Skip to content

  17.03.2017

  Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

  Solteq Oyj Pörssitiedote 17.3.2017 kello 15.15

  Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Vantaalla. Yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous tekivät seuraavat päätökset:

  YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAISET PÄÄTÖKSET

  Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 sekä myöntää vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

  Hallituksen esityksen perusteella päätettiin, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan 0,05 euron osakekohtainen osinko. Osinko maksetaan 28.3.2017 osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

  Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 3.000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen jäsenille 1.500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle sekä jäsenille.

  Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä ja Mika Uotila.

  Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

  HALLITUKSEN ESITYKSIÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

  Valtuutettiin hallitus päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja se on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2018 asti.

  HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

  Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Pietilän.

  Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Markku Pietilä ja Mika Uotila. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Mika Uotila.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja
  Puh 0500 4551 56
  sähköposti: markku.pietila@profiz.com

  Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
  Puh 040 8444 393
  sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2018