Suomi

  Solteq Oyj:n palkitsemispolitiikka

  Solteq Oyj on voimassaolevan lainsäädännön ja hallinnointikoodin mukaisesti laatinut tämän palkitsemispolitiikan, jossa määritellään periaatteet ja raamit hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle. Mahdolliseen toimitusjohtajan sijaiseen sovelletaan tarvittaessa toimitusjohtajaan sovellettavia periaatteita.


  Yhtiökokous 2020 hyväksyi Solteq Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.


  Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia, kuitenkin vähintään 4 vuoden välein, ellei lainsäädäntö tai muu sääntely edellytä toisin. Palkitsemispolitiikkaa voidaan päivittää osakkeenomistajien kannanottojen perusteella.


  Voit ladata palkitsemispolitiikan täältä.

  Palkitsemisen hallinnointi

  Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot. Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön henkilöstön mahdolliset kannustinjärjestelmät.


  Hallitus

  Yhtiökokous päätti 10.6.2020, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen jäsenille 1 500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle sekä jäsenille.


  Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan hallituksen jäsenet omistavat 15 000 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita 31.12.2020.


  Hallituksen puheenjohtaja

  Hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilälle maksettu palkkio oli 46 000 euroa vuonna 2020. Hallituksen puheenjohtaja ei kuulu yhtiön tulospalkkiojärjestelmän piiriin.


  Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilä omisti 15 000 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita 31.12.2020.

  Toimitusjohtaja

  Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa. Yhtiön nykyisen toimitusjohtajan keskeiset ehdot ovat seuraavat:

  • Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 4 kuukautta.
  • Toimitusjohtajasopimukseen ei sisälly erillistä erorahaa.

  Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista sekä osake- ja optiopohjaisesta kannustinjärjestelmästä.


  Toimitusjohtaja Olli Väätäiselle maksettu palkka etuineen ja korvauksineen oli 290 000 euroa ajalla 1.1.–31.12.2020.


  Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan toimitusjohtaja Olli Väätäinen omisti suoraan ja määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta 577 028 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita 31.12.2020.


  Johtoryhmä

  Johtoryhmän jäsenten – lukuun ottamatta toimitusjohtajaa – palkitseminen koostuu kiinteästä kokonaispalkasta sekä mahdollisesta pitkän ja/tai lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä. Johtoryhmällä ei ollut vuonna 2020 voimassa olevia pitkän tai lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiä.

  Johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden keskeiset ehdot ovat seuraavat:

  • irtisanomisaika on 3–6 kuukautta
  • irtisanomiskorvaus on 0–6 kuukauden palkkaa vastaava määrä

  Vuonna 2020 johtoryhmän (pl. toimitusjohtaja) jäsenille maksettiin kiinteää vuosipalkkaa yhteensä 733 691,69 euroa. Kiinteään vuosipalkkaan sisältyivät verotettavat etuudet, eikä johtoryhmän jäsenille maksettu muuttuvia palkkioita tai lisäeläkemaksuja.

  Johtoryhmän jäsenet (pl. toimitusjohtaja) omistivat 115 857 Solteq Oyj:n osaketta 31.12.2020.


  Osakepalkitsemisjärjestelmä

  Solteq Oyj:llä ei tällä hetkellä ole käytössä osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Vuonna 2016 julkaistun osakepohjaisen kannustinohjelman puitteissa ei annettu uusia osakkeita. 2016 julkaistun ja 31.12.2019 päättyneen kannustinjärjestelmän ehdot ovat nähtävillä tässä.