Skip to content

  21.04.2020

  Solteq Oyj käynnistää kirjallisen menettelyn vuonna 2020 erääntyvän 27 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainansa ehtojen muuttamiseksi

  Solteq Oyj, sisäpiiritieto, 21.4.2020 klo 12.30

  Solteq Oyj (“Solteq” tai “Yhtiö”) on päättänyt käynnistää nimellisarvoltaan 27 miljoonan euron kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainansa, jonka ISIN-koodi on FI4000157631 (”Joukkovelkakirjalaina”), ehtojen ("Ehdot") mukaisen kirjallisen menettelyn Joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi ("Kirjallinen Menettely"). Joukkovelkakirjalainan ulkona oleva määrä on 24 500 000 euroa ja sen vuotuinen kiinteä korko on 6,00 prosenttia.

  Kirjallinen Menettely toteutetaan noudattaen niitä ehtoja ja rajoitteita, jotka on kuvattu 21.4.2020 päivätyssä Joukkovelkakirjalainan haltijoille osoitetussa ilmoituksessa (”Pyyntö”). Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama merkitys kuin Pyynnössä.

  COVID-19 –pandemia on vaikuttanut haitallisesti nykyiseen globaaliin talouteen ja talousnäkymiin. COVID-19-pandemia on myös aiheuttanut merkittävää epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla.

  Solteq tiedotti 6.4.2020 harkitsevansa kirjallisen menettelyn käynnistämistä. Vallitsevasta rahoitusmarkkinoiden tilanteesta johtuen Yhtiö on katsonut tarkoituksenmukaiseksi pyytää Joukkovelkakirjalainan laina-ajan pidentämistä 12 kuukaudella siten, että lopullinen takaisinmaksupäivä siirretään sellaiseen ajankohtaan, jolloin todennäköisesti COVID-19-pandemiaan liittyvät epävarmuustekijät ovat selvinneet ja rahoitusmarkkinat toimivat normaalisti.

  Edellä todetun johdosta Solteq hakee Joukkovelkakirjan haltijoiden suostumusta Ehtojen mukaisen takaisinmaksupäivän (Final Maturity Date) pidentämistä 12 kuukaudella siten, että uusi takaisinmaksupäivä olisi kuusi (6) vuotta Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivästä, eli 1.7.2021. Takaisinmaksupäivän muutosehdotuksen johdosta muutettaisiin myös ehtojen tarkoittamaa vapaaehtoista lunastusta (Voluntary Total Redemption) koskevaa ajanjaksoa vastaavasti. Solteq hakee lisäksi muutosta ehtoon, jonka mukaan sallittu lisävelkaantuminen (Permitted Debt) sisältäisi myös sellaisen velan, mikä otetaan käytettäväksi Joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun, ja sallittu vakuuden antaminen (Permitted Security) mahdollistaisi takaisinmaksuun liittyen avattavan sulkutilin panttaamisen, jotta Joukkovelkakirjalainan tuleva takaisinmaksu voidaan toteuttaa joustavasti. Pyynnön mukaisesti Solteq hakee Kirjallisessa Menettelyssä Joukkovelkakirjalainan haltijoiden suostumusta Ehtojen muutosten toteuttamiseen.

  Solteq tarjoaa korvauksena Pyynnön puolesta äänestäville Joukkovelkakirjalainan haltijoille 1,0 prosentin palkkion ("Palkkio") kunkin Joukkovelkakirjalainan haltijan hallussa olevan Joukkovelkakirjalainan nimellisarvosta (Nominal Amount). Palkkio maksetaan niille Joukkovelkakirjalainan haltijoille, joilta Nordic Trustee Oy (”Joukkolainanhaltijoiden Edustaja”) on vastaanottanut pätevän, Pyyntöä kannattavan äänestyslomakkeen (Voting Form) ennen Viimeistä Vastausaikaa (Final Response Time) (ja jotka eivät ole pätevästi kumonneet äänestyslomaketta). Palkkion maksu on ehdollinen sille, että tarvittava enemmistö Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvista Joukkovelkakirjalainan haltijoista hyväksyy Pyynnön. Palkkion maksupäivä ilmoitetaan Kirjallisen Menettelyn tuloksen julkistamisen yhteydessä. Joukkovelkakirjalainan haltijat, jotka (i) eivät äänestä; (ii) äänestävät Pyynnön puolesta, mutta Viimeisen Vastausajan jälkeen; tai (iii) äänestävät Pyyntöä vastaan, eivät ole oikeutettuja saamaan Palkkiota.

  Joukkovelkakirjalainan Ehtojen mukaan Kirjallisen Menettelyn päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että Pyyntöä koskevaan Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvilla Joukkovelkakirjalainan Haltijoilla on hallussaan vähintään 20 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount). Pyyntö hyväksytään, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä äänestävät Pyynnön puolesta.

  Oikeus osallistua Kirjalliseen Menettelyyn on sellaisilla tahoilla, jotka ovat Joukkovelkakirjalainan haltijoita 27.4.2020 (täsmäytyspäivä). Äänestyslomakkeet tulee lähettää Joukkolainanhaltijoiden Edustajalle sähköpostitse, postitse tai kuriirilähetyksenä alla olevaan osoitteeseen siten, että äänestyslomake on perillä viimeistään 18.5.2020 kello 17.00 Suomen aikaa ("Viimeinen Vastausaika").

  Joukkovelkakirjalainan Haltijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti Pyyntö saadakseen tarkemmat yksityiskohdat ja tiedot Pyynnöstä ja Kirjalliseen Menettelyyn osallistumiseen liittyvistä menettelytavoista. Kirjallisen Menettelyn ehdot on kuvattu kokonaisuudessaan Pyynnössä, jonka Joukkolainanhaltijoiden Edustaja toimittaa Joukkovelkakirjalainan haltijoille. Englanninkielinen Pyyntö koskien äänestämistä Kirjallisessa Menettelyssä on myös tämän pörssitiedotteen liitteenä.

  Mikäli Pyyntöä ei hyväksytä Kirjallisessa Menettelyssä, Joukkovelkakirjalainan ehdot säilyvät muuttumattomina. Joukkovelkakirjalaina on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.9.2015 alkaen kaupankäyntitunnuksella STQJ060020.

  Liite:
  Englanninkielinen Pyyntö Kirjallisen menettelyn käynnistämisestä

   

  Jakelu:
  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Vastuuvapauslauseke:

  Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä tätä tiedotetta tai Pyyntöä tule tulkita kutsuksi osallistua Kirjalliseen Menettelyyn missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua Kirjalliseen Menettelyyn. Tämän tiedotteen tai Pyynnön jakelu tai julkaiseminen voivat olla tietyissä maissa rajoitettuja lain nojalla ja Yhtiö edellyttää sellaisten henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai Pyynnön haltuunsa, hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

  Mikäli Joukkovelkakirjalainan haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Pyynnön sisällöstä taikka toimenpiteistä, joihin tämän tulisi ryhtyä, Joukkovelkakirjalainan haltijaa kehotetaan välittömästi hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvonantoa, mukaan lukien veroseuraamuksiin liittyvissä kysymyksissä, tämän arvopaperivälittäjältä, pankin yhteyshenkilöltä, lakimieheltä, kirjanpitäjältä tai muulta itsenäiseltä asianmukaisesti valtuutetulta taloudelliselta neuvonantajalta.

  Kirjallinen Menettely suoritetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä pörssitiedote tai Pyyntö eivät ole tarjouksia arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain muutoksineen ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") mukaisesti, tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä niitä siten voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puhelin: +358 50 557 8111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: +358 40 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.