Suomi

  Q3 2020

  Yhtiö onnistui hyvin muuttuvassa markkinatilanteessa

  Solteq-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,3 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 2,3 prosenttia. Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu – SAP ERP -liiketoiminnan poistuma huomioiden – oli 8,5 prosenttia. Liikevaihdosta noin viidennes tuli Suomen ulkopuolelta. Yhtiön omat ohjelmistotuotteet ja niihin liittyvät palvelut muodostivat noin kolmasosan ja digitaaliset palvelut noin kaksi kolmasosaa liikevaihdosta.


  Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus oli erittäin hyvä: liikevoitto kasvoi vertailukauteen nähden 383,7 prosentilla ja oli 1,4 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli 10,3. Yhtiön käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa – kasvua vertailukauteen oli 108,9 prosenttia. Käyttökateprosentti oli 20,4.


  Yhtiö on seurannut ja arvioinut tarkasti COVID-19-pandemian mahdollisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Vaikka pandemia hidasti jonkin verran myyntiä monella liiketoiminta-alueella sekä pohjoismaisissa tytäryhtiöissä, edellisvuonna varmistettu hyvä tilauskanta ja toimituskyky sekä menestys Utilities-sektorin uusasiakashankinnassa toimivat kasvun ajureina. Pandemialla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia yhtiön suoriutumiseen kokonaisuutena tähän saakka. Kolmannen vuosineljänneksen erinomaista tulosta edesauttoivat myös alkuvuodesta tehdyt tehostamistoimet sekä niiden tuomat kustannussäästöt.

  Toiminnan jatkuvuuden ja rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi yhtiö tiedotti 24.9.2020 laskevansa liikkeeseen uuden, nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan ja lunastavansa vapaaehtoisesti 1.7.2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan. Katsauskauden jälkeen uusi joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen ja siitä saaduilla varoilla lunastettiin vanha joukkovelkakirjalaina. Uusi joukkovelkakirjalaina erääntyy 1.10.2024. Sille maksetaan kiinteää 6,0 prosentin vuotuista korkoa ja se voidaan lunastaa takaisin ennen lopullista eräpäivää.


  Suoriutuminen haastavassa ja ennalta-arvaamattomassa markkinassa on ollut erittäin hyvää. Sidosryhmien turvallisuus ja organisaation toimintakyky varmistettiin jo pandemian varhaisessa vaiheessa käyttöönotetuilla toimintatavoilla. Liiketoiminnan näkymien odotetaan säilyvän ennallaan kuluvan vuoden osalta.

  2019 Tilinpäätös

  Konsernin liiketoiminta kasvoi hieman ulkomaisten tytäryhtiöiden vetämänä ja kannattavuus parani: Solteq-konsernin liikevaihto oli 58,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 5,7 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 2,5 % liikevaihdon, 131,6 % liikevoiton ja 13,7 % oikaistun liikevoiton osalta.


  Omien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen investoitiin 3,9 miljoonaa euroa. Tuotekehitys painottui Utilities-liiketoiminnan järjestelmiin, Point-of-Sale -ohjelmistoon ja autonomiseen robotiikkaan. Vuoden 2019 aikana Utilities-liiketoiminta kasvoi 25 %, uuden Point-of-Sale -ratkaisun ensimmäiset asiakastoimitukset käynnistyivät ja autonomisen robotiikan saralla Solteq Retail Robot -tuotetta testattiin aidossa myymäläympäristössä yhdessä S-Ryhmän kanssa. Joulukuussa 2019 Solteq Retail Robot palkittiin parhaana potentiaalisena innovaationa Quality Innovation Award -kilpailussa.


  Yhtiön omat ohjelmistotuotteet ja niihin liittyvät palvelut muodostivat noin kolmasosan ja digitaaliset palvelut noin kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Lokakuussa 2019 tiedotimme konsernin segmenttirakenteen uudistamisesta, jonka myötä liiketoiminnot jaettiin yhtiön omiin tuotteisiin perustuvaan liiketoimintaan (Solteq Software) sekä päämiestuotteisiin perustuviin IT-asiantuntijapalveluihin (Solteq Digital). Vuoden 2020 alusta voimaan astunut segmenttirakenne vastaa entistä paremmin yhtiön liiketoimintarakennetta ja ansaintamallia sekä edesauttaa liiketoiminnan johtamista.


  Yhtiön liikevaihto Suomessa ei kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Tähän vaikutti keskeisesti muutaman merkittävän asiakashankkeen käynnistymisen siirtyminen vuoden vaihteeseen. Lisäksi yhtiöllä on jo useamman vuoden kestänyt, poikkeuksellisen haastava asiakasprojekti, jonka toimitus keskeytyi puoleksi vuodeksi ja käynnistyi uudelleen vuoden 2019 aikana. Nämä asiakashankkeiden siirtymiset vaikuttivat merkittävästi siihen, etteivät kaikki odotukset Suomen liikevaihdon ja -voiton kehityksestä täyttyneet toisen vuosipuoliskon osalta.


  Kansainvälinen liiketoiminta sekä tuloksellinen innovointi ovat kasvustrategiamme merkittävä osa ja kuuluivat vuoden 2019 prioriteetteihimme. Ulkomaisten tytäryhtiöidemme toiminta kehittyi vahvasti kuluneen vuoden aikana digitaalisten palveluiden vetämänä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi orgaanisesti 26 % edellisvuoteen verrattuna ja muodosti 21% koko konsernin liikevaihdosta.

  Yhtiön digitaaliset palvelut koostuivat pääosin suurille ja keskisuurille asiakkaille toimitetuista verkkokauppajärjestelmistä, tiedonhallinnan ratkaisuista ja operatiivisista järjestelmistä. Verkkokauppajärjestelmiemme kysyntä säilyi tasaisena. Kysyntä kasvoi selvästi tiedonhallinnan ratkaisuiden osalta, ja erityisen merkittävää kasvu oli Microsoft-pohjaisten operatiivisten järjestelmien alueella.


  Vuonna 2020 yhtiö jatkaa kansainvälisen liiketoiminnan ja omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämistä sekä panostuksia valittuihin päämiestuotteisiin. Osana strategiaa vuoden 2019 päätteeksi toteutettiin liiketoimintakauppa, jonka myötä Solteqin SAP ERP -liiketoiminta siirtyi Enfo Oyj:lle 1.1.2020 alkaen. Kaupan myötä Solteq Digitalin operatiivisten järjestelmien toimitukset ovat entistä enemmän keskittyneet Microsoft-pohjaisiin ratkaisuihin.


  Liiketoimintamme näkymät ovat säilyneet ennallaan. Yhtiö on organisoitunut uuden segmenttijaon mukaisesti vuoden alusta lähtien. Tehty muutos mahdollistaa toiminnan tehostamisen edelleen ja odotamme tehtävien toimenpiteiden vaikuttavan positiivisesti kuluvan tilikauden tulokseen. Omaan tuotekehitykseen tehdyt investoinnit ovat alkaneet realisoitumaan onnistuneina asiakastoimituksina, ja ennustamme toimialakohtaisten tuotteidemme jatkavan positiivisella kaupallisella kehityspolullaan.


  ceo-olli-vaatainen


  Toimitusjohtaja, Olli Väätäinen
  olli.vaatainen@solteq.com
  +358 50 557 8111