Skip to content

  02.03.2022

  Kutsu Solteq Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

  Solteq Oyj Pörssitiedote 2.3.2022 klo 12.00

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään torstaina 24.3.2022 kello 10.00. Yhtiökokous järjestetään Solteq Oyj:n tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 3, 01530 Vantaa. 

  Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. (Ohjeita kokoukseen osallistujille).

  COVID-19-pandemian vuoksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä eikä kokousta voi seurata videoyhteyden välityksellä.

  Yhtiö julkaisee Yhtiökokouksen jälkeen 24.3.2022 klo 14.00 toimitusjohtajan katsauksen, jossa toimitusjohtaja esittelee tilikauden merkittävimmät tapahtumat ja kertoo yhtiön yleisistä näkymistä. Toimitusjohtajan katsaus on katsottavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2022. Toimitusjohtajan katsaus ei ole osa Yhtiökokousta ja se julkistetaan suomeksi.

  Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esityksiä Yhtiökokouksen päätöksiksi sekä tehneet yhtiölle päätösehdotukset, jotka on esitetty tämän kutsun kohdassa A. (Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat).

  A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 


  Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Valtteri Vimpari. Mikäli Valtteri Vimparilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

  Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii lakiasiainjohtaja Mikko Sairanen. Mikäli Mikko Sairasella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

  Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua Yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

  6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 2.3.2022 julkistama vuosikatsaus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi Yhtiökokoukselle.

  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta 

  Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikauden 2021 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa suoraan Yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta kertyneistä voittovaroista.  Osingonjaon edellytysten täyttyessä hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa mahdollisen hallituksen osingonjakopäätöksen erikseen ja ilmoittaa samassa yhteydessä soveltuvat osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän.

  Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

  Valtuutus on voimassa 30.9.2022 asti (30.9.2022 mukaan luettuna).

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

  10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

  Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.6.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 on tämän kokouskutsun liitteenä ja saatavilla Solteq Oyj:n internetsivuilta (www.solteq.com/yhtiokokous2022). Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 katsotaan esitetyksi Yhtiökokoukselle. 

  Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa esitetyn toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä.

  11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä ehdottavat Yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä seuraavasti: 

  Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

  12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä ehdottavat Yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä.

  13. Hallituksen jäsenten valitseminen 

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä ehdottavat Yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Aarne Aktan, Markku Pietilä, Panu Porkka ja Katarina Segerståhl sekä uusina hallituksen jäseninä ehdotetaan valittavaksi Anni Sarvaranta ja Mika Sutinen. Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.  

  Kaikilta hallitukseen esitettäviltä henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. 

  Lisätietoja hallitukseen esitettävistä uusista jäsenistä on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2022.

  14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

  Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

  15. Tilintarkastajan valitseminen 

  Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yksi tilintarkastusyhteisö ja että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Petri Sammalisto.

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

  16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

  Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

  17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista

  Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista, jolloin siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

  18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 500 000 kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

  Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.

  Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

  19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta 

  Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta seuraavasti: 

  Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

  Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

  Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

  20. Kokouksen päättäminen

  B. Yhtiökokousasiakirjat 

  Tämä kokouskutsu, edellä mainitut Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja palkitsemisraportti ovat saatavilla Solteq Oyj:n internetsivuilla (www.solteq.com/yhtiokokous2022). Palkitsemisraportti on myös tämän kokouskutsun liitteenä. Solteq Oyj:n 2.3.2022 julkaistu vuosikatsaus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Solteq Oyj:n internetsivuilla. Jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 7.4.2022.

  C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

  COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä saavat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

  Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

  2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

  Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 9.3.2022 klo 12.00, kun jäljempänä kohdassa 5. esitetty määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 18.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja ennakkoäänten on oltava perillä.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 9.3.2022 klo 12.00 – 18.3.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  a)  Yhtiön internet-sivujen kautta (www.solteq.com/yhtiokokous2022)

  Luonnolliset henkilöt kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

  Oikeushenkilöiden osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin oikeushenkilön on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli oikeushenkilö käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  b) Postitse tai sähköpostitse

  Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2022 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Solteq Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

  Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

  Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2022. Lisätietoja on saatavissa myös sähköpostitse agm@solteq.com.

  3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

  Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla.

  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Valtakirjapohja on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2022. Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm@solteq.com, ennen ennakkoäänestysajan päättymistä. Valtakirjan toimittaminen ennen Yhtiökokouksen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että ilmoittautumista varten vaadittavat osakkeenomistajan tiedot on annettu.

  Osakkeenomistaja, joka on oikeushenkilö, voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin oikeushenkilö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet -sivustolla sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2022.

  4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

  5. Muut ohjeet ja tiedot 

  Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia Yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@solteq.com viimeistään 7.3.2022 klo 10.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on ilmoittautunut Yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivulla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2022 viimeistään 9.3.2022.

  Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen agm@solteq.com viimeistään 10.3.2022 klo 10.00 mennessä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2022 viimeistään 15.3.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

  Solteq Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 19 396 501 osaketta, jotka edustavat samaa määrää ääniä.

   

  Vantaalla, 2. maaliskuuta 2022
  SOLTEQ OYJ
  HALLITUS

  Lisätiedot:

  Kari Lehtosalo, väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
  puhelin +358 40 701 0338
  sähköposti kari.lehtosalo@solteq.com

  Liite:

  Palkitsemisraportti 2021

  Jakelu:

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. 

  2022