Skip to content

  Solteq Oyj:n palkitsemispolitiikka

  Solteq Oyj on voimassaolevan lainsäädännön ja hallinnointikoodin mukaisesti laatinut tämän palkitsemispolitiikan, jossa määritellään periaatteet ja raamit hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle. Mahdolliseen toimitusjohtajan sijaiseen sovelletaan tarvittaessa toimitusjohtajaan sovellettavia periaatteita.


  Yhtiökokous 2020 hyväksyi Solteq Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.


  Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia, kuitenkin vähintään 4 vuoden välein, ellei lainsäädäntö tai muu sääntely edellytä toisin. Palkitsemispolitiikkaa voidaan päivittää osakkeenomistajien kannanottojen perusteella.


  Solteq Oyj:n palkitsemispolitiikka

  Palkitsemisraportti 2020

  Palkitsemisraportti 2021

  Palkitsemisraportti 2022

   

  Palkitsemisen hallinnointi

  Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot. Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön henkilöstön mahdolliset kannustinjärjestelmät.


  Hallitus

  Yhtiökokous päätti 29.3.2023, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen jäsenille 2 500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle sekä jäsenille.


  Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja (Aarne Aktan) omistivat 42 853 yhtiön osaketta 31.12.2022.


  Hallituksen puheenjohtaja

  Hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilälle maksettu palkkio oli 64 500 euroa vuonna 2022. Hallituksen puheenjohtaja ei kuulu yhtiön tulospalkkiojärjestelmän piiriin.


  Toimitusjohtaja

  Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa. Yhtiön nykyisen toimitusjohtajan keskeiset ehdot ovat seuraavat:

  • Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta.
  • Toimitusjohtajasopimukseen ei sisälly erillistä erorahaa.

  Palkitsemispolitiikan mukaisesti hallitus voi päättää muutoksista toimitusjohtajan palkitsemiseen siten, että toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu kiinteästä palkkiosta, luontoiseduista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä.

   

  Alla on esitetty toimitusjohtajille tilikauden 2022 perusteella maksetut ja erääntyvät palkkiot.

  Peruspalkka

  • Väätäinen Olli 58 TEUR
  • Lehtosalo Kari 114 TEUR
  • Aktan Aarne 175 TEUR
  • Yhteensä 347 TEUR

  Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan toimitusjohtaja Aarne Aktan omisti suoraan ja määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta 8 853 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita 31.12.2022.

  Johtoryhmä

  Johtoryhmän jäsenten – lukuun ottamatta toimitusjohtajaa – palkitseminen koostuu kiinteästä kokonaispalkasta sekä mahdollisesta pitkän ja/tai lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä.

  Johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden keskeiset ehdot ovat seuraavat:

  • irtisanomisaika on 3–6 kuukautta
  • irtisanomiskorvaus on 0–6 kuukauden palkkaa vastaava määrä
  Johtoryhmän jäsenet (pl. toimitusjohtaja) omistivat 91 503 Solteq Oyj:n osaketta 31.12.2022.

  Osakepalkitsemisjärjestelmä

  Yhtiökokous 2023 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista seuraavasti:


  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista, jolloin siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällaisten kannustinjärjestelmien tarkoituksena tulee olla sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä 3 - 5 vuoden ajanjaksolla. Lisäksi tarkoituksena on, että nyt annettavan valtuutuksen enimmäismäärä kattaa avainhenkilöiden kannustinohjelman vähintään 3 vuoden ajalta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.


  Valtuutus on voimassa 30.4.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2022 tekemän vastaavan päätöksen.