Skip to content

  24.04.2024

  Solteq uudistaa vertailukelpoisen käyttökatteen ja liikevoiton määritelmät ja julkaisee niitä koskevat uudet luvut vuodelta 2023

  Pörssitiedote
  Muut pörssin sääntöjen nojalla julkaistavat tiedot 
  24.04.2024, kello 13.30

  Solteq Oyj julkaisee uudet vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2023. Yhtiö on muuttanut vertailukelpoisen käyttökatteen ja vertailukelpoisen liiketuloksen määritelmää ja lisännyt merkittävät muutokset tuotekehitysaktivoinneissa ja niihin liittyvissä poistoissa vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi. Vertailukelpoisen liikevaihdon määritelmä pysyy samana.

  Yhtiö muutti joulukuussa 2023 toimintatapaansa tuotekehitystoiminnan osalta. Omien ohjelmistotuotteiden kehitys on osa jatkuvaa palvelua sekä vakiomuotoista toimintaa, eivätkä näiden tuotekehitykseen liittyvät kulut täytä enää aktivoinnin edellytyksiä. Näiden olemassa olevien ohjelmistotuotteiden kehityskustannukset käsitellään täten tuloslaskelman kuluerinä osana normaalia liiketoimintaa ja tuotekehityskulujen aktivoinnit lopetettiin tilikauden 2023 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi yhtiö arvioi taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja sekä niiden tuotto-odotuksia. Arviointien lopputuloksena yhtiö teki yhteensä 7,5 miljoonan euron alaskirjaukset. Toimintatavan muutos vaikutti Solteqin vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen konsernin laajaan tuloslaskelmaan ja konsernitaseeseen. Muutos ei vaikuttanut vuonna 2023 raportoituihin ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuosineljänneksen konsernin laajoihin tuloslaskelmiin tai konsernitaseisiin.

  Vuotta 2023 koskevissa uusissa vertailukelpoista käyttökatetta ja vertailukelpoista liikevoittoa koskevissa tunnusluvuissa on oikaistu olemassa olevien ohjelmistotuotteiden vuosineljänneskohtaiset tuotekehitysaktivoinnit kuluksi ja niihin liittyvät aikaisempien tuotekehitysaktivointien poistot on peruttu tulosvaikutteisesti kuin yllä kuvattu muutos olisi tehty jo vuoden 2023 alusta. Uudet vertailukelpoiset tunnuslukutiedot ovat tilintarkastamattomia.

  Uudet vertailukelpoiset tiedot sisältävät neljännesvuosittain raportoidut käyttökatteen ja liiketuloksen. Uudet vertailukelpoiset tiedot eivät vaikuta raportoituun liikevaihtoon. Vertailukelpoiset avainluvut on esitetty yhtiön segmenttirakenteen mukaisesti. Lisäksi alla on esitetty vertailukelpoisesta käyttökatteesta oikaistut tuotekehitysaktivoinnit ja niihin liittyvät poistot segmenteittäin. 

             

   

  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR

    1-3/2023 4-6/2023 7-9/2023 10-12/2023 1-12/2023
  Retail & Commerce 1 326 149 684 156 2 315
  Utilities -1 205 -1 418 -819 -534 -3 976
  Yhteensä 121 -1 269 -135 -378 -1 662

  Vertailukelpoinen käyttökate, %

    1-3/2023 4-6/2023 7-9/2023 10-12/2023 1-12/2023
  Retail & Commerce 12,5 1,5 7,4 1,5 5,7
  Utilities -34,8 -41,2 -27,4 -14,0 -29,0
  Yhteensä 0,9 -9,3 -1,1 -2,7 -3,1

  Vertailukelpoinen liiketulos, TEUR

    1-3/2023 4-6/2023 7-9/2023 10-12/2023 1-12/2023
  Retail & Commerce 815 -386 261 -241 449
  Utilities -1 467 -1 689 -1 082 -785 -5 024
  Yhteensä -652 -2 076 -821 -1 026 -4 575

  Vertailukelpoinen liiketulos, %

    1-3/2023 4-6/2023 7-9/2023 10-12/2023 1-12/2023
  Retail & Commerce 7,7 -3,8 2,8 -2,3 1,1
  Utilities -42,4 -49,1 -36,2 -20,6 -36,7
  Yhteensä -4,6 -15,3 -6,7 -7,2 -8,4

   

  Oikaistut tuotekehitysaktivoinnit ja niihin liittyvät poistot:

   

  Tuotekehitysaktivoinnit

    1-3/2023 4-6/2023 7-9/2023 10-12/2023 1-12/2023
  Retail & Commerce -290 -300 -363 -96 -1 048
  Utilities -537 -434 -337 0 -1 308
  Yhteensä -826 -734 -700 -96 -2 356

   

  Poistot

    1-3/2023 4-6/2023 7-9/2023 10-12/2023 1-12/2023
  Retail & Commerce 249 251 260 72 831
  Utilities 257 276 289 10 831
  Yhteensä 506 527 549 81 1 663

   

  Uuden määritelmän mukaiset vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat:

  • merkittävät rakennejärjestelyt ja niihin liittyvät rahoituserät
  • omaisuuden arvonalentumiset
  • merkittävien liiketoimintojen myyntiin tai lopettamiseen liittyvät erät
  • toiminnan uudelleenjärjestelyistä syntyvät kulut
  • hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut
  • kulurakenteesta pysyvästi poisjääneiden erorahat
  • ei-kassavirtaperusteiset palkkioerät
  • lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat kulut
  • sakot, sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut
  • merkittävät muutokset omien ohjelmistotuotteiden tuotekehityskulujen aktivointeihin ja niihin liittyviin poistoihin

  Solteqin ensimmäisen osavuosikatsauksen vertailukelpoiset tunnusluvut vuonna 2024 laaditaan uuden vertailukelpoisuuden määritelmän mukaisesti.

   

  Jakelu:

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talous- ja lakiasianjohtaja Mikko Sairanen
  Puhelin: 050 567 3421
  Sähköposti: mikko.sairanen@solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii lähes 500 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2024