Skip to content

  Sisäpiiriläiset ja sisäpiirirekisteri

  Solteq Oyj noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 (MAR) ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa sisäpiiriohjetta siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa.

  Yhtiöllä on prosessi sisäpiiritiedon arvioimiseen, tiedottamisen lykkäämiseen ja sisäpiiriluetteloiden perustamiseen.

  Sisäpiiritieto

  Sisäpiiritieto määritellään markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa (MAR 7:1 artikla). Sisäpiiritieto on luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan listayhtiöön taikka yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen. Tällaisella tiedolla olisi, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan. Yhtiö määrittelee, onko kulloinkin käsiteltävänä olevassa asiassa kyse sisäpiiritiedosta. Yhtiö käsittelee sisäpiiritietoa huolellisesti ja siten, ettei sen luottamuksellisuus vaarannu.


  Kielletty sisäpiiritiedon käyttö

  Sisäpiiritiedon käyttäminen ja ilmaiseminen on kiellettyä. Sisäpiirikauppojen tekemistä ja sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista koskeva kielto koskee kaikkia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, joilla on sisäpiiritietoa riippumatta siitä, mistä tai miten tieto on saatu silloin, kun kyseinen henkilö tietää tai hänen pitäisi tietää, että hänellä on hallussaan sisäpiiritietoa. Rikoslain 51 luvussa säädetään rangaistavaksi sisäpiiritiedon väärinkäyttö tavallisena ja törkeänä tekomuotona.


  Sisäpiiritiedon julkistaminen ja lykkäämismenettely

  Yhtiö julkistaa yleisölle mahdollisimman pian yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon, ellei sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä tehdä päätöstä markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Mikäli yhtiö tekee päätöksen sisäpiiritiedon lykkäämisestä, yhtiö valvoo lykkäämisperusteiden täyttymisistä koko lykkäysmenettelyn ajan eli kunnes kyseinen sisäpiiritieto julkistetaan tai kyseinen hanke raukeaa. Yhtiö ei tiedota rauenneista hankkeista. Jos lykkäämismenettelyn kohteena olevan tiedon luottamuksellisuutta ei pystytä enää takaamaan, yhtiön julkistaa kyseisen sisäpiiritiedon yleisölle mahdollisimman pian.

  Hankekohtaiset sisäpiirirekisterit

  Tarvittaessa yhtiö ylläpitää hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä pidetään tilanteessa, jossa yhtiö on lykännyt sisäpiiritiedon julkistamista ja perustanut sisäpiiritietoa koskevan hankekohtaisen sisäpiirirekisterin.


  Henkilöt, jotka osallistuvat yhtiön osakkeiden arvonmuodostukseen vaikuttaviin hankkeisiin, kuuluvat yhtiön hankekohtaiseen sisäpiiriin. Hankkeeseen osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla, vieraan pääomanehtoisilla rahoitusvälineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä ja niihin liittyvät liiketoimet ovat kiellettyjä hankkeen raukeamiseen tai julkaisemiseen saakka.


  Johtotehtävissä toimivat henkilöt

  Johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön osakkeilla, vieraan pääomanehtoisilla rahoitusvälineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia liiketoimia sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana. Solteq on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet. Johtotehtävissä toimivilla henkilöillä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvilla on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet.


  Johtotehtävissä toimivalla henkilöllä ja tämän lähipiiriin kuuluvalla on vastuu ilmoitusvelvollisuuden täyttymisestä myös silloin, kun hänen arvopapereidensa hoito tai ilmoitustensa tekeminen on annettu toisen henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi. Solteq Oyj julkaisee saamansa ilmoitukset pörssitiedotteella. Lisäksi johtotehtävissä toimivan henkilön tulee ajoittaa kaupankäyntinsä yhtiön rahoitusvälineillä siten, ettei kaupankäynti heikennä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta.

  Suljettu ikkuna

  Liiketoimistaan ilmoitusvelvollinen johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla, vieraan pääomanehtoisilla rahoitusvälineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä ja niihin liittyvät liiketoimet ovat kiellettyjä yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista edeltävän 30 vuorokauden aikana (ns. suljettu ikkuna). Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella ja sijoittajakalenterissa.


  Laajennettu suljettu ikkuna

  Yhtiön taloudellisen tiedon valmisteluun osallistuva henkilö ei saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla, vieraan pääomanehtoisilla rahoitusvälineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä ja niihin liittyvät liiketoimet ovat kiellettyjä yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista edeltävän 30 vuorokauden aikana (ns. laajennettu suljettu ikkuna).

  Sisäpiiriasioiden hallinto, valvonta ja koulutus

  Solteq konsernin lakiosasto huolehtii siitä, että sisäpiiriluetteloissa olevat henkilöt sekä kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevat henkilöt tunnistavat asemansa ja sen vaikutukset. Lakiosasto järjestää mm. konserninsisäistä koulutusta sisäpiiriasioista ja niihin liittyvistä pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuteen liittyvistä kysymyksistä, valvoo sisäpiiriohjeen noudattamista, lähettää säännöllisin väliajoin ilmoitusvelvollisille rekisteriin merkityille henkilöille tarkistettavaksi otteen rekisteriin merkityistä tiedoista, muistuttaa ilmoitusvelvollisia rekisteriin merkittyjä henkilöitä tulevista tulosjulkistuksia edeltävistä kaupankäyntirajoituksista ja seuraa näiden sekä mahdollisten sisäpiirihankkeiden aikaisten kaupankäyntirajoitusten noudattamista.


  Solteq Oyj:n sisäpiirirekisterin ja johdon liiketoimien rekisteriseloste on luettavissa täältä.


  Liiketoimista ilmoitusvelvollisten henkilöiden lähipiiriin kuuluvien henkilöiden on toivottu pidättäytyvän kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla, vieraan pääomanehtoisilla rahoitusvälineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä ns. suljetun ikkunan aikana.


  Solteqin lakiasiainjohtaja toimii sisäpiirivastaavana ja vastaa sisäpiiriasioiden yleisestä järjestämisestä yhtiössä.

  Lisätietoja: