Skip to content

  23.02.2024

  Solteq Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 on julkaistu

  Pörssitiedote
  Tilinpäätös ja toimintakertomus
  23.2.2024 klo 14.00

   

  Solteq Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Julkaistut raportit löytyvät tämän tiedotteen liitteistä ja ne ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla.

  Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti. Raportin formaatti on Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot sekä yhtiön tunnistetiedot on merkitty XBRL-merkein. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Solteqin ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

  KPMG Oy Ab:n antama tilintarkastuskertomus sisältää lisätiedon Solteq Oyj:n toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä olennaisesta epävarmuudesta, joka liittyy yhtiön rahoituksen uudelleenjärjestelyyn.

  Yhtiö julkaisee vuosikertomuksensa viimeistään 5.3.2024. Vuosikertomus sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin, hallituksen toimintakertomuksen, konsernin tunnusluvut, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

   

  Toiminnan jatkuvuuden periaate

  Tilinpäätös tilikaudelta 2023 on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen. Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuuden periaatetta arvioidessaan huomioinut yhtiön uudelleenrahoitukseen liittyvät riskit. Solteq-konsernin velkarahoituksen keskeiset elementit ovat kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina sekä tili- ja maksuvalmiuslimiitit.

  Solteq laski 1.10.2020 liikkeelle nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Tilinpäätöstiedotteen laatimishetkellä ulkona olevasta joukkovelkakirjalainan 23,0 miljoonaan euron määrästä 0,6 miljoonan euroa oli yhtiön omistuksessa. Joukkovelkakirjalaina erääntyy maksettavaksi 1.10.2024. Tili- ja maksuvalmiuslimiitit ovat yhteensä 7,0 miljoonaa euroa. Niihin liittyvät taloudelliset kovenantit on kiinnitetty joukkovelkakirjalainan ehtoihin.

  Joukkovelkakirjalainan ehdoissa on määritelty varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant). Kovenantit edellyttävät, että yhtiön omavaraisuusaste tarkasteluhetkellä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate (käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 4:1. Varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamisen mahdollistavat taloudelliset kovenantit eivät täyty tilikauden 2023 perusteella. Kovenanttiehtojen täyttymistä tarkastellaan aina viimeisimmän raportoidun 12 kuukauden ajanjakson perusteella. Edellä mainittujen lainan taloudellisten kovenanttiehtojen rikkoutumiset eivät sellaisenaan johda oikeuteen vaatia lainan välitöntä takaisinmaksua, vaan ne rajoittavat yhtiön varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista.

  Yhtiö on aloittanut toimenpiteet yhtiön uudelleenrahoituksen toteuttamiseksi. Järjestely koostuu olemassa olevan joukkovelkakirjalainan sekä tili- ja maksuvalmiuslimiittien uusimisesta.

  Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuutta arvioidessaan huomioinut tilikauden 2023 aikana tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset yhtiön taloudelliseen suoriutumiseen, taloudelliset ennusteet sekä rahoitusneuvotteluihin liittyvät riskit. Näihin seikkoihin perustuen johto arvioi toiminnan jatkuvan ja riskin rahoituksen riittämättömyydestä olevan pieni. Yhtiö uskoo suunniteltujen rahoitusjärjestelyiden johtavan suotuisaan lopputulokseen. Mikäli yhtiö kuitenkin epäonnistuisi rahoituksen uudelleenjärjestelyssä, johtaisi tämä yhtiön toiminnan jatkuvuuden edellytyksien vaarantumiseen. Tilinpäätös 2023 on siten laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatetta noudattaen.

   

  Liitteet:

  Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2023

  ESEF-raportti: Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2023

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talous- ja lakiasiainjohtaja Mikko Sairanen
  Puhelin: 050 567 3421
  Sähköposti: mikko.sairanen@solteq.com 

   

  Jakelu:

  Nasdaq  Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii lähes 500 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2023