wirusy.