Hallinnointi

Hallinnointiperiaatteemme sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistämme.

Hallinnointiperiaatteemme

Solteq Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen Hallinnointikoodia sekä NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä sovelletaan paikallisia lakeja. 

Solteq-konsernin johtamisesta vastaavat osakeyhtiölain säännösten ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. 

Yhtiöllä on tarkastusvaliokunta, jonka tehtävänä on seurata konsernin tuloskehitystä, budjetoinnin laatimisperiaatteita, budjetointia, rahoitustilannetta ja riskienhallintaa.   

Operatiivisesta toiminnasta konsernitasolla vastaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana.  

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä esitetään osana yhtiön tilinpäätöstä alkaen tilikauden 2013 tilinpäätöksestä. 


Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 on julkaistu tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 on julkaistu tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 on julkaistu tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 (osana tilinpäätösjulkaisua)

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (osana tilinpäätösjulkaisua)

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (osana tilinpäätösjulkaisua)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance)