Skip to content

  25.02.2021

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020

  Solteq Oyj Pörssitiedote 25.02.2021 klo 8.00

  Yhtiö onnistui erittäin hyvin muuttuneessa markkinatilanteessa

   

  Loka-joulukuu

  • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 16 408 tuhatta euro (15 009) ja liikevaihto oli 16 408 tuhatta euroa (15 708).

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 3 320 tuhatta euroa (1 927) ja käyttökate oli 3 080 tuhatta euroa (4 387)

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 027 (867) ja liikevoitto oli 1 787 tuhatta euroa (3 328).

  • Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,11).

  • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 9,3 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella liikevaihdon kasvaessa 4,5 prosenttia.


  Tammi-joulukuu

  • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 60 452 tuhatta euro (55 293) ja liikevaihto oli 60 452 tuhatta euroa (58 291).

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 10 810 tuhatta euroa (6 582) ja käyttökate oli 10 380 tuhatta euroa (9 714).

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 5 780 tuhatta euroa (2 579) ja liikevoitto oli 5 350 tuhatta euroa (5 711).

  • Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,15).

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 35,5 prosenttia (32,0).

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 6 302 tuhatta euroa (4 128).

  • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 9,3 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella liikevaihdon kasvaessa 3,7 prosenttia.

  • Yhtiö jatkaa investointeja tulevaisuuden kasvuun keskittymällä omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Kehityspanostusten kaupallistumisen myötä yhtiön vuosittainen tuotekehityskustannus on 10–15 prosenttia Software-segmentin liikevaihdosta. Tilikauden aktivoidut kehittämismenot olivat 3,0 miljoonaa euroa (3,9). Ensi vuoden tuotekehityspanostuksen ennustetaan olevan noin 2,5 miljoonaa euroa.

  • Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton paranevan

  • Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,15 euroa.

   

  Avainluvut

    10-12/20 10-12/19 Muutos-% 1-12/20 1-12/19 Muutos-%
  Liikevaihto, TEUR 16 408 15 708 4,5 60 452 58 291 3,7
  Vertailukelpoinen liikevaihto, TEUR 16 408 15 009 9,3 60 452 55 293 9,3
  Käyttökate, TEUR 3 080 4 387 -29,8 10 380 9 714 6,9
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR 3 320 1 927 72,3 10 810 6 582 64,2
  Liikevoitto, TEUR 1 787 3 328 -46,3 5 350 5 711 -6,3
  Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR 2 027 867 133,7 5 780 2 579 124,1
  Tilikauden voitto, TEUR 622 2 049 -69,6 1 980 2 803 -29,4
  Tulos/osake, EUR 0,03 0,11 -69,6 0,10 0,15 -29,4
  Liikevoitto, % 10,9 21,2   8,9 9,8  
  Vertailukelpoinen liikevoitto, % 12,4 5,8   9,6 4,7  
  Omavaraisuusaste, %       35,5 32,0  

   

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Yhtiö onnistui erittäin hyvin muuttuneessa markkinatilanteessa

  Solteq-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi selvästi, ja tulosparannus oli merkittävä. Solteq-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 60,5 miljoonaa euroa, missä kasvua – SAP ERP -liiketoiminnan poistuma huomioiden – oli 9,3 prosenttia. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa, ja kasvua vertailukauteen nähden oli 124,1 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 9,6. Yhtiön vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 64,2 prosentilla edellisvuoteen nähden ollen 10,8 miljoonaa euroa. Solteq-konsernin vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 17,9.

  Vuoden alusta voimaan astunut segmenttijako organisoi yhtiön Solteq Software -ohjelmisto- ja Solteq Digital -asiantuntijaliiketoimintaan. Software-segmentti muodosti noin kolmasosan ja Digital-segmentti noin kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Molemmat segmentit suoriutuivat odotusten mukaisesti hyvin. Kansainvälisten tytäryhtiöiden liikevaihto muodosti 20,6 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta, mikä jäi – COVID-19-pandemian vaikutusten johdosta – hieman alle odotusten.

  Solteq Software -segmentin liiketoiminta kehittyi tilikauden aikana kasvujohteisesti. Segmentin pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on kasvaa vuosittain vähintään 20 prosenttia. Liiketoiminta-alueista Utilities kasvoi merkittävästi ja oli kaupallinen menestys yli 22 miljoonan euron tilauskertymällään. Solteq Digital -segmentti suoriutui tasaisen hyvin, mitä edesauttoi hyvä tilauskanta tilikauden alussa. Investoinnit yhtiön omaan tuotekehitykseen olivat noin 3 miljoonaa euroa.

  Yhtiö seurasi ja arvioi tarkasti COVID-19-pandemian liiketoimintavaikutuksia läpi vuoden. Pandemian negatiiviset vaikutukset liiketoimintaan jäivät Suomessa vähäisiksi ja kohdistuivat pääosin matkailu-, palvelu- ja vapaa-ajan sektorien asiakashankkeisiin. Sidosryhmien turvallisuus ja organisaation toimintakyky varmistettiin jo pandemian varhaisessa vaiheessa käyttöönotetuilla toimintatavoilla.

  Yhtiö laski liikkeelle 1.10.2020 uuden joukkovelkakirjalainan, josta saaduilla varoilla yhtiö lunasti 1.7.2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan. Uusi, nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruinen kiinteäkorkoinen, vakuudeton ja senior-ehtoinen joukkovelkakirjalaina otettiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle julkisen kaupankäynnin kohteeksi 5.10.2020. Uudella joukkovelkakirjalainalla yhtiö varmisti pitkän aikavälin rahoituksen riittävyyden ja toiminnan jatkuvuuden.

  Solteq-konsernin liiketoimintanäkymä on hyvä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Solteq Software -segmentin ennustetaan jatkavan kasvu-urallaan Utilities-liiketoiminnan vauhdittamana. Solteq Digital -segmentin näkymien odotetaan säilyvän tasaisina pandemiasta huolimatta. Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.

   

  Tulosohjeistus 2021

  Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton paranevan.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puhelin: 050 557 8111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.

  2021