Skip to content

  Päivitetty: 29.4.2020


  1. Johdanto

  Tämän tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä tiedottamiseen sekä muuhun ulkoiseen viestintään liittyvät toimintatavat, joita Yhtiö noudattaa sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Tiedonantopolitiikan ja sen mukaisten toimintatapojen tavoitteena on varmistaa, että Yhtiön tiedottaminen täyttää ne vaatimukset, joita EU:n ja Suomen lainsäädäntö, NASDAQ Helsingin säännöt ja sisäpiiriohjeet sekä Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten asiaa koskevat ohjeistukset ja määräykset edellyttävät.


  Tiedottamisen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti saatavilla riittävä ja oikeellinen tieto Yhtiöstä, sen toiminnasta, tavoitteista, strategiasta sekä taloudellisesta tilanteesta Solteq Oyj:n osakkeiden ja listattujen rahoitusvälineiden käyvän arvon määrittämiseksi. Yhtiön tiedotusta ohjaavat periaatteet viestinnän oikea-aikaisuudesta, samanaikaisuudesta, jatkuvuudesta sekä läpinäkyvyydestä.


  2. Tiedonantovelvollisuus ja sijoittajaviestintä

  Solteqin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien asioiden lisäksi Solteq julkistaa pörssin sääntöjen ja lainsäädännön edellyttämiä tietoja sekä muita sijoittajia kiinnostavia tietoja.


  Säännöllinen tiedonantovelvollisuus ja muu säännöllinen raportointi

  Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan Yhtiön velvollisuutta julkistaa säännöllisesti tietoa yhtiön taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja niiden kehityksestä. Taloudelliset tiedot raportoidaan konsernitasolla ja segmenteittäin. Lisäksi säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluu informaatio Yhtiön hallinto-ja ohjausjärjestelmästä.


  Yhtiö julkistaa säännöllisesti, ilman aiheetonta viivytystä ja julkistettavan tiedon vahvistuttua hallituksen tai muun Yhtiön toimivaltaisen elimen toimesta:

  • puolivuosikatsauksen;

  • osavuosikatsaukset ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä;

  • tilinpäätöstiedotteen; sekä

  • vuosikertomuksen sisältäen erillisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (CG- selvitys) ja ei-taloudellisista tiedoista.


  Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien taloudellisten raporttien julkistuspäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä pörssitiedotteella sekä Yhtiön IR-kalenterissa.


  Lisäksi Yhtiö julkaisee säännöllisesti hallituksen ja toimitusjohtajan palkka- ja palkkioselvityksen ennen varsinaista yhtiökokousta.


  Jatkuva tiedonantovelvollisuus ja muut jatkuvasti tiedotettavat asiat

  Jatkuva tiedonantovelvollisuus tarkoittaa tarpeen vaatiessa tapahtuvaa tiedottamista sisäpiiritiedoista, jotka Yhtiön arvion mukaan vaikuttavat olennaisesti Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon. Tällaista jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvaa sisäpiiritietoa ovat muun muassa:

  • olennaiset muutokset tulevaisuuden näkymissä,

  • positiiviset ja negatiiviset tulosvaroitukset,

  • strategiamuutokset,

  • merkittävät investoinnit ja rahoitusjärjestelyt,

  • merkittävät organisaatiomuutokset ja muutokset hallituksen tai johtoryhmän kokoonpanossa sekä tilintarkastajan vaihtuminen,

  • merkittävät oikeudenkäynnit tai muut viranomaismenettelyt ja niissä annetut päätökset,

  • arvoltaan tai strategisesti merkittävät yrityskaupat ja yhteisyrityssopimukset,

  • liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt sekä

  • arvoltaan tai strategisesti merkittävät yksittäiset tilaukset ja sopimukset.

  Lisäksi jatkuvan tiedonannon piiriin lukeutuvat:

  • yhtiökokouskutsu,

  • yhtiökokouksen päätökset,

  • olennaiset osakepohjaiset kannustinjärjestelmät,

  • liputusilmoitukset sekä

  • johtohenkilöiden liiketoimet.


  Tiedotetyypit

  Sijoittajaviestintää hoidetaan pääosin pörssi- ja lehdistötiedotteilla. Lisäksi Yhtiö voi julkaista muita kannanottaja liiketoimintaan, yhteiskuntaan ja sidosryhmiin liittyvissä asioissa omissa kanavissaan, kuten blogeissa ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotteen tyyppi määräytyy tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella sekä Yhtiötä velvoittavien säädösten ja sisäisten ohjeiden mukaisesti.


  Pörssitiedotteet

  Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot, raportit sekä sisäpiiritiedon.


  Lehdistötiedotteet

  Yhtiö kertoo lehdistötiedotteilla sellaisista liiketoimintaansa liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä sisäpiiritiedon julkistamiselle ja muulle pörssitiedottamiselle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan muuten kiinnostavan Yhtiön sidosryhmiä.


  Lehdistötiedotteissa on tarkempaa tietoa Yhtiön innovaatioista, tuotteista ja ratkaisuista tai paikallisesti relevanteista asioista.


  Lehdistötiedotteilla kerrotaan esimerkiksi:

  • pienemmistä fuusioista, yrityskaupoista tai kumppanuuksista,>

  • normaaliin liiketoimintaan liittyvistä tilauksista ja sopimuksista,

  • menestyksekkäistä projekteista tai asiakastapauksista,

  • uusista tuotejulkistuksista ja uudet teknisistä innovaatioista,

  • yhteistyösopimuksista asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa sekä

  • liiketoimintayksiköiden ja paikallisen johdon nimityksistä.


  3. Toimintatavat

  Vastuut ja lausunnon antajat

  Yhtiötä koskevia virallisia lausuntoja antavat toimitusjohtaja sekä talousjohtaja. Hallitusta koskevissa asioissa virallisia lausuntoja antaa hallituksen puheenjohtaja. Pörssitiedotteiden osalta yhteydenotot ohjataan Yhtiön toimitusjohtajalle ja/tai talousjohtajalle, ja lehdistötiedotteissa yhteydenotot ohjataan Yhtiön viestintäjohtajalle.


  Kaikki lausunnot Yhtiön nimissä annetaan aiemmin julkistettujen tietojen puitteissa ja täsmällisesti niiden mukaisina. Yksittäisissä lausunnoissa ei saa antaa Yhtiön aiemmin julkistamista tiedoista poikkeavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaa aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa uutta olennaista tietoa, jota voidaan pitää sisäpiiritietona.


  Yhtiön edustaminen sosiaalisessa mediassa määräytyy sosiaalisen median käyttöön liittyvän sisäisen ohjeistuksen mukaisesti.


  Sijoittajaviestinnän kanavat sekä tiedotteiden jakelu ja saatavuus

  Yhtiö käyttää sijoittajaviestinnässään Cision-tiedotejakelujärjestelmää, jonka avulla pörssitiedotteet jaetaan Nasdaq Helsingille sekä tiedotusvälineille. Myös lehdistötiedotteet lähtökohtaisesti julkaistaan tiedotusvälineille järjestelmän avulla.


  Yhtiötä koskevan tiedon pääasiallinen lähde on Yhtiön internetsivut (www.solteq.com), josta löytyvät julkaistut pörssi- ja lehdistötiedotteet. Sivuston tavoitteena on tarjota luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat muodostaa oikean kuvan Yhtiöstä sekä Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon vaikuttavista seikoista ja tapahtumista. Solteqin julkistamat taloudelliset raportit ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla vähintään kymmenen vuotta sekä pörssitiedotteet viisi vuotta julkistamisen jälkeen. Omistaja-ja osaketiedot sivustolle tuottaa Euroland.Com Ab.


  Sosiaalinen media ei ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon tai muun uuden tiedon julkistamisen osalta. Sosiaalisen median rooli on tukea muita kanavia. Yhtiöllä on sisäinen ohjeistus sosiaalisen median käytöstä Yhtiön viestinnässä.


  Raportointikieli

  Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki listayhtiön tiedonantovelvollisuuteen piiriin kuuluva materiaali julkaistaan myös samanaikaisesti englanniksi. Pörssitiedotteet julkaistaan lähtökohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Lehdistötiedotteet julkaistaan kohdemaan kielellä ja tapauskohtaisesti myös englanniksi tai useammalla kielellä.


  Markkinahuhut ja tietovuodot

  Yhtiö ei kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja. Yhtiö voi kuitenkin reagoida viipymättä markkinoilla liikkuvien huhujen tai olennaisesti virheellisten tietojen oikaisemiseksi, jos niillä on tai arvioidaan olevan huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon. Mikäli Yhtiötä koskevaa julkistamatonta tietoa on tahattomasti päätynyt rajatulle sisäpiiriin kuulumattomalle piirille, Yhtiö tiedottaa asiasta noudattaen käytäntöä, jota tavanomaisesti sovelletaan olennaisen tiedon julkistamiseen.


  Yhtiö ei korjaa tai kommentoi analyytikkoennusteita. Mikäli markkinoiden odotukset ja ennusteet eroavat merkittävästi Yhtiön antamista arvioista, Yhtiö voi kiinnittää huomiota viestintänsä. Yhtiö ei myöskään ota kantaa keskeneräisiin liiketoimiin.


  Hiljainen jakso

  Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso (silent period), joka alkaa 30 päivää ennen taloudellisen raportin julkistamispäivää. Hiljaisen jakson aikana Yhtiön edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita eivätkä anna haastatteluja.


  Mikäli jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuden mukaista välitöntä julkistamista, Yhtiö julkistaa tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Hiljaisen jakson aikana julkistettua sisäpiiritietoa koskevien haastattelujen antamisesta päätetään tapauskohtaisesti.


  Sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuus, julkistamisen lykkääminen ja muut tiedotettavat asiat

  Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä, jolloin markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisten lykkäysedellytysten tulee täyttyä. Lykkäyspäätöksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan, perustetaan asiaa koskeva sisäpiiriluettelo ja lykkäyspäätös laaditaan Yhtiön mallin mukaisesti. Yhtiö ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä.


  Lisäksi Yhtiö julkistaa muut tiedotettavat asiat (esim. yhtiökokouskutsu) pörssin sääntöjen mukaisesti.


  Kriisiviestintä

  Yhtiö on laatinut ohjeet toiminta- ja viestintäohjeet ja kriisitilanteita varten. Kriisiviestintä on osa Yhtiön riskienhallintaa. Kriisiviestinnän johtamisesta vastaa viestintäjohtaja. Yhtiön henkilöstöä on ohjeistettu informoimaan potentiaalisesta tai käynnissä olevasta kriisitilanteesta erillisen kriisiviestinnän kanavan välityksellä, joka saavuttaa kriisiviestinnän työryhmän. Kriisitilanteessa noudatettavia viestintäperiaatteita ovat julkistettavien tietojen oikeellisuus, läpinäkyvyys, nopeus, aktiivisuus sekä saumaton yhteistyö viranomaistahojen kanssa.


  4. Lisätietoja

  Lisätietoja Tiedonantopolitiikasta antavat:

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: +358 40 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: +358 40 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com