Skip to content

  Hallinnointiperiaatteemme

  Solteq Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen Hallinnointikoodia sekä NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä sovelletaan paikallisia lakeja.


  Solteq-konsernin johtamisesta vastaavat osakeyhtiölain säännösten ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.


  Yhtiöllä on tarkastusvaliokunta, jonka tehtävänä on seurata konsernin tuloskehitystä, budjetoinnin laatimisperiaatteita, budjetointia, rahoitustilannetta ja riskienhallintaa.


  Operatiivisesta toiminnasta konsernitasolla vastaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana.


  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä esitetään osana yhtiön tilinpäätöstä alkaen tilikauden 2013 tilinpäätöksestä.