Skip to content

  Solteq Oyj:n palkitsemispolitiikka

  Solteq Oyj on voimassaolevan lainsäädännön ja hallinnointikoodin mukaisesti laatinut tämän palkitsemispolitiikan, jossa määritellään periaatteet ja raamit hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle. Mahdolliseen toimitusjohtajan sijaiseen sovelletaan tarvittaessa toimitusjohtajaan sovellettavia periaatteita.


  Yhtiökokous 2024 hyväksyi Solteq Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.


  Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia, kuitenkin vähintään 4 vuoden välein, ellei lainsäädäntö tai muu sääntely edellytä toisin. Palkitsemispolitiikkaa voidaan päivittää osakkeenomistajien kannanottojen perusteella.


  Solteq Oyj:n palkitsemispolitiikka

  Palkitsemisraportti 2020

  Palkitsemisraportti 2021

  Palkitsemisraportti 2022

  Palkitsemisraportti 2023

   

  Palkitsemisen hallinnointi

  Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot. Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön henkilöstön mahdolliset kannustinjärjestelmät.


  Hallitus

  Yhtiökokous päätti 27.3.2024, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen jäsenille 2 500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle sekä jäsenille.


  Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja (Aarne Aktan) omistivat 79 414 yhtiön osaketta 31.12.2023.


  Hallituksen puheenjohtaja

  Hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilälle maksettu palkkio oli 68 500 euroa vuonna 2023. Hallituksen puheenjohtaja ei kuulu yhtiön tulospalkkiojärjestelmän piiriin.


  Toimitusjohtaja

  Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa. Yhtiön nykyisen toimitusjohtajan keskeiset ehdot ovat seuraavat:

  • Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta.
  • Toimitusjohtajasopimukseen ei sisälly erillistä erorahaa.

  Palkitsemispolitiikan mukaisesti hallitus voi päättää muutoksista toimitusjohtajan palkitsemiseen siten, että toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu kiinteästä palkkiosta, luontoiseduista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä.

   

  Alla on esitetty toimitusjohtajalle tilikauden 2023 perusteella maksetut ja erääntyvät palkkiot.

  Peruspalkka

  • Aktan Aarne 350,4 TEUR

  Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan toimitusjohtaja Aarne Aktan omisti suoraan ja määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta 8 853 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita 31.12.2023.

  Johtoryhmä

  Johtoryhmän jäsenten – lukuun ottamatta toimitusjohtajaa – palkitseminen koostuu kiinteästä kokonaispalkasta sekä mahdollisesta pitkän ja/tai lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä.

  Johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden keskeiset ehdot ovat seuraavat:

  • irtisanomisaika on 3–6 kuukautta
  • irtisanomiskorvaus on 0–6 kuukauden palkkaa vastaava määrä
  Johtoryhmän jäsenet (pl. toimitusjohtaja) omistivat 14 500 Solteq Oyj:n osaketta 31.12.2023.

  Osakepalkitsemisjärjestelmä

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:


  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.


  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2023 tekemän vastaavan päätöksen.