Skip to content

  28.09.2015

  Solteq Oyj: Solteqin rekisteröintiasiakirja ja arvopaperiliitteet on hyväksytty

  Solteq Oyj Pörssitiedote 28.9.2015 klo 17.30

  Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Kiinassa tai Uudessa-Seelannissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaistatai määräysten vastaista tai vaatisi ylimääräisten asiakirjojen laatimista tai rekisteröintiä tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

  Finanssivalvonta on hyväksynyt tänään Solteq Oyj:n (”Solteq” tai ”Yhtiö”) arvopaperimarkkinalain mukaiset rekisteröintiasiakirjan (”Rekisteröintiasiakirja”) ja Solteqin 2.7.2015 julkistettuun ja toteutettuun suunnattuun osakeantiin (”Osakeanti”) liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän (yhdessä Rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Osakkeita koskeva esite”).

  Finanssivalvonta on hyväksynyt tänään myös Solteqin 24.6.2015 julkistettuun ja 1.7.2015 liikkeeseenlaskettuun joukkovelkakirjalainaan (”Joukkovelkakirjalaina”) liittyvän arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä esite koostuu sanotusta arvopaperiliitteestä ja edellä mainitusta Rekisteröintiasiakirjasta, jonka alkuperäisestä suomenkielisestä versiosta Yhtiö on laatinut tätä esitettä varten englanninkielisen käännöksen.

  Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Solteqista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta ja on voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä. Arvopaperiliite sisältää tiedot julkisen kaupankäynnin kohteeksi haetuista arvopapereista. Osakkeita koskevan esitteen osana oleva arvopaperiliite sisältää myös tiivistelmän, joka esittelee tiivistetysti keskeisimmät Solteqin ja sen arvopapereihin liittyvät tiedot.

  Osakeannissa annetut osakkeet ja Joukkovelkakirjalaina otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä arviolta 29.9.2015. Finanssivalvonta on antanut suostumuksen julkaista esitteet myöhemmin kuin kaksi pankkipäivää ennen kuin julkinen kaupankäynti aloitetaan.

  Osakkeet on merkitty väliaikaisena osakelajina arvo-osuusjärjestelmään. Väliaikainen laji yhdistellään Solteqin olemassaolevaan osakelajiin ennen kaupankäynnin alkamista.

  Osakkeita koskeva esite on laadittu suomeksi ja se on saatavilla 28.9.2015 lukien Yhtiön verkkosivuilla: www.solteq.com/sijoittajat. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä esite on laadittu englanniksi ja se on saatavilla 28.9.2015 lukien Yhtiön verkkosivuilla: www.solteq.com/en/investors.

  Sijoittajan on mahdollista saada molemmista esitteistä maksuton paperituloste Yhtiön pääkonttorista osoitteesta Solteq Oyj, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere, p. 020 14444.

  Yhtiö on laatinut ja julkaissut edellä mainitut esitteet ainoastaan hakeakseen Osakeannissa annetut osakkeet ja Joukkovelkakirjalainan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Esitteet eivät ole tarjouksia tai tarjouspyyntöjä merkitä tai ostaa Yhtiön osakkeita, Joukkovelkakirjalainaa tai muita arvopapereita.

  Rekisteröintiasiakirja, joka on osa sekä Osakkeita koskevaa esitettä että Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä, sisältää Solteq Oyj:n tilintarkastamaton pro forma taloudellinen informaatio -liitteen, jossa on esitetty aiemmin julkistamattomia tietoja, jotka Yhtiön arvion mukaan ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tiedot Descom Group –alakonsernin tuloksesta 1.1.-30.6.2015 sekä hankintahetken taseesta.Sijoittajia pyydetään tutustumaan esitteiden koko sisältöön ja etenkin niiden riskejä koskevaan kuvaukseen.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2015