Skip to content

  Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

  Sisäisen valvonnan periaatteet

  Yhtiön hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta. Toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä.


  Liiketoimintaa ohjataan ja valvotaan raportointi- ja ennustejärjestelmien avulla. Tiedot kattavat keskeiset myyntihankkeet, liikevaihdon ja tuloksen sekä myyntisaatavat. Toteumatietoja seurataan kuukausittain liiketoiminta-alueittain.


  Ennustettava ajanjakso ennustetietojen osalta on pituudeltaan kolmesta kuuteen kuukautta. Toimitusjohtaja esittää hallituksen kokouksissa kuukausittain katsauksen liiketoiminnan tilanteesta ja kehityksestä.


  Riskienhallinnan avulla pyritään tunnistamaan liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja varmistamaan, että riskeihin ja muutoksiin pystytään reagoimaan tarvittaessa nopeastikin. Yhtiön rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousyksikössä ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa toimitusjohtajalle. Liiketoiminnasta aiheutuvat omaisuus-, työturvallisuus- ja vastuuvahinkoriskit on suojattu asianmukaisin vakuutuksin.

  Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.


  Sisäinen tarkastus

  Konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Sisäisen tarkastuksen käytännön toteutuksesta vastaa talousyksikkö ja toteutusta valvoo hallituksen nimittämä tarkastusvaliokunta. Tavoitteena on varmistaa yhtenäisten hallintokäytäntöjen ja laskentaperiaatteiden toteutuminen.