Suomi

  H1 2020

  Yhtiön kannattavuus parani selvästi vuoden toisella neljänneksellä

  Solteq-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 15,1 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 2,9 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu – SAP ERP -liiketoiminnan poistuma huomioiden – oli 7,8 prosenttia. Liikevaihdosta noin viidennes tuli Suomen ulkopuolelta. Yhtiön omat ohjelmistotuotteet ja niihin liittyvät palvelut muodostivat noin kolmasosan ja digitaaliset palvelut noin kaksi kolmasosaa liikevaihdosta.


  Toisella vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus parani selvästi: liikevoitto kasvoi vertailukauteen nähden 159,3 prosentilla ja oli 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiön käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa – kasvua vertailukauteen oli 72,3 prosenttia.


  Yhtiö on seurannut ja arvioinut tarkasti COVID-19-pandemian mahdollisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Pandemialla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia yhtiön suoriutumiseen kokonaisuutena tähän saakka. Liiketoiminnan hyvä suoriutuminen katsauskaudella perustui edellisvuonna varmistettuun tilauskantaan sekä toimituskykyyn keskeisillä liiketoiminta-alueilla. Kasvun ajureina toimivat myös onnistumiset myyntityössä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Merkittävät uudet asiakashankkeet erityisesti energiasektorilla tasapainottivat myynnin hidastumista pandemian vaikutuksista kärsineillä matkailu- ja ravintola-alan sekä vapaa-ajan sektoreilla. Toisen vuosineljänneksen hyvää tulosta edesauttoivat myös alkuvuodesta tehdyt tehostamistoimet sekä niiden tuomat kustannussäästöt.

  Toiminnan jatkuvuuden ja rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi yhtiö käynnisti 21.4.2020 kirjallisen menettelyn koskien yhtiön nimellisarvoltaan 27,0 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamista. Joukkovelkakirjalainan haltijoiden suostumuksella 18.5.2020 joukkovelkakirjalainan takaisinmaksupäivää pidennettiin 12 kuukaudella siten, että uusi takaisinmaksupäivä on 1.7.2021 – kuusi vuotta joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivästä. Puolivuosikatsauksen julkaisuhetkellä ulkona olevan joukkovelkakirjalainan määrä on 24,5 miljoonaa euroa.


  Suoriutuminen haastavassa ja ennalta-arvaamattomassa markkinassa on ollut erittäin hyvä. Sidosryhmien turvallisuus ja organisaation toimintakyky turvattiin jo pandemian varhaisessa vaiheessa käyttöönotetuilla toimintatavoilla. Liiketoiminnan näkymien sekä kannattavuuden odotetaan jatkuvan suotuisina.

  2019 Tilinpäätös

  Konsernin liiketoiminta kasvoi hieman ulkomaisten tytäryhtiöiden vetämänä ja kannattavuus parani: Solteq-konsernin liikevaihto oli 58,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 5,7 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 2,5 % liikevaihdon, 131,6 % liikevoiton ja 13,7 % oikaistun liikevoiton osalta.


  Omien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen investoitiin 3,9 miljoonaa euroa. Tuotekehitys painottui Utilities-liiketoiminnan järjestelmiin, Point-of-Sale -ohjelmistoon ja autonomiseen robotiikkaan. Vuoden 2019 aikana Utilities-liiketoiminta kasvoi 25 %, uuden Point-of-Sale -ratkaisun ensimmäiset asiakastoimitukset käynnistyivät ja autonomisen robotiikan saralla Solteq Retail Robot -tuotetta testattiin aidossa myymäläympäristössä yhdessä S-Ryhmän kanssa. Joulukuussa 2019 Solteq Retail Robot palkittiin parhaana potentiaalisena innovaationa Quality Innovation Award -kilpailussa.


  Yhtiön omat ohjelmistotuotteet ja niihin liittyvät palvelut muodostivat noin kolmasosan ja digitaaliset palvelut noin kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Lokakuussa 2019 tiedotimme konsernin segmenttirakenteen uudistamisesta, jonka myötä liiketoiminnot jaettiin yhtiön omiin tuotteisiin perustuvaan liiketoimintaan (Solteq Software) sekä päämiestuotteisiin perustuviin IT-asiantuntijapalveluihin (Solteq Digital). Vuoden 2020 alusta voimaan astunut segmenttirakenne vastaa entistä paremmin yhtiön liiketoimintarakennetta ja ansaintamallia sekä edesauttaa liiketoiminnan johtamista.


  Yhtiön liikevaihto Suomessa ei kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Tähän vaikutti keskeisesti muutaman merkittävän asiakashankkeen käynnistymisen siirtyminen vuoden vaihteeseen. Lisäksi yhtiöllä on jo useamman vuoden kestänyt, poikkeuksellisen haastava asiakasprojekti, jonka toimitus keskeytyi puoleksi vuodeksi ja käynnistyi uudelleen vuoden 2019 aikana. Nämä asiakashankkeiden siirtymiset vaikuttivat merkittävästi siihen, etteivät kaikki odotukset Suomen liikevaihdon ja -voiton kehityksestä täyttyneet toisen vuosipuoliskon osalta.


  Kansainvälinen liiketoiminta sekä tuloksellinen innovointi ovat kasvustrategiamme merkittävä osa ja kuuluivat vuoden 2019 prioriteetteihimme. Ulkomaisten tytäryhtiöidemme toiminta kehittyi vahvasti kuluneen vuoden aikana digitaalisten palveluiden vetämänä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi orgaanisesti 26 % edellisvuoteen verrattuna ja muodosti 21% koko konsernin liikevaihdosta.

  Yhtiön digitaaliset palvelut koostuivat pääosin suurille ja keskisuurille asiakkaille toimitetuista verkkokauppajärjestelmistä, tiedonhallinnan ratkaisuista ja operatiivisista järjestelmistä. Verkkokauppajärjestelmiemme kysyntä säilyi tasaisena. Kysyntä kasvoi selvästi tiedonhallinnan ratkaisuiden osalta, ja erityisen merkittävää kasvu oli Microsoft-pohjaisten operatiivisten järjestelmien alueella.


  Vuonna 2020 yhtiö jatkaa kansainvälisen liiketoiminnan ja omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämistä sekä panostuksia valittuihin päämiestuotteisiin. Osana strategiaa vuoden 2019 päätteeksi toteutettiin liiketoimintakauppa, jonka myötä Solteqin SAP ERP -liiketoiminta siirtyi Enfo Oyj:lle 1.1.2020 alkaen. Kaupan myötä Solteq Digitalin operatiivisten järjestelmien toimitukset ovat entistä enemmän keskittyneet Microsoft-pohjaisiin ratkaisuihin.


  Liiketoimintamme näkymät ovat säilyneet ennallaan. Yhtiö on organisoitunut uuden segmenttijaon mukaisesti vuoden alusta lähtien. Tehty muutos mahdollistaa toiminnan tehostamisen edelleen ja odotamme tehtävien toimenpiteiden vaikuttavan positiivisesti kuluvan tilikauden tulokseen. Omaan tuotekehitykseen tehdyt investoinnit ovat alkaneet realisoitumaan onnistuneina asiakastoimituksina, ja ennustamme toimialakohtaisten tuotteidemme jatkavan positiivisella kaupallisella kehityspolullaan.


  ceo-olli-vaatainen


  Toimitusjohtaja, Olli Väätäinen
  olli.vaatainen@solteq.com
  +358 50 557 8111