Skip to content

  13.08.2020

  Solteq Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

  Solteq Oyj, pörssitiedote 13.08.2020 klo 8.00

  Yhtiön kannattavuus parani selvästi vuoden toisella neljänneksellä

  Huhti–kesäkuu

  • Liikevaihto oli 15 080 tuhatta euroa (14 660).

  • Käyttökate oli 2 710 tuhatta euroa (1 572).

  • Liikevoitto oli 1 481 tuhatta euroa (571) ja vertailukelpoinen liikevoitto 1 507 tuhatta euroa (521).

  • Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,01).

  • Liikevaihto oli 2,9 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella, vertailukelpoisen liikevaihdon kasvaessa 7,8 prosenttia.


  Tammi–kesäkuu

  • Liikevaihto oli 30 754 tuhatta euroa (29 590).

  • Käyttökate oli 4 584 tuhatta euroa (4 027).

  • Liikevoitto oli 2 197 tuhatta euroa (2 101) ja vertailukelpoinen liikevoitto 2 387 tuhatta euroa (1 726).

  • Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,05).

  • Konsernin omavaraisuusaste oli 33,1 prosenttia (30,3).

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 5 345 tuhatta euroa (1 939).

  • Liikevaihto oli 3,9 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella, vertailukelpoisen liikevaihdon kasvaessa 9,7 prosenttia.

  • Yhtiö investoi voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Katsauskauden aktivoidut kehittämismenot olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,1). Koko vuoden tuotekehityspanostuksen ennustetaan olevan alle 3,0 miljoonaa euroa.

  • Tulosohjeistus vuodelle 2020: Solteq konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi.


  Avainluvut

    4-6/2020 4-6/2019 Muutos-% 1-6/2020 1-6/2019 Muutos-% 1-12/2019 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 15 080 14 660 2,9 30 754 29 590  3,9 58 291 59 455
  Vertailukelpoinen liikevaihto, TEUR 15 080 13 992 7,8 30 754 28 041 9,7 55 293 58 006
  Käyttökate, TEUR 2 710 1 572 72,3 4 584 4 027 13,8 9 714 10 271
  Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR 2 736 1 522 79,8 4 774 3 653 30,7 6 582 7 704
  Liikevoitto, TEUR 1 481 571 159,3 2 197 2 101 4,6 5 711 5 808
  Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR 1 507 521 189,5 2 387 1 726 38,3 2 579 3 240
  Tilikauden voitto, EUR 779 131 494,5 819 941 -13,0 2 803 2 681
  Tulos/osake 0,04 0,01 491,3 0,04 0,05 -13,5 0,15 0,14
  Liikevoitto, % 9,8 3,9   7,1 7,1   9,8 9,8
  Vertailukelpoinen liikevoitto, % 10,0 3,7   7,8 6,2   4,7 5,6
  Omavaraisuusaste, %       33,1 30,3   32,0 34,7

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Yhtiön kannattavuus parani selvästi vuoden toisella neljänneksellä

  Solteq-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 15,1 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 2,9 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu – SAP ERP -liiketoiminnan poistuma huomioiden – oli 7,8 prosenttia. Liikevaihdosta noin viidennes tuli Suomen ulkopuolelta. Yhtiön omat ohjelmistotuotteet ja niihin liittyvät palvelut muodostivat noin kolmasosan ja digitaaliset palvelut noin kaksi kolmasosaa liikevaihdosta.

  Toisella vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus parani selvästi: liikevoitto kasvoi vertailukauteen nähden 159,3 prosentilla ja oli 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiön käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa – kasvua vertailukauteen oli 72,3 prosenttia.

  Yhtiö on seurannut ja arvioinut tarkasti COVID-19-pandemian mahdollisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Pandemialla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia yhtiön suoriutumiseen kokonaisuutena tähän saakka. Liiketoiminnan hyvä suoriutuminen katsauskaudella perustui edellisvuonna varmistettuun tilauskantaan sekä toimituskykyyn keskeisillä liiketoiminta-alueilla. Kasvun ajureina toimivat myös onnistumiset myyntityössä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Merkittävät uudet asiakashankkeet erityisesti energiasektorilla tasapainottivat myynnin hidastumista pandemian vaikutuksista kärsineillä matkailu- ja ravintola-alan sekä vapaa-ajan sektoreilla. Toisen vuosineljänneksen hyvää tulosta edesauttoivat myös alkuvuodesta tehdyt tehostamistoimet sekä niiden tuomat kustannussäästöt.

  Toiminnan jatkuvuuden ja rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi yhtiö käynnisti 21.4.2020 kirjallisen menettelyn koskien yhtiön nimellisarvoltaan 27,0 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamista. Joukkovelkakirjalainan haltijoiden suostumuksella 18.5.2020 joukkovelkakirjalainan takaisinmaksupäivää pidennettiin 12 kuukaudella siten, että uusi takaisinmaksupäivä on 1.7.2021 – kuusi vuotta joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivästä. Puolivuosikatsauksen julkaisuhetkellä ulkona olevan joukkovelkakirjalainan määrä on 24,5 miljoonaa euroa.

  Suoriutuminen haastavassa ja ennalta-arvaamattomassa markkinassa on ollut erittäin hyvä. Sidosryhmien turvallisuus ja organisaation toimintakyky turvattiin jo pandemian varhaisessa vaiheessa käyttöönotetuilla toimintatavoilla. Liiketoiminnan näkymien sekä kannattavuuden odotetaan jatkuvan suotuisina.

   

  Tulosohjeistus 2020

  Solteq konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi.

   

  Toiminnan jatkuvuuden periaate

  Yhtiö käynnisti 21.4.2020 kirjallisen menettelyn koskien yhtiön nimellisarvoltaan 27,0 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamista siten, että 1.7.2020 erääntyvän joukkovelkakirjalainan laina-aikaa pidennetään 12 kuukaudella. Joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen hyväksyttiin kirjallisessa menettelyssä 18.5.2020. Ulkona olevan joukkovelkakirjalainan määrä on 24,5 miljoonaa euroa.

  Toiminnan jatkamisen edellytyksenä oli rahoituksen uudelleenjärjestely nykyisen joukkovelkakirjalainan alkuperäiseen eräpäivään mennessä. Menettely päätyi suotuisaan lopputulokseen. Vallitsevasta rahoitusmarkkinoiden tilanteesta johtuen yhtiö katsoi tarkoituksenmukaiseksi pyytää joukkovelkakirjalainan laina-ajan pidentämistä 12 kuukaudella. Yhtiön ulkona oleva 24,5 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina erääntyy 1.7.2021. Yhtiö ylläpitää jatkuvasti valmiutta rahoituksen uudelleenjärjestelyn toteuttamiseksi ja seuraa aktiivisesti rahoitusmarkkinoiden kehitystä. COVID-19 -pandemiaan liittyvät epävarmuustekijät lisäävät kuitenkin yhtiöstä riippumatonta rahoitusriskiä ja johto arvioi, että pandemian vaikutukset näkyvät rahoitusmarkkinoilla ainakin vuoden 2020 ajan.

  Yhtiön operatiivinen toiminta on vakaalla pohjalla, ja yhtiön johdon näkemyksen mukaan kyky selvitä COVID 19 -pandemian aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista yhtiön liiketoiminnalle on hyvä. Näihin seikkoihin perustuen yhtiön johto arvioi toiminnan jatkuvan ja riskin rahoituksen riittämättömyydestä olevan pieni.

  Tämä puolivuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti huomioiden yhtiön toteuttamat ja vireillä olevat rahoitusjärjestelyt.

   

  Liitteet:

  Solteq Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

   

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puhelin: 050 557 8111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: 040 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.