Skip to content

  Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023

  Päätimme yhtiössä viimeisellä vuosineljänneksellä kaksi erittäin merkittävää asiaa. Muuttuneesta tilanteesta johtuen päivitimme tuotekehityskulujen käsittelyn vastaamaan uutta toimintalogiikkaa. Lopetimme tuotekehityskulujen aktivoinnin neljänneksen aikana sekä alaskirjasimme kokonaisuudessaan taseeseen aktivoidut 7,5 miljoonan euron tuotekehityskulut. Tämän lisäksi saimme päätökseen Utilities -segmentin muutosneuvottelut, joiden lopputuloksena segmentin vuosittainen kulurasitus pienenee noin 3,8 miljoonalla eurolla. Molemmat toteutetut asiat vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan positiivisesti, mutta etenkin käsittelykäytännön muutos hankaloittaa vuosineljänneksen vertailua edellisen tilikauden vastaavaan vuosineljännekseen.


  Solteq Oyj:n vertailukelpoinen liikevaihto oli 14,2 miljoonaa euroa ja se pysyi samalla tasolla vertailukauteen nähden. Vertailukelpoinen liikevaihto supistui Retail & Commerce -segmentissä 1,4 prosentilla, ja Utilities-segmentissä liikevaihto kasvoi 4,3 prosentilla.


  Yhtiö ilmoitti katsauskaudella muuttavansa toimintatapaansa tuotekehitystoiminnan osalta. Omien ohjelmistotuotteiden kehityksestä on tullut osa jatkuvaa palvelua sekä vakiomuotoista toimintaa, eivätkä tuotekehitykseen liittyvät kulut enää täytä aktivoinnin edellytyksiä suorittamamme arvioinnin perusteella. Viimeisen vuosineljänneksen aikana yhtiö on käsitellyt olemassa olevien ohjelmistotuotteidensa kehityskustannuksia tuloslaskelman kuluerinä osana normaalia liiketoimintaa ja lopettanut tuotekehityskulujen aktivoinnit. Muutos vaikuttaa viimeisen vuosineljänneksen käyttökatteen ja liiketuloksen vertailtavuuteen suhteessa vastaavaan vuosineljännekseen 2022.


  Katsauskaudella konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli -0,3 miljoonaa euroa ja tuotekehitysaktivointeja tehtiin vielä 0,1 miljoonalla eurolla. Vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa ja tuotekehitysaktivointeja tehtiin 0,9 miljoonalla eurolla. Ilman aktivointien vaikutusta konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa parempi kuin vertailukaudella.


  Katsauskaudella konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa. Katsauskaudella tuotekehitysaktivointien poistoja tehtiin vielä 0,1 miljoonalla eurolla. Vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa, ja tuotekehitysaktivointien poistoja tehtiin yhteensä 0,5 miljoonalla eurolla. Ilman aktivointien ja poistojen vaikutusta yhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa parempi kuin vertailukaudella.


  Lisäksi yhtiö arvioi joulukuussa 2023 taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja sekä niiden tuotto-odotuksia. Arvioinnin lopputuloksena yhtiö teki noin 7,5 miljoonan euron alaskirjauksen, antoi tulosvaroituksen sekä päivitti tulosohjeistuksensa.


  Katsauskaudella Utilities-segmentin liikevaihto ja tulos kehittyivät positiivisesti. Tähän vaikuttivat liiketoiminnan päätökseen viedyt muutosneuvottelut, toiminnan uudelleenorganisointi sekä tuoteliiketoiminnan kehittyminen. Kannattavuuden parantamiseksi ja liiketoimintojen tehostamiseksi segmentissä käynnistetyt muutosneuvottelut saatiin päätökseen 10.10.2023. Neuvotteluiden sekä toteutettujen tehostamis- ja säästötoimenpiteiden lopputuloksena yhtiö arvioi saavuttavansa noin 3,8 miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat kokonaisuudessaan tilikaudella 2024, joskin jo katsauskauden aikana kulurakenteen tehostaminen paransi segmentin kannattavuutta. Muutosneuvotteluista aiheutui yksittäinen, noin 300 tuhannen euron kulu, joka sisältyy segmentin henkilöstökuluihin. Utilities-segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan säilyvän hyvinä ja tarjoavan mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle.


  Retail & Commerce -segmentin suoriutumista heikensi edelleen epävakaan maailmantalouden vaikutus kysyntään. Asiakasyritykset suhtautuivat varovaisesti investointeihin, mikä aiheutti viivästyksiä päätöksenteossa sekä supistumisia toimitettavien hankkeiden laajuudessa. Retail & Commerce -segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan säilyvän kohtalaisina ja kysynnän tervehtyvän markkinoiden tasaantuessa.

  Aarne Aktan - Solteq toimitusjohtaja


  Toimitusjohtaja Aarne Aktan