Skip to content

  15.02.2024

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023

  Pörssitiedote
  Tilinpäätöstiedote 
  15.2.2024 klo 8.00

  Tehostamistoimet käänsivät yhtiön tuloskehityksen parempaan suuntaan

   

  Loka-joulukuu

  • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 14,2 miljoonaa euroa (14,2) ja se pysyi samalla tasolla vertailukauden kanssa. Liikevaihto oli 14,3 miljoonaa euroa (16,9) ja se laski 15,6 prosenttia

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli -0,3 miljoonaa euroa (0,3) ja käyttökate oli -0,8 miljoonaa euroa (0,3). Vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli -2,0 (2,4)

  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,0) ja liiketulos oli -9,1 miljoonaa euroa 
   (-1,2) sisältäen tuotekehitysaktivointien alaskirjauksen 7,5 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli -7,1 (-6,9)

  • Osakekohtainen tulos oli -0,43 euroa (-0,09)

   

  Tammi-joulukuu

  • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 54,2 miljoonaa euroa (57,2) ja se laski 5,3 prosenttia. Liikevaihto oli 57,7 miljoonaa euroa (68,4) ja se laski 15,8 prosenttia

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,7 miljoonaa euroa (4,5) ja käyttökate oli 8,7 miljoonaa euroa (5,6). Vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 1,3 (7,8)

  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -3,9 miljoonaa euroa (-0,6) ja liiketulos oli -3,5 miljoonaa euroa 
   (-4,4). Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli -7,2 (-1,1)

  • Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausjärjestelmiin perustuva liiketoiminta siirtyi Azets-konsernille 2.5.2023 alkaen. Liiketoimintakaupan myyntivoitto paransi konsernin käyttökatetta ja liiketulosta 8,1 miljoonaa euroa

  • Osakekohtainen tulos oli -0,28 euroa (-0,28)

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 30,1 prosenttia (30,3)

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -5,3 miljoonaa euroa (3,9)

  • Yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan positiivinen. Vertailukelpoinen liikevaihto oli 54 183 tuhatta euroa tilikaudella 2023

   

  Avainluvut

    10-12/2023 10-12/2022 Muutos-% 1-12/2023 1-12/2022 Muutos-%
  Liikevaihto, TEUR 14 265 16 900 -15,6 57 655 68 426 -15,7
  Vertailukelpoinen liikevaihto, TEUR 14 244 14 240 0,0 54 183 57 230 -5,3
  Käyttökate, TEUR -822 262 -414,1 8 695 5 555 56,5
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR -282 338 -183,6 694 4 469 -84,5
  Liiketulos, TEUR -9 090 -1 199 -658,3 -3 541 -4 406 19,6
  Vertailukelpoinen liiketulos, TEUR -1 012 -986 -2,6 -3 881 -613 -533,2
  Tilikauden tulos, TEUR -8 281 -1 664 -397,8 -5 380 -5 404 0,4
  Osakekohtainen tulos, EUR -0,43 -0,09 -397,8 -0,28 -0,28 0,4
  Liiketulos, % -63,7 -7,1   -6,1 -6,4  
  Vertailukelpoinen liiketulos, % -7,1 -6,9   -7,2 -1,1  
  Omavaraisuusaste, %       30,1 30,3  

   

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Tehostamistoimet käänsivät yhtiön tuloskehityksen parempaan suuntaan

  Päätimme yhtiössä viimeisellä vuosineljänneksellä kaksi erittäin merkittävää asiaa. Muuttuneesta tilanteesta johtuen päivitimme tuotekehityskulujen käsittelyn vastaamaan uutta toimintalogiikkaa. Lopetimme tuotekehityskulujen aktivoinnin neljänneksen aikana sekä alaskirjasimme kokonaisuudessaan taseeseen aktivoidut 7,5 miljoonan euron tuotekehityskulut. Tämän lisäksi saimme päätökseen Utilities -segmentin muutosneuvottelut, joiden lopputuloksena segmentin vuosittainen kulurasitus pienenee noin 3,8 miljoonalla eurolla. Molemmat toteutetut asiat vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan positiivisesti, mutta etenkin käsittelykäytännön muutos hankaloittaa vuosineljänneksen vertailua edellisen tilikauden vastaavaan vuosineljännekseen. 

  Solteq Oyj:n vertailukelpoinen liikevaihto oli 14,2 miljoonaa euroa ja se pysyi samalla tasolla vertailukauteen nähden. Vertailukelpoinen liikevaihto supistui Retail & Commerce -segmentissä 1,4 prosentilla, ja Utilities-segmentissä liikevaihto kasvoi 4,3 prosentilla.  

  Yhtiö ilmoitti katsauskaudella muuttavansa toimintatapaansa tuotekehitystoiminnan osalta. Omien ohjelmistotuotteiden kehityksestä on tullut osa jatkuvaa palvelua sekä vakiomuotoista toimintaa, eivätkä tuotekehitykseen liittyvät kulut enää täytä aktivoinnin edellytyksiä suorittamamme arvioinnin perusteella. Viimeisen vuosineljänneksen aikana yhtiö on käsitellyt olemassa olevien ohjelmistotuotteidensa kehityskustannuksia tuloslaskelman kuluerinä osana normaalia liiketoimintaa ja lopettanut tuotekehityskulujen aktivoinnit. Muutos vaikuttaa viimeisen vuosineljänneksen käyttökatteen ja liiketuloksen vertailtavuuteen suhteessa vastaavaan vuosineljännekseen 2022.

  Katsauskaudella konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli -0,3 miljoonaa euroa ja tuotekehitysaktivointeja tehtiin vielä 0,1 miljoonalla eurolla. Vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa ja tuotekehitysaktivointeja tehtiin 0,9 miljoonalla eurolla. Ilman aktivointien vaikutusta konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa parempi kuin vertailukaudella.

  Katsauskaudella konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa. Katsauskaudella tuotekehitysaktivointien poistoja tehtiin vielä 0,1 miljoonalla eurolla. Vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa, ja tuotekehitysaktivointien poistoja tehtiin yhteensä 0,5 miljoonalla eurolla. Ilman aktivointien ja poistojen vaikutusta yhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa parempi kuin vertailukaudella.

  Lisäksi yhtiö arvioi joulukuussa 2023 taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja sekä niiden tuotto-odotuksia. Arvioinnin lopputuloksena yhtiö teki noin 7,5 miljoonan euron alaskirjauksen, antoi tulosvaroituksen sekä päivitti tulosohjeistuksensa.

  Katsauskaudella Utilities-segmentin liikevaihto ja tulos kehittyivät positiivisesti. Tähän vaikuttivat liiketoiminnan päätökseen viedyt muutosneuvottelut, toiminnan uudelleenorganisointi sekä tuoteliiketoiminnan kehittyminen. Kannattavuuden parantamiseksi ja liiketoimintojen tehostamiseksi segmentissä käynnistetyt muutosneuvottelut saatiin päätökseen 10.10.2023. Neuvotteluiden sekä toteutettujen tehostamis- ja säästötoimenpiteiden lopputuloksena yhtiö arvioi saavuttavansa noin 3,8 miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat kokonaisuudessaan tilikaudella 2024, joskin jo katsauskauden aikana kulurakenteen tehostaminen paransi segmentin kannattavuutta. Muutosneuvotteluista aiheutui yksittäinen, noin 300 tuhannen euron kulu, joka sisältyy segmentin henkilöstökuluihin. Utilities-segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan säilyvän hyvinä ja tarjoavan mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle.

  Retail & Commerce -segmentin suoriutumista heikensi edelleen epävakaan maailmantalouden vaikutus kysyntään. Asiakasyritykset suhtautuivat varovaisesti investointeihin, mikä aiheutti viivästyksiä päätöksenteossa sekä supistumisia toimitettavien hankkeiden laajuudessa. Retail & Commerce -segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan säilyvän kohtalaisina ja kysynnän tervehtyvän markkinoiden tasaantuessa.

   

  Tulosohjeistus 2024

  Yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan positiivinen. Vertailukelpoinen liikevaihto oli 54 183 tuhatta euroa tilikaudella 2023

   

  Toiminnan jatkuvuuden periaate

  Tilinpäätös tilikaudelta 2023 on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen. Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuuden periaatetta arvioidessaan huomioinut yhtiön uudelleenrahoitukseen liittyvät riskit. Solteq-konsernin velkarahoituksen keskeiset elementit ovat kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina sekä tili- ja maksuvalmiuslimiitit.

  Solteq laski 1.10.2020 liikkeelle nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Tilinpäätöstiedotteen laatimishetkellä ulkona olevasta joukkovelkakirjalainan 23,0 miljoonaan euron määrästä 0,6 miljoonan euroa oli yhtiön omistuksessa. Joukkovelkakirjalaina erääntyy maksettavaksi 1.10.2024. Tili- ja maksuvalmiuslimiitit ovat yhteensä 7,0 miljoonaa euroa. Niihin liittyvät taloudelliset kovenantit on kiinnitetty joukkovelkakirjalainan ehtoihin.

  Joukkovelkakirjalainan ehdoissa on määritelty varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant). Kovenantit edellyttävät, että yhtiön omavaraisuusaste tarkasteluhetkellä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate (käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 4:1. Varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamisen mahdollistavat taloudelliset kovenantit eivät täyty tilikauden 2023 perusteella. Kovenanttiehtojen täyttymistä tarkastellaan aina viimeisimmän raportoidun 12 kuukauden ajanjakson perusteella. Edellä mainittujen lainan taloudellisten kovenanttiehtojen rikkoutumiset eivät sellaisenaan johda oikeuteen vaatia lainan välitöntä takaisinmaksua, vaan ne rajoittavat yhtiön varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista.

  Yhtiö on aloittanut toimenpiteet yhtiön uudelleenrahoituksen toteuttamiseksi. Järjestely koostuu olemassa olevan joukkovelkakirjalainan sekä tili- ja maksuvalmiuslimiittien uusimisesta. 

  Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuutta arvioidessaan huomioinut tilikauden 2023 aikana tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset yhtiön taloudelliseen suoriutumiseen, taloudelliset ennusteet sekä rahoitusneuvotteluihin liittyvät riskit. Näihin seikkoihin perustuen johto arvioi toiminnan jatkuvan ja riskin rahoituksen riittämättömyydestä olevan pieni. Yhtiö uskoo suunniteltujen rahoitusjärjestelyiden johtavan suotuisaan lopputulokseen. Mikäli yhtiö kuitenkin epäonnistuisi rahoituksen uudelleenjärjestelyssä, johtaisi tämä yhtiön toiminnan jatkuvuuden edellytyksien vaarantumiseen. 

  Tilinpäätös 2023 on siten laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatetta noudattaen.

   

  Taloudellinen raportointi

  Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti, tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on noudatettu IAS 34 -standardia sekä samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2022 tilinpäätöksessä. 1.1.2023 käyttöön otetuilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätöstiedotteeseen. Tilinpäätöstiedote perustuu vuoden 2023 tilintarkastamattomaan tilinpäätökseen.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talous- ja lakiasiainjohtaja Mikko Sairanen
  Puhelin: 050 567 3421
  Sähköposti: mikko.sairanen@solteq.com 

   

  Jakelu:

  Nasdaq  Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii lähes 500 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2023