Palkitseminen ja kannustimet

Tutustu palkitsemisen periaatteisiin ja palkitsemisen hallinnointiin.

Palkitsemisen hallinnointi

Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot. Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa.

 

Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmän.


Hallitus

Yhtiökokous päätti 27.3.2018, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen jäsenille 1 500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle sekä jäsenille.

 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan hallituksen jäsenet omistavat 15 000 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita 31.12.2018.


Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilälle maksettu palkkio oli 41 500 euroa vuonna 2018. Hallituksen puheenjohtaja ei kuulu yhtiön tulospalkkiojärjestelmän piiriin.

 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilä omisti 15 000 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita 31.12.2018.


Toimitusjohtaja

Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa.

 

Yhtiön nykyisen toimitusjohtajan pääasialliset ehdot ovat seuraavat:

  • Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 4 kuukautta. Toimitusjohtajasopimukseen ei sisälly erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista sekä osake- ja optiopohjaisesta kannustinjärjestelmästä.

 

Toimitusjohtaja Olli Väätäiselle maksettu palkka etuineen ja korvauksineen oli 287 040 euroa vuonna 2018.

 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan toimitusjohtaja Olli Väätäinen omisti suoraan tai henkilön määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta 577 028 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita 31.12.2018.


Johtoryhmä

Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta tuloksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta ja osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus.


Osakepalkitsemisjärjestelmä

Solteq on julkaissut osakepohjaista kannustinjärjestelmää koskevan pörssitiedotteen 15.7.2016. Kannustinjärjestelmän ehdot ovat nähtävillä tässä.


Johdon osakeomistus

Solteq Oyj:n hallitus päätti 15.7.2016 ottaa käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman sekä osakepohjaisen kannustinohjelman, joiden tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja sitouttaa avainhenkilöitä työnantajaan.

 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan, 333 000 merkitään tunnuksella 2016A, 333 000 merkitään tunnuksella 2016B ja 334 000 merkitään tunnuksella 2016C. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2016A 1.1.2017–31.12.2019, optio-oikeudella 2016B 1.1.2018–31.12.2019 ja optio-oikeudella 2016C 1.1.2019–31.12.2019. Osakkeen merkintähinta on 3,00 euroa. Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai pääomaa, alennetaan optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa osinkojen tai jaettavan pääoman määrällä. Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-oikeuksien ehdot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta.

 

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajaksot ovat kalenterivuodet 2016–2018. Kultakin ansaintajaksolta ohjelmaan kuuluvilla avainhenkilöillä on oikeus yhteensä enintään 70000 yhtiön osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Kokonaisuutena ohjelman suuruus voi siten vastata yhteensä enintään 210000 yhtiön osakkeen arvoa. Palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Osakkeet voivat olla joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia osakkeita.

 

Yhtiön hallitus on päättänyt ohjelman käynnistyessä, että toimitusjohtaja ja talousjohtaja kuuluvat ohjelmaan. Hallitus voi myöhemmin päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta ohjelmaan. Osakepalkkio maksetaan kunkin kalenterivuoden päättymisen jälkeen seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana.

 

Rajoitusjakso alkaa osakkeiden luovuttamisesta ja päättyy kaikkien osakkeiden osalta 1.4.2019. Yhtiöllä on oikeus päättää luovutusrajoitus ennenaikaisesti.

 

Olli Väätäinen, CEO, omistaa optiosarjoja seuraavasti 2016A 83 000, 2016B 233 000 ja 2016C 184 000 kappaletta, yhteensä 500 000 kappaletta.

 

Martti Nurminen, CFO, omistaa optiosarjaa 2016C 100 000 kappaletta.

 

Ilkka Brander, EVP, omistaa optiosarjaa 2016C 25 000 kappaletta.

 

Matti Djateu, CDO, omistaa optiosarjaa 2016C 25 000 kappaletta.

 

Entiselle talousjohtajalle Antti Kärkkäiselle on 4.4.2017 luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaan yhteensä 20000 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Lisäksi Kärkkäinen omistaa tilinpäätöspäivänä 100 000 kappaletta kutakin optiosarjoja 2016A ja 2016B, yhteensä 200 000 optiota.

 

Entiselle toimitusjohtajalla Repe Harmaselle on 4.4.2017 luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaan yhteensä 30 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Lisäksi Harmanen omistaa tilinpäätöspäivänä 150 000 kappaletta optiosarjaa 2016A.


Entiselle toimitusjohtajalla Repe Harmaselle on 4.4.2017 luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaan yhteensä 30 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Lisäksi Harmanen omistaa tilinpäätöspäivänä 150 000 kappaletta optiosarjaa 2016A.