30.04.2020

Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020

Solteq Oyj, Pörssitiedote, 30.04.2020, klo 8.00

Yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi selvästi

Tammi–maaliskuu

  • Liikevaihto oli 15 674 tuhatta euroa (14 930).
  • Käyttökate oli 1 875 tuhatta euroa (2 455).
  • Liikevoitto oli 716 tuhatta euroa (1 530) ja vertailukelpoinen liikevoitto 880 tuhatta euroa (1 206).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,04).
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 31,5 prosenttia (31,1).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3 414 tuhatta euroa (890).
  • Liikevaihto oli 5,0 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella, vertailukelpoisen liikevaihdon kasvaessa 11,6 prosenttia.
  • Yhtiö investoi voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Katsauskauden aktivoidut kehittämismenot olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,0). Koko vuoden tuotekehityspanostuksen ennustetaan olevan alle 3,0 miljoonaa euroa.

Avainluvut

  1-3/2020 1-3/2019 Muutos-% 1-12/2019 Rullaava 12kk
Liikevaihto, TEUR 15 674 14 930 5,0 58 291 59 035
Vertailukelpoinen liikevaihto, TEUR 15 674 14 049 11,6 55 293 56 918
Käyttökate, TEUR 1 875 2 455 -23,6 9 714 9 134
Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR 2 039 2 131 -4,3 6 582 6 490
Liikevoitto, TEUR 716 1 530 -53,2 5 711 4 898
Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR 880 1 206 -27,0 2 579 2 253
Tilikauden voitto, TEUR 40 810 -95,1 2 803 2 033
Tulos/osake, EUR 0,00 0,04 -95,1 0,15 0,11
Liikevoitto, % 4,6 10,2   9,8 8,3
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 5,6 8,6   4,7 4,0
Omavaraisuusaste, % 31,5 31,1   32,0 32,3

Toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi selvästi

Solteq-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 15,7 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 5,0 prosenttia. Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu – SAP ERP -liiketoiminnan poistuma huomioiden – oli 11,6 prosenttia. Liikevaihdon kasvu painottui Solteq Digital -segmenttiin. Liikevaihdosta noin neljännes tuli Suomen ulkopuolelta. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdon kasvu jatkui merkittävänä. Yhtiön liiketoiminta kehittyi odotetusti vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Katsauskauden vertailukelpoinen käyttökate oli 2,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa, joka oli 0,3 miljoonaa euroa pienempi kuin vertailukaudella. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli yhtiön odotusten mukainen. Vertailukelpoista liikevoittoa supistivat noin 0,2 miljoonaa euroa suuremmat tuotekehityspoistot sekä pitkäaikaishankkeiden tuottojen jaksotus. Lisäksi yhtiö valmistautui COVID-19 -pandemian aiheuttamiin suoriin ja välillisiin liiketoimintavaikutuksiin kasvattamalla taseessa olevien luottotappio- ja kuluvarausten tasoa noin 0,2 miljoonaa euroa.

Yhtiö peruutti 3.4.2020 toistaiseksi ohjeistuksen tilikaudelle 2020 johtuen COVID-19 -pandemian luomista epävarmuustekijöistä markkinassa. Pandemian vaikutukset eivät näkyneet merkittävästi asiakastoimituksissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta yhtiö odottaa negatiivisten vaikutusten näkyvän liikevaihdossa ja tuloksessa kuluvan toisen vuosineljänneksen aikana. Yhtiön matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan sektoreilla toimivat asiakkaat kärsivät pandemian vaikutuksista liiketoiminnassaan. Kuitenkin yhtiön keskeisillä liiketoiminta-alueilla (verkkokauppa-, tiedonhallinta- ja Utilities-liiketoiminta) asiakastoimitukset ovat jatkuneet keskeytyksettä, eikä näiden liiketoimintojen näkymiin ole tullut olennaisia muutoksia. Edellä mainitut alueet muodostavat arviolta noin 2/3 yhtiön liikevaihdosta.

Yhtiö organisoitui vuoden alusta aikaisemmin tiedotetun segmenttijaon mukaisesti. Osana uutta liiketoimintajakoa yhtiö järjesteli konsernin palveluita uudelleen ja kevensi kustannusrakennettaan selvästi. Yhtiö jatkaa edelleen toiminnan tehostamista ja arvioi saavuttavansa yli miljoonan euron säästöt vuositasolla. Katsauskauden lopun vahva kassatilanne yhdistettynä tehtyihin tehostamistoimiin sekä hyvään tilauskantaan luovat pohjan selvitä COVID-19 -pandemian aiheuttamasta liiketoiminnan epävarmuudesta kuluvan tilikauden aikana. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 3,4 miljoonaa euroa ja käyttämättömiä tililimiittejä 5,0 miljoonaa euroa.

Yhtiö on tehnyt toimenpiteitä, joilla on pyritty vähentämään COVID-19 -pandemian taloudellisia vaikutuksia, turvaamaan työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä varmistamaan asiakasyritysten projektien ja palveluiden jatkuvuus. Yhtiön asiakashankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti, ja etätyöt mahdollistava infrastruktuuri on toiminut moitteetta.

Yhtiö on käynnistänyt 21.4.2020 kirjallisen menettelyn koskien yhtiön nimellisarvoltaan 27,0 miljoonan euron kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamista siten, että 1.7.2020 erääntyvän joukkovelkakirjalainan laina-aikaa pidennetään 12 kuukaudella. Osavuosikatsauksen hetkellä ulkona olevan joukkovelkakirjalainan määrä on 24,5 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus 2020

Solteq julkaisi pörssitiedotteen 3.4.2020 ja ilmoitti peruuttavansa ohjeistuksensa toistaiseksi tilikaudelle 2020 johtuen COVID-19 -pandemian luomista epävarmuustekijöistä markkinassa. Yhtiö ohjeistaa kuluvan vuoden, kun näkyvyys markkinoiden kehitykseen tarjoaa siihen edellytykset. Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.

Toiminnan jatkuvuuden periaate

Yhtiö on käynnistänyt 21.4.2020 kirjallisen menettelyn koskien yhtiön nimellisarvoltaan 27,0 miljoonan euron kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamista siten, että 1.7.2020 erääntyvän joukkovelkakirjalainan laina-aikaa pidennetään 12 kuukaudella. Osavuosikatsauksen hetkellä ulkona olevan joukkovelkakirjalainan määrä on 24,5 miljoonaa euroa. Toiminnan jatkamisen edellytyksenä on rahoituksen uudelleenjärjestely nykyisen joukkovelkakirjalainen alkuperäiseen eräpäivään mennessä.

Yhtiö uskoo kirjallisen menettelyn päätyvän suotuisaan lopputulokseen. Yhtiön operatiivinen toiminta on vakaalla pohjalla ja johdon näkemyksen mukaan kyky selvitä COVID 19 -pandemian aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista yhtiön liiketoiminnalle on hyvä. Näihin seikkoihin perustuen johto arvioi toiminnan jatkuvan ja riskin rahoituksen riittämättömyydestä olevan pieni.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti huomioiden yhtiön toteuttamat ja vireillä olevat rahoitusjärjestelyt.

Liitteet:

Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
Puhelin: 050 557 8111
Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: 040 701 0338
Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.