Skip to content

  Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
  Seloste on laadittu 20.6.2016
  Seloste on viimeksi päivitetty 20.6.2016


  1. Rekisterinpitäjä

  Solteq Oyj (Y-tunnus 0490484-0) (“Solteq”)
  Karhumäentie 3, 01530 Vantaa
  puhelin: +358 10 8208024
  sähköposti: trading@solteq.com


  2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

  Mikko Sairanen
  puhelin: +358 10 8208024
  sähköposti: mikko.sairanen@solteq.com

  Johdon/lähipiirin liiketoimiin liittyvät kyselyt voidaan osoittaa myös:
  sähköposti: trading@solteq.com


  3. Rekisterin nimi

  Solteq Oyj:n sisäpiirirekisteri ja johdon liiketoimien rekisteri.


  4. Rekisterin käyttötarkoitus

  Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014) edellyttämän

  • yhtiön sisäpiiriluettelon ylläpitäminen;
  • luettelon ylläpitäminen yhtiön ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä; sekä
  • yhtiön ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen yhtiön osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä tekemien liiketoimien seuraaminen ja raportoiminen sekä rekisteritietojen julkaiseminen.

  5. Rekisterin tietosisältö

  • Sisäpiirirekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot henkilöistä, joilla on pääsy yhtiön sisäpiiritietoon:
   • etu- ja sukunimi (sekä syntymäsukunimi);
   • henkilötunnus/syntymäaika;
   • kotiosoite ja henkilökohtaiset puhelinnumerot;
   • työpaikan ja henkilökohtaiset puhelinnumerot;
   • liikkeeseenlaskijan nimi ja osoite;
   • tehtävä ja sisäpiiriluetteloon merkitsemisen peruste;
   • sisäpiiriluetteloon merkitsemisen perusteen alkaminen ja päättyminen (päivämäärä ja kellonaika).
  • Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä ja näiden yhtiön osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä tekemistä liiketoimista:
   • ilmoitusvelvollisen nimi;
   • muut ilmoitusvelvollista koskevat yksilöintitiedot;
   • ilmoituksen peruste (johtohenkilö tai lähipiiriin kuuluva);
   • liikkeeseenlaskijan tiedot;
   • ilmoituksen perusteena olevan liiketoimen tiedot (instrumentin tiedot, liiketoimen luonne, ajankohta ja paikka, hinta ja volyymi, aggregoidut tiedot).

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Yhtiö rekisteröidyn suostumuksella, rekisteröidyt itse ja heidän valtuuttamansa tahot, arvo-osuusjärjestelmä, Finanssivalvonta, muut julkiset tietokannat.


  7. Henkilötietojen säännöllinen luovutus sekä tietojen siirto euroopan unionin tai eta:n ulkopuolelle

  • Yhtiö on lain nojalla velvollinen pyynnöstä luovuttamaan sisäpiirirekisterin tiedot toimivaltaisille viranomaisille.
  • Yhtiö on lain nojalla velvollinen luovuttamaan ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriin kuuluvien henkilöiden ilmoittamat tiedot yhtiön osakkeilla tehdyistä liiketoimista toimivaltaisille viranomaisille sekä julkaisemaan ilmoitusvelvollisten ilmoittamat liiketoimet ja pitämään tiedot nähtävänä yrityksen kotisivuilla.
  • Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja osoite eivät ole julkisia.
  • Tietoja voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle henkilötietolain määräyksiä noudattaen.

  8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

  • Rekisteristä otetut paperitulosteet säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa ja aineiston käsittely on rajoitettu siihen oikeutettuihin henkilöihin. Paperitulosteet hävitetään tietosuojamateriaalia koskevien hävitysohjeiden mukaisesti.
  • Sähköisessä muodossa olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Solteqin sisäpiirirekisteri ja johdon liiketoimien rekisteri on tallennettu Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Sire-järjestelmään.

  9. Tarkastusoikeus

  • Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:ien mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
  • Tarkastuspyynnön tulee olla riittävän tarkka ja yksilöity, ja se tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
  • Rekisteröity voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti, jolloin hänellä on oltava mukana henkilöllisyystodistus.
  • Tarkastuspyyntöihin vastataan kirjallisesti.

  10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jos rekisteröidyn tiedoissa on virhe, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle kirjallisen pyynnön virheen korjaamiseksi.