Skip to content

  05.03.2024

  Kutsu Solteq Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

  Pörssitiedote
  Yhtiökokouskutsu
  5.3.2024 klo 8.05

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.3.2024 kello 10.00. Varsinainen yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena. Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. 

  Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

  A.    Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1.    Kokouksen avaaminen

  2.    Kokouksen järjestäytyminen

  3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6.    Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

  Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.solteq.com/yhtiokokous2024.

  7.    Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8.    Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

  Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

  10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

  Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.6.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023 on tämän kokouskutsun liitteenä ja saatavilla Solteq Oyj:n internetsivuilta (www.solteq.com/yhtiokokous2024).

  Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023. 

  11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

  Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous vahvistaa muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka esitettiin edellisen kerran varsinaiselle yhtiökokoukselle 10.6.2020.  

  Palkitsemispolitiikkaan on tehty muutos toimitusjohtajan lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien asettamisen osalta siten, että lyhyen aikavälin kannustinohjelmien perusteella maksettava palkkio voi olla enintään 75 % kiinteästä vuosipalkasta ja tavoitetasolla pitkän aikavälin kannustinohjelmien painoarvo muodostaa merkittävän osan toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta. Muutoksella halutaan varmistaa, että mahdollisella muuttuvalla palkitsemisella painotetaan yhtiön pitkänaikavälin tavoitteiden toteutumista.

  Varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävä muutettu palkitsemispolitiikka on tämän kokouskutsun liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2024

  12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä säilyvät ennallaan ja ovat: 

  Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

  13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan 7 jäsentä.

  14. Hallituksen jäsenten valitseminen

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Markku Pietilä, Katarina Cantell, Panu Porkka, Anni Sarvaranta, Mika Sutinen ja Esko Mertsalmi sekä uutena hallituksen jäsenenä Lotta Airas. Ehdotettu uusi hallituksen jäsen on riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

  Kaikilta hallitukseen esitettäviltä henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. 

  Lisätietoja hallitukseen esitettävästä uudesta jäsenestä on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2024.

  15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

  Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan ja että sama koskee tilintarkastajan palkkiota, joka liittyy yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportin varmentamiseen.

  16. Tilintarkastajan valitseminen

  Yhtiö on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan lakisääteinen vaihtaminen). Hallituksen tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjestänyt lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn.

  Tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että tilintarkastuksen kilpailuttamisen perusteella tilikaudelle 2024 tilintarkastajaksi valitaan yksi tilintarkastusyhteisö ja että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT, KRT Tiina Puukkoniemi. 

  Lisäksi ehdotetaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy suorittaisi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentamisen tilikaudella 2024. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että KHT, KRT Tiina Puukkoniemi toimisi päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana. 

  Lisätietoja ehdotetusta vastuullisesta tilintarkastajasta on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2024.

  17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

  Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiön kotipaikka on Espoo ja että yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä tai Vantaalla. 

  Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 1 § ja 11 § kuuluisivat muutoksen jälkeen seuraavasti:

  1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

  Yhtiön toiminimi on Solteq Oyj, ruotsiksi Solteq Abp ja englanniksi Solteq Plc. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

  11 § Kokouskutsu, kokouspaikka ja osallistumistapa

  Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla se hallituksen määräämässä valtakunnallisesti leviävässä sanomalehdessä tai yhtiön internet-sivuilla taikka muutoin todistettavasti aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

  Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

  Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä tai Vantaalla.

  Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

  Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2024.

  18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

  Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2025 asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2023 tekemän vastaavan päätöksen.

  19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 500 000 kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

  Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.

  Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2025 asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2023 tekemän vastaavan päätöksen.

  20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta 

  Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

  Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

  Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

  Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2025 asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2023 tekemän vastaavan päätöksen.

  21. Kokouksen päättäminen 

  B. Yhtiökokousasiakirjat 

  Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Solteq Oyj:n internetsivuilla (www.solteq.com/yhtiokokous2024). Palkitsemisraportti on myös tämän kokouskutsun liitteenä. Solteq Oyj:n vuosikatsaus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Solteq Oyj:n internetsivuilla. Jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.

  Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.4.2024. Myös toimitusjohtajan katsaus julkaistaan Solteq Oyj:n internetsivuilla varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. 

   

  C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

  Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 15.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

  Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 6.3.2024 kello 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

  Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2024. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  b) sähköpostin tai postin kautta. Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön verkkosivuilla www.solteq.com/yhtiokokous2024 saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solteq Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Solteq Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

  2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2024, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2024.

  Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää tilapäisen yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi osakkeenomistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solteq Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osakkeenomistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumiseksi. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa äänestämään ennakkoon puolestaan, näin toimitetut äänet otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ennakkoääninä yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja äänestä toisin yhtiökokouksessa.

  3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

  Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.solteq.com/yhtiokokous2024. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solteq Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla. 

  4. Osallistumisohjeet

  Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, osallistuvat kokoukseen ja käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

  Etäyhteys varsinaiseen yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

  Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Mikäli he osallistuvat etäyhteydellä, niin heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakkoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.

  Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/support sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

  5. Äänestäminen ennakkoon

  Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 6.3.2024 kello 12.00 – 21.3.2024 kello 16.00 välisenä aikana varsinaisen yhtiökokouksen asiakohtien 7-20 osalta.

  a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2024.  Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

  b) Postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solteq Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

  Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

  Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

  Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

  Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2024.


  6. Muut ohjeet/tiedot 

  Kokouskielenä on suomi.

  Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

  Solteq Oyj:llä on varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsupäivänä yhteensä 19 396 501 osaketta, jotka edustavat samaa määrää ääniä.  Vantaalla, 5. maaliskuuta 2024
  SOLTEQ OYJ
  HALLITUS.


  Liitteet:

  Palkitsemisraportti 2023
  Palkitsemispolitiikka 2024

  Jakelu:

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Lisätiedot:  

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii lähes 500 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

   

  2024