Suomi

  Toimitusketjun ohjaus (SCM, Supply Chain Management)

  Toimitusketjun ohjaus ja monikanavaisen myyntiverkoston optimointi vaatii suurten tietomäärien reaaliaikaista analysointia

  Kauppias nainen inventoi kauppaansa, taustalla kasviksia ja hedelmiä laatikoissa

  Hyödynnä muuttuvan toimialan luomat uudet mahdollisuudet

  Kaupan toimiala on murroksessa. Myynnin siirtyminen entistä enemmän verkkoon pakottaa kaupan alan toimijat miettimään uudenlaisia logistisia ratkaisuja ja palvelukonsepteja toimitusketjun ohjaukseen.

  Pysy tiedon avulla mukana kiristyvässä kilpailussa

  Verkkokauppojen syntymisen myötä kuluttajien on entistä helpompi vertailla tuotteiden ja palvelujen hintoja. Näin kuluttajista tulee entistä hintatietoisempia ja jatkuva hintakilpailu syö yritysten katteita. Tämä luo paineita karsia toiminnan kustannuksia kaikilta tasoilta tuotteiden ostamisesta, markkinoinnista ja myynnistä tuotteiden jakeluun saakka. Toisaalta samaan aikaan asiakkaiden vaatimustaso kaupan tuotevalikoimia ja palveluja kohtaan on noussut.


  Näihin haasteisiin kaupan alan toimijoiden on vastattava pysyäkseen kiristyvässä kilpailussa mukana. Yhtä aikaa on kyettävä sekä optimoimaan toiminnan tehokkuutta että pitämään huolta korkeasta asiakastyytyväisyydestä. Kyseisiin tavoitteisiin ei ole mahdollista päästä ilman kattavien tietojärjestelmien ja keskitettyjen tietovarastojen mukanaan tuomaa mahdollisuutta saada reaaliaikaiseen tietoon perustuva kuva kokonaistilanteesta. Tähän samaan tietoon pohjautuen voidaan toimintaa ohjata ja optimoida tehokkaasti ja saada välitön näkemys tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista koko toimintaketjun tasolla.

  Autamme valitsemaan oikeat ratkaisut toimitusketjun ohjaamiseen

  Oikeiden päätösten tekeminen vaatii siis reaaliaikaista ja kattavaa näkymää koko myynti- ja toimitusketjuun. Tietoa on oltava riittävästi saatavilla, ja se on kyettävä analysoimaan nopeasti ja luotettavasti. Tähän tiedolla johtamiseen meiltä löytyvät oikeat ratkaisut ja välineet, ja osaamisemme ja kokemuksemme kautta pystymme auttamaan asiakkaitamme ratkomaan näiden avulla heidän päivittäisessä liiketoiminnassaan kohtaamiaan haasteita.


  Olipa kysymyksessä sitten tuotteiden oikea-aikainen tilaaminen ja toimittaminen, varastojen hallinta, myymäläketjun mitoitus ja ohjaus, parhaiten myyvät valikoimat ja niihin liitetty myymälöiden tilankäytön optimointi. Tai tuotteiden kysyntää vastaava hinnoittelu ja asiakkaiden ostokäyttäytymisen tehokas analysointi - osuvasti kohdennettuja markkinointikampanjoita unohtamatta. Näihin kaikkiin osa-alueisiin meiltä löytyy ratkaisuja ja osaamista.

  Tekoäly ja robotiikka tuovat mahdollisuuden ajatella asioita uudesta näkökulmasta

  Suurten tietomassojen hallinta ja analysointi ovat vaativia ja aikaa vieviä tehtäviä perinteisin tietojenkäsittelymenetelmin. Sen vuoksi kaupan alan tietojärjestelmät ovat yksi ensimmäisiä alueita, joissa tekoälyn mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia ja tiedon käsittelyn tehokkuutta on alettu hyödyntämään aktiivisesti. Samoin robotiikan hyödyntäminen on ottamassa ensi askeleitaan kaupan prosessien tehostamisessa ja sillä oletetaan olevan jatkossa merkittäviä vaikutuksia myymälöiden toiminnan tehokkuuden lisääjinä ja kustannusten alentajana. Olemme yhtenä ensimmäisistä toimijoista olleet hyödyntämässä näitä mahdollisuuksia osana asiakkaillemme tarjoamia ratkaisuja.

  Me Solteqilla ennustamme yrityksesi toimitusketjun tarpeet sekä tunnistamme puutteet. Kehitysehdotuksiemme avulla saat selviä rahallisia säästöjä.

  Toimittamiemme toimitusketjun ohjausjärjestelmien avulla asiakkaat voivat

  Vector

  Saada luotettavan kuvan koko myymäläketjun ja verkkokauppojen tilanteesta ja niiden toimivuudesta.

  Vector

  Mahdollisuuden simuloida ja vertailla eri päätösskenaarioita koko myymäläketjun ja verkkokauppojen sekä näiden tarjooman kannalta.

  Vector

  Nähdä tehtyjen muutosten vaikutus yhdellä kertaa sekä yksittäisiin toimintoihin että tarkasteltavaan kokonaisuuteen.

  Vector

  Viedä toimittajayhteistyön uudelle tasolle ja optimoida toimitusketjun kustannustehokkuutta toimitusvarmuutta vaarantamatta.

  Vector

  Parantaa asiakastyytyväisyyttä oikein kohdennetuilla valikoimilla, toimivalla myymälöiden tilankäytöllä ja kilpailukykyisellä hinnoittelulla.

  Vector

  Hallinnoida kaikki myymälän sisältä löytyvät palvelut samalla järjestelmällä kuten verkkokauppatoimitukset, shop-in-shop myymälät, ravintolat ja kahvilat sekä näiden materiaalivirrat, sekä eliminoida myymälöissä syntyvää hukkaa.

  Vector

  Hyödyntää tekoälyä tietojen ja niissä tapahtuvien muutosten entistä tarkemmassa analysoinnissa, päätösehdotusten luomisessa ja toimintojen automatisoinnissa.

  Vector

  Käyttää robotiikkaa myymälöiden työvoimakustannusten alentajana, toiminnan tehokkuuden lisääjänä sekä uusien palvelukonseptien luojana.

  Asiantuntijamme

  Antti Sillanpää

  Business Manager

  +358 50 572 7242