Skip to content

  29.10.2020

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020

  Solteq Oyj Pörssitiedote 29.10.2020 klo 8.00

  Yhtiö onnistui hyvin muuttuvassa markkinatilanteessa

  Heinä–syyskuu

  • Liikevaihto oli 13 289 tuhatta euroa (12 993).

  • Käyttökate oli 2 715 tuhatta euroa (1 300).

  • Liikevoitto oli 1 365 tuhatta euroa (282) ja vertailukelpoinen liikevoitto 1 365 tuhatta euroa (-15).

  • Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (-0,01).

  • Liikevaihto oli 2,3 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella vertailukelpoisen liikevaihdon kasvaessa 8,5 prosenttia.


  Tammi–syyskuu

  • Liikevaihto oli 44 044 tuhatta euroa (42 583).

  • Käyttökate oli 7 300 tuhatta euroa (5 327).

  • Liikevoitto oli 3 563 tuhatta euroa (2 383) ja vertailukelpoinen liikevoitto 3 753 tuhatta euroa (1 711).

  • Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,04).

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 35,0 prosenttia (31,5).

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4 231 tuhatta euroa (831).

  • Liikevaihto oli 3,4 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella vertailukelpoisen liikevaihdon kasvaessa 9,3 prosenttia.

  • Yhtiö investoi voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Katsauskauden aktivoidut kehittämismenot olivat 2,3 miljoonaa euroa (3,0). Koko vuoden tuotekehityspanostuksen ennustetaan olevan alle 3,0 miljoonaa euroa.

  • Tulosohjeistus vuodelle 2020: Solteq-konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi.


  Avainluvut

    7-9/2020 7-6/2019 Muutos-% 1-9/2020 1-9/2019 Muutos-% 1-12/2019 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 13 289 12 993 2,3 44 044 42 583  3,4 58 291 59 751
  Vertailukelpoinen liikevaihto, TEUR 13 289 12 243 8,5 44 044 40 284 9,3 55 293 59 053
  Käyttökate, TEUR 2 715 1 300 108,9 7 300 5 327 37,0 9 714 11 687
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR 2 715 1 003 170,8 7 490 4 655 60,9 6 582 9 416
  Liikevoitto, TEUR 1 365 282 383,7 3 563 2 383 49,5 5 711 6 891
  Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR 1 365 -15 9288,0 3 753 1 711 119,3 2 579 4 620
  Tilikauden voitto, EUR 539 -187 389,0 1 358 755 79,9 2 803 3 406
  Tulos/osake 0,03 -0,01 387,4 0,07 0,04 78,9 0,15 0,18
  Liikevoitto, % 10,3 2,2   8,1 5,6   9,8 11,5
  Vertailukelpoinen liikevoitto, % 10,3 -0,1   8,5 4,2   4,7 7,8
  Omavaraisuusaste, %       35,0 31,5   32,0 35,2

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Yhtiö onnistui hyvin muuttuvassa markkinatilanteessa

  Solteq-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,3 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 2,3 prosenttia. Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu – SAP ERP -liiketoiminnan poistuma huomioiden – oli 8,5 prosenttia. Liikevaihdosta noin viidennes tuli Suomen ulkopuolelta. Yhtiön omat ohjelmistotuotteet ja niihin liittyvät palvelut muodostivat noin kolmasosan ja digitaaliset palvelut noin kaksi kolmasosaa liikevaihdosta.

  Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus oli erittäin hyvä: liikevoitto kasvoi vertailukauteen nähden 383,7 prosentilla ja oli 1,4 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli 10,3. Yhtiön käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa – kasvua vertailukauteen oli 108,9 prosenttia. Käyttökateprosentti oli 20,4.

  Yhtiö on seurannut ja arvioinut tarkasti COVID-19-pandemian mahdollisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Vaikka pandemia hidasti jonkin verran myyntiä monella liiketoiminta-alueella sekä pohjoismaisissa tytäryhtiöissä, edellisvuonna varmistettu hyvä tilauskanta ja toimituskyky sekä menestys Utilities-sektorin uusasiakashankinnassa toimivat kasvun ajureina. Pandemialla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia yhtiön suoriutumiseen kokonaisuutena tähän saakka. Kolmannen vuosineljänneksen erinomaista tulosta edesauttoivat myös alkuvuodesta tehdyt tehostamistoimet sekä niiden tuomat kustannussäästöt.

  Toiminnan jatkuvuuden ja rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi yhtiö tiedotti 24.9.2020 laskevansa liikkeeseen uuden, nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan ja lunastavansa vapaaehtoisesti 1.7.2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan. Katsauskauden jälkeen uusi joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen ja siitä saaduilla varoilla lunastettiin vanha joukkovelkakirjalaina. Uusi joukkovelkakirjalaina erääntyy 1.10.2024. Sille maksetaan kiinteää 6,0 prosentin vuotuista korkoa ja se voidaan lunastaa takaisin ennen lopullista eräpäivää.

  Suoriutuminen haastavassa ja ennalta-arvaamattomassa markkinassa on ollut erittäin hyvää. Sidosryhmien turvallisuus ja organisaation toimintakyky varmistettiin jo pandemian varhaisessa vaiheessa käyttöönotetuilla toimintatavoilla. Liiketoiminnan näkymien odotetaan säilyvän ennallaan kuluvan vuoden osalta.

   

  Tulosohjeistus 2020

  Solteq konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi.

   

  Toiminnan jatkuvuuden periaate

  Yhtiö käynnisti 21.4.2020 kirjallisen menettelyn koskien yhtiön nimellisarvoltaan 27,0 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamista siten, että 1.7.2020 erääntyvän joukkovelkakirjalainan laina-aikaa pidennettäisiin 12 kuukaudella. Joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen hyväksyttiin kirjallisessa menettelyssä 18.5.2020. Ulkona olevan joukkovelkakirjalainan määrä on 24,5 miljoonaa euroa.

  Toiminnan jatkamisen edellytyksenä oli rahoituksen uudelleenjärjestely senhetkisen joukkovelkakirjalainan alkuperäiseen eräpäivään mennessä. Menettely päätyi suotuisaan lopputulokseen. Vallitsevasta rahoitusmarkkinoiden tilanteesta johtuen yhtiö katsoi tarkoituksenmukaiseksi pyytää joukkovelkakirjalainan laina-ajan pidentämistä 12 kuukaudella. Katsauskauden lopussa oleva 24,5 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina erääntyy 1.7.2021.

  Yhtiö tiedotti 24.9.2020 päätöksestään laskea liikkeeseen uuden nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 1.10.2024. Uuden joukkovelkakirjalainan varat käytetään vanhan joukkovelkakirjalainan maksuun ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

  Edellä mainittujen rahoitusjärjestelyiden toteuttamisen jälkeen yhtiöllä on ulkona 23,0 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, joka erääntyy 1.10.2024. Yhtiöllä on lisäksi käytettävissä 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti ja 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti, jotka molemmat olivat raportointikauden lopussa 30.9.2020 käyttämättä.

  Yhtiön operatiivinen toiminta on vakaalla pohjalla, ja yhtiön johdon näkemyksen mukaan kyky selvitä COVID-19-pandemian aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista yhtiön liiketoiminnalle on hyvä. Näihin seikkoihin sekä toteutettuihin rahoitusjärjestelyihin perustuen yhtiön johto arvioi toiminnan jatkuvan ja riskin rahoituksen riittämättömyydestä olevan pieni.

  Tämä osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti huomioiden yhtiön toteuttamat rahoitusjärjestelyt.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020

   

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puhelin: 050 557 8111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.