Skip to content

  Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

  Solteq Oyj:n toinen vuosineljännes oli heikko. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa, mikä oli 8,2 prosenttia vertailukautta heikompi. Tämä johtui pääosin Retail & Commerce -segmenttiin kohdistuvasta, vertailukautta heikommasta kysynnästä. Segmentin liikevaihdon matala taso johtui sekä ennakoitua heikommasta uusasiakashankinnasta että joidenkin asiakastoimitusten siirtymisestä seuraaville vuosineljänneksille.


  Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli -0,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos -1,9 miljoonaa euroa. Kannattavuus heikkeni molemmissa segmenteissä vertailukauteen nähden. Utilities-segmentin kannattavuus kärsi raskaasta kulurakenteesta. Työtä ongelmien ratkaisemiseksi sekä tehokkuuden parantamiseksi jatkettiin, mutta se ei edistynyt tavoitellussa aikataulussa. Retail & Commerce -segmentissä käyttöasteet jäivät tavoitetasosta supistuneen tilauskannan vuoksi.


  Vaisu alkuvuosi on linjassa yhtiön omien odotusten kanssa. Yhtiö odottaa liikevaihdon ja kulujen suhteen olevan loppuvuoden aikana selvästi parempi. Lisäksi Retail & Commerce -segmenttiin kohdistuvan kysynnän ennustetaan piristyvän loppuvuotta kohti mentäessä.


  Katsauskaudella Retail & Commerce -segmentin Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausjärjestelmiin perustuva liiketoiminta myytiin Azets-konsernille. Tämä mahdollisti yhtiön velkaantuneisuuden pienenemisen sekä keskittymisen entistä vahvemmin valittuihin ratkaisuihin, asiantuntijapalveluihin ja liiketoiminta-alueisiin.


  Epävakaa tilanne kansainvälisissä suhteissa luo epävarmuuksia pohjoismaiseen toimintaympäristöön muun muassa korkean inflaation ja kustannustason nousun muodossa. Epävarmuus vaikuttaa edelleen negatiivisesti kysyntään Retail & Commerce -segmentin osalta. Pohjoismaisella energiasektorilla kysyntää ohjelmistoratkaisuille ja asiantuntijapalveluille kiihdyttävät muutokset toimialan sääntelyssä, siirtymä uusiutuviin energiamuotoihin sekä kehittyvän teknologian luomat mahdollisuudet liiketoiminnan tehostamiselle.


  Kuluvalla tilikaudella Retail & Commerce -segmentin markkinanäkymien odotetaan säilyvän kohtalaisina ja kysynnän tervehtyvän markkinoiden tasaantuessa. Utilities-segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan säilyvän hyvinä ja tarjoavan mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle.

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan


  Toimitusjohtaja Aarne Aktan