Skip to content

  19.12.2022

  Solteq Oyj tarkentaa vuonna 2024 erääntyvän 23 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainansa kirjallista menettelyä koskevaa ilmoitusta sekä pidentää äänestysaikaa

  Pörssitiedote
  Muut Pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
  19.12.2022 klo 15.45

   

  Kuten Solteq Oyj (”Solteq” tai ”Yhtiö”) tiedotti 25.11.2022, on Solteq käynnistänyt nimellisarvoltaan 23 miljoonan euron kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000442264) (”Joukkovelkakirjalaina”), ehtojen (”Ehdot”) mukaisen kirjallisen menettelyn Joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi (”Kirjallinen Menettely”).

  Kirjallinen Menettely toteutetaan noudattaen ehtoja, jotka on kuvattu 25.11.2022 päivätyssä Joukkovelkakirjalainan haltijoille (”Joukkovelkakirjalainan Haltijat”) osoitetussa ilmoituksessa (”Pyyntö”). Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama merkitys kuin Pyynnössä.

  Kuten Pyynnössä on tarkemmin kuvattu, tarjoaa Solteq korvauksena Pyynnön puolesta äänestäville Joukkovelkakirjalainan Haltijoille 1,00 prosentin palkkion (”Palkkio”) edellyttäen, että tarvittava enemmistö Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvista Joukkovelkakirjalainan Haltijoista hyväksyy Pyynnön. Palkkion määrä lasketaan kunkin Joukkovelkakirjalainan Haltijan hallussa olevan Joukkovelkakirjalainan nimellisarvosta (Nominal Amount), jolla kyseinen Joukkovelkakirjalainan Haltija äänestää Pyynnön puolesta. Koska Palkkion tarkkaa määräytymisperustetta ole nimenomaisesti mainittu Pyynnössä, on Solteq katsonut tarpeelliseksi tarkentaa Pyyntöä 19.12.2022 päivätyssä Joukkovelkakirjalainan Haltijoille osoitetussa Pyyntöä koskevassa tarkennuksessa (”Tarkennus”).

  Tarkennuksesta johtuen Solteq on päättänyt pidentää Kirjallisen Menettelyn Lopullista Vastausaikaa kolmella (3) pankkipäivällä 30.12.2022 asti. Äänestyslomakkeet tulee siten lähettää Joukkovelkakirjalainanhaltijoiden Edustajalle sähköpostitse, postitse tai kuriirilähetyksenä alla olevaan osoitteeseen siten, että äänestyslomake on perillä viimeistään 30.12.2022 kello 15.00 Suomen aikaa.

  Joukkovelkakirjalainan Haltijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti Pyyntö ja Tarkennus saadakseen tarkemmat yksityiskohdat ja tiedot Pyynnöstä ja Tarkennuksesta sekä Kirjalliseen Menettelyyn osallistumiseen liittyvistä menettelytavoista. Kirjallisen Menettelyn ehdot on kuvattu kokonaisuudessaan Pyynnössä ja Tarkennuksessa, jonka Joukkovelkakirjalainanhaltijoiden Edustaja on toimittanut Joukkovelkakirjalainan Haltijoille. Englanninkielinen Tarkennus on myös tämän tiedotteen liitteenä.

  Lisätiedot

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: +358 40 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: +358 40 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

  Liite:

  Englanninkielinen Tarkennus Kirjallisen Menettelyä koskevasta Pyynnöstä

  Jakelu

  Nasdaq OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  Vastuuvapauslauseke

  Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä tätä tiedotetta tai Pyyntöä tai Tarkennusta tule tulkita kutsuksi osallistua Kirjalliseen Menettelyyn missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua Kirjalliseen Menettelyyn. Tämän tiedotteen tai Pyynnön tai Tarkennuksen jakelu tai julkaiseminen voivat olla tietyissä maissa rajoitettuja lain nojalla ja Yhtiö edellyttää sellaisten henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai Pyynnön tai Tarkennuksen haltuunsa, hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

  Mikäli Joukkovelkakirjalainan Haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Pyynnön tai Tarkennuksen sisällöstä taikka toimenpiteistä, joihin hänen tulisi ryhtyä, Joukkovelkakirjalainan Haltijaa kehotetaan välittömästi hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvonantoa, mukaan lukien veroseuraamuksiin liittyvissä kysymyksissä, arvopaperivälittäjältä, pankin yhteyshenkilöltä, lakimieheltä, kirjanpitäjältä tai muulta riippumattomalta asianmukaisesti valtuutetulta taloudelliselta neuvonantajalta.

  Kirjallinen Menettely suoritetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä tiedote tai Pyyntö tai Tarkennus eivät ole tarjouksia arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) mukaisesti, tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä sitä siten voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.

  2022