Skip to content

  28.02.2019

  Solteq Oyj:n Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018 (IFRS)

  Solteq Oyj Pörssitiedote 28.2.2019 klo 8.00

  Yhtiön liiketoiminta kasvoi ja kannattavuus parani

  Tammi-joulukuu 2018 lyhyesti

  – Liikevaihto oli 56 867 tuhatta euroa (50 720 tuhatta euroa).

  – Käyttökate oli 4 766 tuhatta euroa (2 384 tuhatta euroa).

  – Oikaistu käyttökate oli 5 417 tuhatta euroa (4 177 tuhatta euroa).

  – Liikevoitto oli 2 466 tuhatta euroa (308 tuhatta euroa).

  – Oikaistu liikevoitto oli 3 117 tuhatta euroa (2 101 tuhatta euroa).

  – Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (-0,08 euroa).

  – Konsernin omavaraisuusaste oli 32,4 prosenttia (33,7 prosenttia).

  – Liiketoiminnan nettorahavirta oli 8 002 tuhatta euroa (-2 071 tuhatta euroa).

  – Vertailukelpoinen liikevaihto oli 12,1 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella, kasvu perustui pääosin tehdyille yrityshankinnoille sekä digitaalisten palveluiden korkealle kysynnälle. Jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdosta oli noin kolmannes.

  – Investoimme voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä yhtiön omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Katsauskauden aktivoidut kehittämismenot olivat 2,3 miljoonaa euroa.

  Keskeiset tunnusluvut           

    10-12/18 10-12/17 * Muutos-% 1-12/18 1-12/17 * Muutos-%
  Liikevaihto, TEUR 14 930 12 525 19,2 56 867 50 720 12,1
  Käyttökate, TEUR 1 146 498 130,1 4 766 2 384 99,9
  Oikaistu käyttökate, TEUR 1 617 900 79,6 5 417 4 177 29,7
  Liikevoitto, TEUR 645 -27 2446,4 2 466 308 701,4
  Oikaistu liikevoitto, TEUR 1 115 375 197,4 3 117 2 101 48,4
  Tilikauden tulos, TEUR 109 -534 120,3 356 -1 514 123,5
  Tulos/osake, EUR 0,01 -0,02 127,3 0,02 -0,08 123,0
  Liikevoitto -% 4,3 -0,2   4,3 0,6  
  Oikaistu liikevoitto -% 7,5 3,0   5,5 4,1  
  Omavaraisuusaste, % 32,4 33,7   32,4 33,7  

  * Yhtiö on ottanut IFRS 15 standardin käyttöön 1.1.2018 täysin takautuvasti ja vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu.

  Solteq Oyj:n toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Yhtiön liiketoiminta kasvoi ja kannattavuus parani

  Vuonna 2018 Solteq–konsernin liikevaihto oli 56,9 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 3,1 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi 12 % ja oikaistu liikevoitto puolestaan 48 %. Pääosin kasvu perustui tehdyille yrityshankinnoille sekä digitaalisten palveluiden korkealle kysynnälle. Konsernin liikevaihdosta viidennes tuli Suomen ulkopuolelta ja noin kolmannes jatkuvista palveluista.

  Vuonna 2018 keskityimme erityisesti liiketoiminnan uudistamiseen sekä tulevaisuuden toimintaedellytysten parantamiseen. Jatkoimme liiketoiminnan tehostamista ja toimintatapojen yhdenmukaistamista sekä saatoimme päätökseen joukon haastavia projekteja. Lisäksi erityishuomiota kiinnitettiin projektijohtamiseen ja sen kehittämiseen. Uskon näiden kehitystoimien positiivisten vaikutusten näkyvän kuluvan tilikauden tuloksessa.

  Ruotsin ja Tanskan toiminnot eivät suoriutuneet odotetusti. Tämän johdosta panostimme niihin tilikauden 2018 jäl­kimmäisellä vuosipuoliskolla merkittävästi uudistamalla kyseisten toimintojen rakennetta ja johtoa. Odotamme Ruotsin ja Tanskan tuloksen paranevan selvästi vuonna 2019.

  Kansainvälistyminen on keskeinen osa kasvustrategiaamme. Tilikauden 2018 aikana integroimme edellisen tilikauden aikana tehdyt yritysostot osaksi konsernia sekä avasimme uuden toimipisteen Lontooseen, jossa ensimmäinen asiakkaamme on Marks & Spencer.

  Jatkoimme merkittäviä investointeja omiin pilvipohjaisiin ohjelmistotuotteisiin ja -palveluihin. Investointien tavoitteena on kiihdyttää omiin ohjelmistotuotteisiin ja -ratkaisuihin perustuvaa palvelupohjaista (ARR Annual Recurring Revenue) liiketoimintaa valituilla keihäänkärkiratkaisuilla ja jatkaa maantieteellistä laajentumista kansainvälisesti ko. tuotteiden alueella. Olemme panostaneet etenkin tuotteisiin ja palveluihin, joissa pystymme yhdistämään tekoälyn, konenäön ja autonomisen robotiikan. Investointimme tuotekehitykseen olivat yhteensä 2,3 miljoonaa euroa katsauskauden aikana.

  Toimintamme perustuu vahvasti solteqlaisten osaamiselle ja sen jatkuvalle kehittämiselle. Vuonna 2018 panostimme erityisesti projektinjohtotaitoihin kansainvälisesti arvostetun PMP Certification -koulutusohjelman avulla. Lisäksi yli kolmannes henkilöstöstämme osallistui ketterien menetelmien ja toimintatapojen koulutuksiin. Onnistuimme hyvin rekrytoinneissa tilikauden aikana, ja palkkasimme 121 uutta osaajaa.

  Uskon, että kannattavuutemme paranee selvästi tilikauden 2019 aikana. Liiketoimintamme näkymät ovat säilyneet ennallaan, ja odotamme toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen tehtyjen panostusten kantavan hedelmää. Lisäksi omaan tuotekehitykseen tehdyt investoinnit ovat alkaneet realisoitumaan onnistuneina asiakastoimituksina. Kuluvan vuoden aikana odotamme toimialakohtaisten tuotteidemme jatkavan positiivisella kaupallisella kehityspolulla.

  Ohjeistus konsernin näkymistä

  Solteq –konsernin liiketuloksen odotetaan kasvavan selvästi vuoden 2018 tasosta. 

  Liitteet

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudesta 1.1.2018 – 31.12.2018.

  Lisätiedot

  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja, puhelin +358 50 5578 111

  Martti Nurminen, talousjohtaja, puhelin +358 40 751 7194

  Jakelu

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin.

  2019