Skip to content

  27.03.2024

  Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

  Pörssitiedote 
  Yhtiökokouksen päätökset
  27.3.2024 klo 14.00

  Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 27.3.2024 ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä etäkokouksena. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia ja teki seuraavat päätökset:

  Tilinpäätös, vastuuvapaus ja osingonjako

  Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 sekä myönsi vastuuvapauden tilikaudella toimineelle toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille.

  Hallituksen esityksen mukaan päätettiin, että osinkoa 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta. 

  Hallituksen valitseminen ja palkkiot

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt: Markku Pietilä, Katarina Cantell, Panu Porkka, Anni Sarvaranta, Mika Sutinen, Esko Mertsalmi ja Lotta Airas.

  Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euron ja muille hallituksen jäsenille 2.500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi kokousten puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

  Tilintarkastaja

  Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka suorittaa myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentamisen tilikaudella 2024. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana sekä päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Tiina Puukkoniemi.

  Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  Toimielinten palkitsemisraportti  ja -politiikka

  Yhtiökokous hyväksyi palkitsemisraportin vuodelta 2023 sekä vahvisti muutetun palkitsemispolitiikan. 

  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

  Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 1 §:n ja 11 §:n muuttamisesta siten, että yhtiön kotipaikka on Espoo ja että yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä tai Vantaalla.

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2023 tekemän vastaavan päätöksen.

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 500.000 kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

  Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.

  Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2025 asti.
  Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2023 tekemän vastaavan päätöksen.

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta. Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2023 tekemän vastaavan päätöksen.

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.solteq.com/yhtiökokous viimeistään 10.4.2024.

  Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

  Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Markku Pietilän.

  Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Mika Sutinen, Katarina Cantell ja Markku Pietilä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Mika Sutinen.

  SOLTEQ OYJ

  Jakelu:

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Lisätiedot:  

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii lähes 500 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, 

  2024