Skip to content

  17.02.2017

  Solteq Oyj: Yhtiökokouskutsu 17.3.2017

  Solteq Oyj Pörssitiedote 17.2.2017 klo 8.00

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 17. maaliskuuta 2017 kello 13.00 Vantaalla Clarion Hotel Helsinki Airportin tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 5. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 12.30.

  A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

  Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen


  2. Kokouksen järjestäytyminen


  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen


  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

  6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen


  Toimitusjohtaja esittää lisäksi liiketoimintakatsauksen.

  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen


  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

  Hallitus esittää, että tilikaudelta 2016 jaettaisi 0,05 euron osakekohtainen osinko.

  Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 28.3.2017.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

  10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

  11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  12. Hallituksen jäsenten valitseminen 

  13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

  14. Tilintarkastajan valitseminen 

  15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2018 asti.

  16. Kokouksen päättäminen 

  B. Yhtiökokousasiakirjat 

  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Solteq Oyj:n internet-sivuilla. Solteq Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 20.2.2017. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

  C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina, 10.3.2017 klo 16.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  a) sähköpostin kautta: maria.viiru@solteq.com

  b) puhelimitse numeroon: +358 41 5297745

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Solteq Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

  2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

  3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Solteq Oyj, Karhumäentie 3, 01530 Vantaaennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  4. Muut ohjeet ja tiedot 

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  Solteq Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 17.798.059 osaketta, jotka edustavat samaa määrää ääniä.

  Vantaalla 16. helmikuuta 2017

  SOLTEQ OYJ

  HALLITUS

  Lisätiedot:

  Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
  puh 040 8444 393
  sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Key Media
  www.solteq.com

  2017