Skip to content

  16.02.2012

  Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

  Solteq Oyj Pörssitiedote 16.2.2012 klo 9.00

   

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, maaliskuun 14. päivänä 2012 kello 15.00 yhtiön pääkonttorissa Eteläpuisto 2, Tampere.

   

  Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

   

  A. Yhtiöjärjestyksen 12. §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

   

  Kokouksessa yhtiön toimitusjohtaja esittää tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä katsauksensa.

   

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakami­sesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

   

  Nykyisellä osakemäärällä tämän valtuutuksen täysmääräinen käyttäminen merkitsisi 589 tuhannen euron pääoman jakamista osakkaille.

   

  Hallituksen muut esitykset

   

  Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

   

  Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisemmin annettuja osakeantivaltuutuksia.

   

  B. Yhtiökokousasiakirjat

   

  Tilinpäätösasiakirjat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat 22.2.2012 lähtien saatavilla yhtiön pääkonttorissa Tampereella. Osakkeenomistajan pyynnöstä hänelle lähetetään jäljennökset asiakirjoista. Asiakirjat ovat esillä myös yhtiön internet-sivuilla /yhtiokokoukset viimeistään 22.2.2012 alkaen.

   

  C. Ohjeita osallistujille

   

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 2.3.2012 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään perjantaina, 9.3.2012 kello 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä puhelimitse 040 8444 202, telefaxilla 020 1444 222 tai sähköpostilla katiye.saadetdin@solteq.com. Ilmoittautumisten yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

   

  Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla 2.3.2012 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee pyytää omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä, valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen osallistumisesta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 9.3.2012 kello 10.00 mennessä.

   

  Solteq Oyj:llä on 15.2.2012 yhteensä 12.148.429 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on 364 904 kappaletta omia osakkeita.

   

  Helsingissä, 15. päivänä helmikuuta 2012

   

  Solteq Oyj

   

  Hallitus

  2012