Skip to content

  30.04.2024

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024

  Pörssitiedote 
  Osavuosikatsaus
  30.4.2023 klo 8.00

  Positiivinen käänne kannattavuudessa

   

  Tammi–maaliskuu

  • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa (14,1) ja se laski 3,8 prosenttia. Liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa (16,9) ja se laski 19,7 prosenttia

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa (0,1) ja käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa (1,3). Vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 2,6 (0,9)

  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,7) ja liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,1). Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli -1,8 (-4,6)

  • Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,01)

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 29,3 prosenttia (30,5)

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,0 miljoonaa euroa (0,5)

  • Yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan positiivinen. Vertailukelpoinen liikevaihto oli 54 183 tuhatta euroa tilikaudella 2023

   

  Avainluvut

    1-3/2024 1-3/2023 Muutos-% 1-12/2023 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 13 571 16 899 -19,7 57 655 54 327
  Vertailukelpoinen liikevaihto, TEUR 13 571 14 113 -3,8 54 183 53 641
  Käyttökate, TEUR 358 1 281 -72,1 8 695 7 772
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR 358 121 196,7 -1 662 -1 425
  Liiketulos, TEUR -247 -91 -170,8 -3 541 -3 697
  Vertailukelpoinen liiketulos, TEUR -247 -652 62,1 -4 575 -4 171
  Tilikauden tulos, EUR -705 204 -445,4 -5 380 -6 289
  Osakekohtainen tulos, EUR -0,04 0,01 -445,4 -0,28 -0,32
  Liiketulos, % -1,8 -0,5   -6,1 -6,8
  Vertailukelpoinen liiketulos, % -1,8 -4,6   -7,2 -7,8
  Omavaraisuusaste, % 29,3 30,5   30,1 30,0

   

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Positiivinen käänne kannattavuudessa 

  Solteq Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes toi positiivisen käänteen kannattavuuden kehitykseen. Sen sijaan kysynnän lasku ja odotettua heikompi myynti jättivät liikevaihdon kehityksen jälkeen yhtiön omista odotuksista. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa katsauskaudella. Vertailukelpoinen liikevaihto supistui 2,6 prosenttia Retail & Commerce -segmentissä ja 7,5 prosenttia Utilities-segmentissä.

  Yhtiön kannattavuus parani katsauskaudella. Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 0,2 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos parani 0,4 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden. Kannattavuuskäänteen ajurina toimi Utilities -segmentti, jonka vuonna 2023 toteuttama tehostamisohjelma sekä pitkäjänteinen työ tuotteiden laadun parantamisessa johtivat parempaan kannattavuuteen. Sen sijaan Retail & Commerce -segmentissä kannattavuus heikkeni kulurakenteen ja hieman supistuneen liikevaihdon epäsuhdan takia.

  Retail & Commerce -segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan säilyvän kohtalaisina ja kysynnän tervehtyvän markkinoiden tasaantuessa. Retail & Commerce uudistaa kuluvalla vuosineljänneksellä myyntistrategiansa sekä asiakkuuden hallinnan prosessejaan parantaakseen myynnin suoriutumista. Utilities-segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan säilyvän hyvinä ja tarjoavan mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle.

   

  Tulosohjeistus 2024

  Yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan positiivinen. Vertailukelpoinen liikevaihto oli 54 183 tuhatta euroa tilikaudella 2023.

   

  Toiminnan jatkuvuuden periaate 

  Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuuden periaatetta arvioidessaan huomioinut yhtiön uudelleenrahoitukseen liittyvät riskit. Solteq-konsernin velkarahoituksen keskeiset elementit ovat kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina sekä pankki- ja valmiusluottolimiitit.

  Solteq laski 1.10.2020 liikkeelle nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Osavuosikatsauksen laatimishetkellä ulkona olevasta joukkovelkakirjalainan 23,0 miljoonaan euron määrästä 0,6 miljoonan euroa oli yhtiön omistuksessa. Joukkovelkakirjalaina erääntyy maksettavaksi 1.10.2024. Pankki- ja valmiusluottolimiitit ovat yhteensä 7,0 miljoonaa euroa. Niihin liittyvät taloudelliset kovenantit on kiinnitetty joukkovelkakirjalainan ehtoihin.

  Joukkovelkakirjalainan ehdoissa on määritelty varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant). Kovenantit edellyttävät, että yhtiön omavaraisuusaste tarkasteluhetkellä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate (käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 4:1. Varojen jaon ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamisen mahdollistavat taloudelliset kovenantit eivät täyty katsauskauden perusteella. Kovenanttiehtojen täyttymistä tarkastellaan aina viimeisimmän raportoidun 12 kuukauden ajanjakson perusteella. Edellä mainittujen lainan taloudellisten kovenanttiehtojen rikkoutumiset eivät sellaisenaan johda oikeuteen vaatia lainan välitöntä takaisinmaksua, vaan ne rajoittavat yhtiön varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista.

  Yhtiön toiminnan jatkuvuuden edellytyksenä on rahoituksen uudelleenjärjestely. Yhtiö on aloittanut toimenpiteet yhtiön uudelleenrahoituksen toteuttamiseksi.

  Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuutta arvioidessaan huomioinut tilikauden 2023 aikana tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset, yhtiön taloudellisen suoriutumisen katsauskaudella 1-3/2024, taloudelliset ennusteet sekä rahoituksen saatavuuteen ja rahoitusneuvotteluihin liittyvät riskit.

  Yhtiö uskoo suunnitellun rahoituksen uudelleenjärjestelyn johtavan suotuisaan lopputulokseen. Rahoituksen uudelleenjärjestelystä ei kuitenkaan ole vielä sitovia päätöksiä, ja mikäli yhtiö ei onnistuisi sopimaan uudelleenjärjestelystä joukkovelkakirjalainan eräpäivään mennessä, yhtiö ei pystyisi suoriutumaan velvoitteistaan ja sen liiketoiminnan jatkuvuuden edellytykset vaarantuisivat.

  Edellä mainitut toimenpiteet ja riskit huomioiden yhtiön johto arvioi yhtiön liiketoiminnan jatkuvan ja riskin rahoituksen riittämättömyydestä olevan maltillinen. Näin ollen yhtiön johto on katsonut perustelluksi laatia osavuosikatsauksen toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti.

   

  Taloudellinen raportointi

  Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti, osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34 -standardia sekä samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä. 1.1.2024 käyttöön otetuilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talous- ja lakiasianjohtaja Mikko Sairanen
  Puhelin: 050 567 3421
  Sähköposti: mikko.sairanen@solteq.com

   

  Jakelu:

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii lähes 500 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2024