Skip to content

  31.03.2020

  Solteq Oyj:n tilintarkastuskertomus 2019

  Solteq Oyj, pörssitiedote, 31.3.2020, klo 16.00

  Tilintarkastuskertomus Solteq Oyj:n yhtiökokoukselle

  Tilinpäätöksen tilintarkastus


  Lausunto


  Olemme tilintarkastaneet Solteq Oyj:n (y-tunnus 0490484-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista.

  Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön taloudellisesta asemasta, toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

  Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa.

  Lausunnon perustelut


  Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

  Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

  Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa 5.

  Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

  Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus


  Haluamme kiinnittää huomiota Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa kohtaan Toiminnan jatkuvuuden periaate. Solteq-konsernin kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina 24,5 miljoonaa euroa erääntyy kesällä 2020. Yhtiö käynnisti toimenpiteet uudelleenrahoituksen järjestämiseksi tilikauden 2019 aikana ja rahoitusneuvottelut ovat kesken. Järjestely koostuu olemassa olevan joukkovelkakirjalainan sekä tili- ja maksuvalmiuslimiittien uusimisesta. Yhtiön johto arvioi toiminnan jatkuvan ja että riski rahoituksen riittämättömyydestä on pieni.

  Edellä mainitut olosuhteet osoittavat sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa.

  Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota siihen, että konsernitaseeseen sisältyy yhteensä liikearvoa 38,8 miljoonaa euroa ja emoyhtiön taseeseen fuusiotappioita yhteensä 34,1 miljoonaa euroa. Edellä kuvatulla tavalla konsernin kykyyn jatkaa toimintaansa saattaa liittyä epävarmuutta, minkä johdosta liikearvon ja fuusiotappioiden arvostukseen saattaa liittyä epävarmuutta.

  Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

  Olennaisuus


  Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty perustuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden määrittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätökseen kokonaisuutena. Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien suuruudesta, joilla yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin päätöksiin. Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet, jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat mielestämme olennaisia tilinpäätöksen käyttäjille.

  Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat


  Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa. EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 c -kohdan mukaiset merkittävät olennaisen virheellisyyden riskit sisältyvät alla kuvattuihin tilintarkastuksen kannalta keskeisiin seikkoihin.

  Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

  Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

  Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin tilintarkastuksessa

   

  Liikearvon ja fuusiotappion arvostaminen (Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja liitetieto 14)

  —    Konserni on viime vuosien aikana laajentanut toimintaansa yrityshankintojen kautta, minkä seurauksena konsernin taseeseen sisältyvän liikearvon määrä on merkittävä. Emoyhtiössä hankittujen yritysten sulautumisten myötä taseeseen sisältyy merkittävä määrä fuusiotappioita, jotka on esitetty muissa aineettomissa hyödykkeissä.

  —    Liikearvosta ja emoyhtiön taseeseen sisältyvistä fuusiotappioista ei kirjata poistoja, vaan ne testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta vähintään vuosittain. Arvonalentumistestausten taustalla olevien rahavirtaennusteiden määrittäminen edellyttää johdon harkintaa, joka koskee mm. liikevaihdon kasvua, diskonttauskorkoa, pitkän aikavälin kasvutekijää ja inflaatiota.

  —    Testauksissa käytettäviin ennusteisiin liittyvistä johdon arvioista ja tasearvojen merkittävyydestä johtuen liikearvon ja fuusiotappioiden arvostus on tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka.

   

  —    Olemme mm. arvioineet keskeisiä laskelmissa käytettyjä oletuksia, kuten liikevaihdon kasvu, kannattavuus ja diskonttauskorko suhteessa emoyhtiön hallituksen hyväksymiin budjetteihin, konsernin ulkopuolisiin lähteisiin ja omiin näkemyksiimme. Olemme verranneet johdon aiemmin laatimien ennusteiden toteutumista vertaamalla toteutuneita rahavirtoja aiempiin ennusteisiin.

  —    Tarkastukseen on osallistunut KPMG:n arvonmäärityksen asiantuntijoita, jotka ovat arvioineet laskelmien teknisen oikeellisuuden ja verranneet käytettyjä oletuksia markkina- ja toimialakohtaisiin tietoihin.

  —    Lisäksi olemme arvioineet konsernitilinpäätöksen liikearvoa ja emoyhtiön fuusiotappioita sekä arvonalentumistestausta koskevien liitetietojen asianmukaisuutta.

  —    Kuten edellä on mainittu, saattaa konsernitaseeseen sisältyvän liikearvon ja emoyhtiön taseeseen sisältyvien fuusiotappioiden arvostukseen liittyä epävarmuutta johtuen konsernin rahoitusneuvotteluiden keskeneräisyydestä joukkovelkakirjalainan erääntyessä kesällä 2020.

   


  Liikevaihdon tuloutus (Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja liitetieto 3)

  —    Konsernin liikevaihto koostuu erilaisiin sopimusmalleihin pohjautuvista tulovirroista, kuten palvelumyynnistä, omien ja kolmannen osapuolen ohjelmistojen käyttöoikeuksien myynneistä ja ylläpidoista, laitemyynnistä sekä pitkäaikaishankkeista.

  —    Merkittävimmät riskit kohdistuvat pitkäaikaishankkeisiin, joiden suoritevelvoitteen täyttämisasteen mukaiseen tuloutukseen liittyy johdon arvioita mm. projektin kokonaistuloihin, kokonaismenoihin, täyttämisasteeseen sekä mahdollisiin tappiollisiin projekteihin liittyen. Sopimuksiin saattaa sisältyä myös muuttuvan vastikkeen komponentteja.

  —    Suoritevelvoitteen täyttämisasteen mukaisten tuloutuskirjausten laatimiseen liittyy manuaalisia työvaiheita, jotka aiheuttavat inhimillisen virheen riskin.

  —    Tuloutusmenetelmien valintaan liittyvien erilaisten sopimusehtojen analysoinnin ja johdon harkinnan vuoksi myyntituottojen kirjaaminen on tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka.

  —    Tarkastustoimenpiteisiimme on sisältynyt perehtyminen konsernin soveltamiin tuloutusperiaatteisiin ja niiden asianmukaisuuden arviointi verrattuna IFRS-standardeihin.

  —    Olemme arvioineet myyntejä käsittelevän pääasiallisen tietojärjestelmän osalta kontrolliympäristöä ja käyttöoikeushallintaa.

  —    Olemme tunnistaneet ja arvioineet tuloutukseen liittyviä sisäisiä kontrolleja sekä testanneet niiden tehokkuutta. Lisäksi olemme suorittaneet data-analytiikkaan pohjautuen aineistotarkastusta ja analyyttisiä tarkastustoimenpiteitä arvioidaksemme tuloutusten oikeellisuutta sekä myyntituottojen ja niitä vastaavien kulujen kirjaamista oikealle kaudelle.

  —    Olemme keskustelleet johdon kanssa tuloutuksessa sovelletuista kirjauskäytännöistä ja johdon tekemistä harkintaan perustuvista ratkaisuista, joilla on ollut vaikutus myyntituottojen kirjaamisessa.

  —    Lisäksi olemme arvioineet tilinpäätöksen tuloutusperiaatteita ja liikevaihtoa koskevien liitetietojen asianmukaisuutta.

   

  Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet


  Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

  Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

  Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa


  Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

  Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

  • Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
  • Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
  • Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
  • Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
  • Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
  • Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

  Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

  Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

  Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voisi kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.

  Muut raportointivelvoitteet


  Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot


  Solteq Oyj:stä tuli yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö 6.9.1999 lähtien. Olemme toimineet yhtiön tilintarkastajana koko sen ajan, kun se on ollut yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö.

  Muu informaatio


  Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme. Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, ja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen.

  Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

  Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

  Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

  Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

  Tampereella 26. helmikuuta 2020

  KPMG OY AB

  Lotta Nurminen
  KHT

   

  Lisätiedot:

  Olli Väätäinen
  Toimitusjohtaja, Solteq Oyj
  Puhelinnumero: +358 50 5578 111
  Sähköpostiosoite: olli.vaatainen@solteq.com

  Kari Lehtosalo
  Talousjohtaja, Solteq Oyj
  Puhelinnumero:  +358 40 701 0338
  Sähköpostiosoite: kari.lehtosalo@solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.