Skip to content

  24.09.2015

  YHTIÖKOKOUSKUTSU

  Solteq Oyj Pörssitiedote 24.9.2015 klo 16.15

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 19.10.2015 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2, Tampere.

  A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat yli 50% osuuden yhtiön osakkeista ja äänistä, esittävät kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle päätettäisiin kuusi (6) henkeä.

  8. Hallituksen jäsenten valitseminen

  Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat yli 50% osuuden yhtiön osakkeista ja äänistä, esittävät kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle valittaisiin Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä, Mika Uotila sekä Olli Väätäinen.

  Hallituksen jäseniksi esitettävien henkilöiden lyhyet henkilöesittelyt on liitetty tämän kokouskutsun loppuun.

  9. Kokouksen päättäminen

  B. Yhtiökokousasiakirjat

  Tämä kokouskutsu on saatavilla Solteq Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://solteq.com/hallinto-ja-johto/yhti%C3%B6kokous ja siitä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

  C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.10.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 12.10.2015 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  a) sähköpostin kautta osoitteeseen katiye.saadetdin@solteq.com

  b) puhelimitse numeroon 040 8444 202

  c) kirjeitse osoitteeseen Solteq Oyj, Eteläpuisto 2C, 33200 Tampere.

  Ilmoittautumisten yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus.

  Osakkeenomistajien Solteq Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

  2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.10.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.10.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

  3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  4. Muut tiedot

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  Solteq Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.9.2015 yhteensä 17.798.059 samanlajista osaketta, jotka edustavat 17.798.059 ääntä.

  SOLTEQ OYJ

  HALLITUS

  Henkilöesittelyt:

  Aarne Aktan on suomalaisen internet-teknologian pioneereja. Hänellä on vankka omakohtainen kokemus it-yritys Quartalin kasvattamisesta sekä orgaanisesti että yritysostoilla Eurooppalaiseksi menestystarinaksi. Tätä nykyä hän toimii mediayhtiö Talentumin toimitusjohtajana. Urheilu ja kuntoilu ovat tärkeä osa elämää. Aarne on syntynyt vuonna 1973 ja on koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti.

  Eeva Grannenfeltilla on yli 30 vuoden kokemus finanssisektorilta sekä pankeista että vakuutusyhtiöistä. Hän toimii osakkaana ja hallituksen jäsenenä Nanten Oy:ssä ja Fountain Park Oy:ssä ja omaa näiden lisäksi useita muitakin vapaaehtois- ja luottamustoimia. Eeva on syntynyt vuonna 1958 ja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri sekä CEFA.

  Kirsi Harra-Vauhkonen on muutosjohtaja ja kokenut digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen. Nykyisessä roolissaan Suomen johtavan oppimateriaalikustantajan Sanoma Pron toimitusjohtajana hän johtaa muutosta kirjakustantamosta digitaalisten oppimisratkaisujen tuottajaksi ja edistää suomalaisen koulutuksen digitalisointia. Ennen Sanoma Prota hän on toiminut vähittäiskaupan ja teknologia –toimialojen johtajana Googlella sekä 13 vuoden ajan kansainvälisen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen johtotehtävissä Nokialla. Kirsi on syntynyt vuonna 1967 ja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

  Markku Pietilä on ollut Solteqin hallituksen jäsenenä vuodesta 2008 lähtien. Hän toimii Profiz Business Solution Oyj:n hallituksen puheenjohtajana sekä useissa vapaaehtois- ja luottamustoimissa muun muassa moottoriurheilun parissa. Markku on syntynyt vuonna 1957 ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri sekä MBA.

  Mika Uotila on toiminut Sentica Partners Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2007.  Tätä ennen hän toimi Sentica Partners Oy:n ja sen edeltäjän Sentio Invest Oy:n sijoitusjohtajana ja osakkaana vuodesta 2002 lähtien sekä Sonera Oy:n ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa vuosina 1995–2001. Uotila on Func Food Group Oy:n ja Pihlajalinna Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Mika on syntynyt vuonna 1971 ja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

  Olli Väätäinen toimii Kotipizza Group Oyj:n operatiivisena johtajana. Hän on lisäksi Sentica Partnersin neuvonantaja ja on toiminut aiemmin johtotehtävissä ja yrittäjänä useissa teknologia-alan yrityksissä. Ollilla on pitkä kokemus erilaisten yritysten hallitustyöskentelystä ja hän on toiminut muun muassa Descom Oy:n hallituksen puheenjohtajana kesään 2015 asti. Olli on syntynyt vuonna 1966 ja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

  Lisätietoja antavat:

  Hallituksen puheenjohtaja, Ali U. Saadetdin

  Puhelin 020 1444 201 tai 040 8444 201

  Sähköposti ali.saadetdin@solteq.com

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  Nasdaq OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2015