Skip to content

  27.02.2020

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

  Solteq Oyj, pörssitiedote, 27.2.2020 klo 8.00

  Kansainvälisen liiketoiminnan kasvun ja innovoinnin vuosi 2019

   

  Loka-joulukuu

  • Liikevaihto oli 15 708 tuhatta euroa (14 930).
  • Käyttökate oli 4 387 tuhatta euroa (1 146).
  • Liikevoitto oli 3 328 tuhatta euroa (645).
  • SAP ERP -liiketoiminta siirtyi Enfo Oyj:lle 1.1.2020 alkaen. Liiketoimintakaupan myyntivoitto paransi konsernin käyttökatetta ja liikevoittoa 2 515 tuhatta euroa.
  • IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi loka–joulukuun käyttökatetta 490 tuhatta euroa ja liikevoittoa 46 tuhatta euroa.*
  • Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,01).

  Tammi-joulukuu

  • Liikevaihto oli 58 291 tuhatta euroa (56 867).
  • Käyttökate oli 9 714 tuhatta euroa (4 766).
  • Liikevoitto oli 5 711 tuhatta euroa (2 466).
  • SAP ERP -liiketoiminta siirtyi Enfo Oyj:lle 1.1.2020 alkaen. Liiketoimintakaupan myyntivoitto paransi konsernin käyttökatetta ja liikevoittoa 2 515 tuhatta euroa.
  • IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi katsauskauden käyttökatetta 1 899 tuhatta euroa ja liikevoittoa 185 tuhatta euroa.*
  • Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,02).
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 32,0 prosenttia (32,4).
  • Konsernin katsauskauden omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutusta olisi ollut 34,6 prosenttia.*
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4 128 tuhatta euroa (8 002).
  • Liikevaihto oli 2,5 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella. Jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdosta oli noin kolmannes.
  • Yhtiö investoi voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Katsauskauden aktivoidut kehittämismenot olivat 3,9 miljoonaa euroa (2,3).

  *Solteq-konsernissa otettiin käyttöön 1.1.2019 alkaen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi. Standardin käyttöönotossa sovellettiin yksinkertaistettua siirtymämenetelmää, jolloin aikaisempien tilikausien vertailutietoja ei oikaistu.

   

  Avainluvut

    10-12/19 10-12/18 Muutos-% 1-12/19 1-12/18 Muutos-%
  Liikevaihto, TEUR 15 708 14 930 5,2 58 291 56 867 2,5
  Käyttökate, TEUR 4 387 1 146 282,8 9 714 4 766 103,8
  Oikaistu käyttökate, TEUR 2 147 1 617 32,8 7 546 5 417 39,3
  Liikevoitto, TEUR 3 328 645 416,2 5 711 2 466 131,6
  Oikaistu liikevoitto, TEUR 1 088 1 115 -2,4 3 543 3 117 13,7
  Tilikauden voitto, TEUR 2 049 109 1 785,9 2 803 356 687,8
  Tulos/osake, EUR 0,11 0,01 1 811,6 0,15 0,02 683,5
  Liikevoitto -% 21,2 4,3   9,8 4,3  
  Oikaistu liikevoitto -% 6,9 7,5   6,1 5,5  
  Omavaraisuusaste, %       32,0 32,4  

   

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Kansainvälisen liiketoiminnan kasvun ja innovoinnin vuosi 2019

  Konsernin liiketoiminta kasvoi hieman ulkomaisten tytäryhtiöiden vetämänä ja kannattavuus parani: Solteq-konsernin liikevaihto oli 58,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 5,7 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 2,5 % liikevaihdon, 131,6 % liikevoiton ja 13,7 % oikaistun liikevoiton osalta.

  Omien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen investoitiin 3,9 miljoonaa euroa. Tuotekehitys painottui Utilities-liiketoiminnan järjestelmiin, Point-of-Sale -ohjelmistoon ja autonomiseen robotiikkaan. Vuoden 2019 aikana Utilities-liiketoiminta kasvoi 25 %, uuden Point-of-Sale -ratkaisun ensimmäiset asiakastoimitukset käynnistyivät ja autonomisen robotiikan saralla Solteq Retail Robot -tuotetta testattiin aidossa myymäläympäristössä yhdessä S-Ryhmän kanssa. Joulukuussa 2019 Solteq Retail Robot palkittiin parhaana potentiaalisena innovaationa Quality Innovation Award -kilpailussa.

  Yhtiön omat ohjelmistotuotteet ja niihin liittyvät palvelut muodostivat noin kolmasosan ja digitaaliset palvelut noin kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Lokakuussa 2019 tiedotimme konsernin segmenttirakenteen uudistamisesta, jonka myötä liiketoiminnot jaettiin yhtiön omiin tuotteisiin perustuvaan liiketoimintaan (Solteq Software) sekä päämiestuotteisiin perustuviin IT-asiantuntijapalveluihin (Solteq Digital). Vuoden 2020 alusta voimaan astunut segmenttirakenne vastaa entistä paremmin yhtiön liiketoimintarakennetta ja ansaintamallia sekä edesauttaa liiketoiminnan johtamista.

  Yhtiön liikevaihto Suomessa ei kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Tähän vaikutti keskeisesti muutaman merkittävän asiakashankkeen käynnistymisen siirtyminen vuoden vaihteeseen. Lisäksi yhtiöllä on jo useamman vuoden kestänyt, poikkeuksellisen haastava asiakasprojekti, jonka toimitus keskeytyi puoleksi vuodeksi ja käynnistyi uudelleen vuoden 2019 aikana. Nämä asiakashankkeiden siirtymiset vaikuttivat merkittävästi siihen, etteivät kaikki odotukset Suomen liikevaihdon ja -voiton kehityksestä täyttyneet toisen vuosipuoliskon osalta.

  Kansainvälinen liiketoiminta sekä tuloksellinen innovointi ovat kasvustrategiamme merkittävä osa ja kuuluivat vuoden 2019 prioriteetteihimme. Ulkomaisten tytäryhtiöidemme toiminta kehittyi vahvasti kuluneen vuoden aikana digitaalisten palveluiden vetämänä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi orgaanisesti 26 % edellisvuoteen verrattuna ja muodosti 21% koko konsernin liikevaihdosta.

  Yhtiön digitaaliset palvelut koostuivat pääosin suurille ja keskisuurille asiakkaille toimitetuista verkkokauppajärjestelmistä, tiedonhallinnan ratkaisuista ja operatiivisista järjestelmistä. Verkkokauppajärjestelmiemme kysyntä säilyi tasaisena. Kysyntä kasvoi selvästi tiedonhallinnan ratkaisuiden osalta, ja erityisen merkittävää kasvu oli Microsoft-pohjaisten operatiivisten järjestelmien alueella.

  Vuonna 2020 yhtiö jatkaa kansainvälisen liiketoiminnan ja omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämistä sekä panostuksia valittuihin päämiestuotteisiin. Osana strategiaa vuoden 2019 päätteeksi toteutettiin liiketoimintakauppa, jonka myötä Solteqin SAP ERP -liiketoiminta siirtyi Enfo Oyj:lle 1.1.2020 alkaen. Kaupan myötä Solteq Digitalin operatiivisten järjestelmien toimitukset ovat entistä enemmän keskittyneet Microsoft-pohjaisiin ratkaisuihin.

  Liiketoimintamme näkymät ovat säilyneet ennallaan. Yhtiö on organisoitunut uuden segmenttijaon mukaisesti vuoden alusta lähtien. Tehty muutos mahdollistaa toiminnan tehostamisen edelleen ja odotamme tehtävien toimenpiteiden vaikuttavan positiivisesti kuluvan tilikauden tulokseen. Omaan tuotekehitykseen tehdyt investoinnit ovat alkaneet realisoitumaan onnistuneina asiakastoimituksina, ja ennustamme toimialakohtaisten tuotteidemme jatkavan positiivisella kaupallisella kehityspolullaan.

   

  Tulosohjeistus 2020

  Solteq konsernin oikaistun liikevoiton odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2019.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puhelin: 050 557 8111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.

  2020