Skip to content

  24.04.2015

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015 (IFRS)

  Uusia avauksia tahmeassa markkinatilanteessa

  - Liikevaihto oli 9,1 miljoonaa euroa (9,9 miljoonaa euroa), laskua 7,4%.

  - Liiketulos oli 464 tuhatta euroa (586 tuhatta euroa), laskua 20,8%.

  - Yhtiön liiketulosprosentti oli 5,1 % (5,9 %).

  - Konsernin omavaraisuusaste oli 49,1 prosenttia (42,3 %).

  - Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,03 euroa).

  Avainluvut            

    1-3/15 1-3/14 Muutos-% 1-12/14
  Liikevaihto, TEUR 9 134 9 865 -7,4 % 40 933
  Liiketulos, TEUR 464 586 -20,8 % 2 490
  Tilikauden tulos, TEUR 343 411 -16,5 % 1 893
  Tulos/osake, e 0,02 0,03   0,13
  Liiketulos-% 5,1 % 5,9 %   6,1 %
  Omavaraisuusaste, % 49,1 % 42,3 %   48,0 %

   

  Tulosohjeistus 2015

  Pidämme vuoden tulosohjeistuksen ennallaan (Konsernin liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.)

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

  ” Katsauskauden aikana liikevaihtomme sekä –tuloksemme laskivat vertailukauteen nähden johtuen pääasiassa edellisvuoden katsauskauden korkeahkosta tasosta sekä jo aiemmin kertomiemme hankkeiden päättymisestä etuajassa vuoden 2014 loppuun mennessä katsauskauden sijaan.

  Uusien ratkaisujen myynnin osalta vuosineljännes sujui pääasiassa odotuksiemme mukaisena ja julkistimme kannaltamme merkittäviä uusia alueavauksia. Hankkeiden aloittaminen tapahtui suunniteltua myöhemmin ja samanaikaisesti muutaman projektin päättymisen venyminen vaikuttivat katsauskauden liikevaihtoon ja –tulokseen. Kysyntä uusien ratkaisujen osalta on hyvä, hankekanta on aiemmalla tasolla ja sitä kautta näen tulevaisuuden näillä alueilla optimistisena.

  Perinteisten omien ratkaisujemme osalta kysynnän lasku jatkui loppuvuoden tasolla, jonka seurauksena olemme aloittaneet sisäisiä toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Uusien hankkeiden viivästyminen johtuu pääasiassa yleisen taloustilanteen aiheuttamasta investointiepävarmuudesta. Sen seurauksena etsimme uusia tapoja auttaa asiakkaitamme siirtymään teknologiasta toiseen strategiamme mukaisesti.

  Asiakkaiden ja markkinoiden investointihalukkuus sekä –kyky eivät tällä hetkellä jakaudu tasaisesti kaikille ratkaisualueillemme. Tässä näemme kuitenkin samalla mahdollisuuden kasvuun monikanavaisen sekä verkkokaupan ratkaisujen alueella.

  Jatkamme työtämme kustannuskontrollin sekä -joustojen aikaansaamiseksi, sillä haluamme parantaa kykyämme vastata tehokkaammin kysynnän vaihteluihin eri alueilla niin kasvun kuin sopeuttamisenkin suhteen.

  Uusien myyntihankkeiden osalta näkymät ovat kohtalaiset ja siltä osin olen optimistinen. Yleinen Suomen talouden jatkunut epävarmuus ja perinteisten teknologioiden kysynnän kehittyminen ovat meille oleellisia tekijöitä, joita seuraamme tiiviisti.

  Vuosineljänneksen aikana jatkoimme kaikkien strategisten ohjelmien edistämistä suunnitellusti ja näemme niiden onnistumisen meille tärkeänä. Lisäsimme toimia, jotta varmistamme tärkeimpien tavoitteiden saavuttamisen vuoden aikana. ”

  TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

  Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Tarjoamme kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ohjaamaan liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti.

  Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa; Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut sekä Palveluiden toiminnanohjaus.

  Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta asiakkaillemme.

  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

  Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun, rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

  Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa, lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa – segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 4,7 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

  Liikevaihdon lasku johtui pääosin uusmyyntiin perustuvien asiakashankkeiden päätöksentekoon liittyvistä aikataulusiirtymistä katsauskauden alkupuolella. Katsauskauden lopulla ja päätyttyä iso osa hankkeista on lähtenyt toteutusvaiheeseen. Siirtymien vaikutus katsauskauden liiketulokseen jäi vähäiseksi, sillä segmentin kustannusrakennetta on vertailukauteen verrattuna muokattu keveämmäksi.

  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

  Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio- ja raportointiratkaisuja.

  Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla optimaalisesti pakattuina.

  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut – segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 3,3 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa).

  Katsauskauden liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla. Liiketuloksen paraneminen johtui pääosin kustannusrakenteen kehittämisestä sekä resursoinnin tehostamisesta.

  Palveluiden toiminnanohjaus

  Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

  Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

  Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja. Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

  Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 1,1 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,0 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

  Segmentin pääasiallinen liiketoiminta perustuu muista segmenteistä poiketen omien ohjelmistotuotteiden kehittämiseen, toimittamiseen ja markkinointiin. Segmentti on kuitenkin liiketoiminnan luonteesta johtuen muita segmenttejä riippuvaisempi asiakastoimialojen uusinvestoinneista.

  Segmentin liikevaihdon kehitys jäi edellistä vuotta heikommaksi ja liiketulos heikkeni.

  Segmentin liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta parannetaan kehittämällä asiakassegmenttien käyttöön yhä paremmin soveltuvia tuotteita sekä etsimällä uusia markkina-alueita ja – kanavia. Segmentin liiketoiminnan yhtiöittäminen vuoden vaihteessa johtaa ja mahdollistaa tuotealueen oman ja erikoistuneen strategian kehittämistä vuoden 2015 aikana.

  LIIKEVAIHTO JA TULOS

  Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

  % 1-3/15 1-3/14 1-12/14
  Ohjelmistopalvelut 67 65 62
  Lisenssit 27 26 26
  Laitemyynti 6 9 12

  Liikevaihto laski 7,4 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 9.134 tuhatta euroa (edellinen katsauskausi 9.865 tuhatta euroa).         

  Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.

  Katsauskauden liiketulos laski 20,8 % ja oli 464 tuhatta euroa (586 tuhatta euroa). Tulos ennen veroja oli 435 tuhatta euroa (507 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 343 tuhatta euroa (411 tuhatta euroa).

  TASE JA RAHOITUS

  Taseen loppusumma oli 24.231 tuhatta euroa (26.246 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 1.838 tuhatta euroa (1.963 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 1.500 tuhatta euroa.

  Konsernin rahoitusvelat olivat 3.882 tuhatta euroa (5.101 tuhatta euroa).

  Konsernin omavaraisuusaste oli 49,1 prosenttia (42,3 %).

  INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

  Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 10 tuhatta euroa (150 tuhatta euroa). Sekä katsauskauden että vertailukauden investoinnit ovat pääsääntöisesti korvausinvestointeja.

  Tuotekehitys

  Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

  Katsauskauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailukaudellakaan ei aktivointeja).

  HENKILÖSTÖ

  Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 269 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (279 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 101 henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 79 henkilöä, Palveluiden toiminnanohjauksen palveluksessa 39 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 50 henkilöä.

  Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

    1-3/2015 1-3/2014 1-3/2013
  Keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella 278 284 289
  Katsauskauden palkat ja palkkiot (1 000 €) 3 796 3 948 4 125

   

  LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

  Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä omistusyhtiöineen.

  OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

  Solteq Oyj:n osakepääoma 31.3.2015 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 14.998.061. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.

  Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 860.881 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 5,7 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 57.925 euroa. Solteq Oyj tiedotti 19.3.2015 johdon kannustinjärjestelmän purkautumisesta.

  Katsauskauden aikana 19.3.2015 tehtiin yksi liputusilmoitus. Solteq Oyj ilmoitti purkavansa johdon osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ostamalla johdon omistusyhtiöiden osakekannat. Järjestely toteutettiin 13.4.2015 ja se johti omistusosuuden muutokseen, jossa Solteq Oyj ja sen omistamat tytäryhtiöt omistavat yli 5 %:a Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

  Vaihto ja kurssi

  Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 0,4 miljoonaa osaketta (0,3 milj. osaketta) ja 0,7 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,94 euroa ja alin 1,32 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,59 euroa ja päätöskurssi 1,78 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 26,7 miljoonaa euroa (21,1 milj. euroa).

  Omistus

  Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.683 osakkeenomistajaa (1.780 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.282 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 75,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.609 tuhatta osaketta, mikä oli 37,4 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

  VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

  Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.3.2015 vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

  Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

  HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

  Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho, Jukka Sonninen, Matti Roininen ja Olli Välimäki. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

  Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.

  KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

  Katsauskauden päättymisen jälkeen Solteq Oyj toteutti johdon osakeperusteisen kannustinjärjestelmän purkamisen ostamalla johdon omistusyhtiöiden osakekannat. Järjestelystä tiedotettiin 19.3.2015 ja kauppa toteutettiin 13.4.2015.

  RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

  Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

  Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.

  Taloudellinen raportointi

  Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015 on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2014.

  Tulosta raportoidaan kolmen liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmenttipitää sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti sisältää palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

  Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

  Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

  TALOUDELLINEN INFORMAATIO    
             
  KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
  (TEUR)          
    1.1.- 1.1.- 1.1.-    
    31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014    
             
             
  LIIKEVAIHTO 9 134 9 865 40 933    
             
  Liiketoiminnan          
  muut tuotot 0 0 0    
             
  Materiaalit          
  ja palvelut -2 166 -2 437 -12 508    
             
  Henkilöstökulut -4 646 -4 861 -18 897    
             
  Poistot ja arvonalentumiset -336 -317 -1 320    
             
  Liiketoiminnan          
  muut kulut -1 522 -1 664 -5 718    
             
  LIIKETULOS 464 586 2 490    
             
  Rahoitustuotot          
  ja -kulut -29 -79 -177    
             
  TULOS ENNEN VEROJA 435 507 2 313    
             
  Tuloverot -92 -96 -420    
             
  TILIKAUDEN TULOS
    343 411 1 893    
             
  MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI    
  Rahavirran suojaukset 9 6 6    
             
  Tilikauden laajan tuloksen erät          
  verojen jälkeen 7 5 5    
             
  TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 350 416 1 898    
             
  Tilikauden voiton jakautuminen          
  Emoyrityksen omistajille 343 411 1 893    
             
  Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
  Emoyrityksen omistajille 350 416 1 898    
             
  Tulos/osake,          
  e(laimentamaton) 0,02 0,03 0,13    
  Tulos/osake,          
  e(laimennettu) 0,02 0,03 0,13    
             
  Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.
  KONSERNITASE (TEUR) 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
         
  VARAT      
         
  PITKÄAIKAISET VARAT      
         
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 509 1 380 1 652
         
  Aineettomat hyödykkeet      
     Liikearvot 12 730 12 730 12 730
     Muut aineettomat hyödykkeet 2 051 2 702 2 231
         
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 552 548 555
         
  Myyntisaamiset 15 32 15
         
  Pitkäaikaiset      
  varat yhteensä 16 857 17 393 17 183
         
  LYHYTAIKAISET VARAT      
         
  Vaihto-omaisuus 43 144 35
         
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 493 6 746 5 290
         
  Rahavarat 1 838 1 963 2 530
         
  Lyhytaikaiset      
  varat yhteensä 7 374 8 853 7 855
         
  VARAT YHTEENSÄ 24 231 26 246 25 038
         
         
  OMA PÄÄOMA JA VELAT      
         
  EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA    
     Osakepääoma 1 009 1 009 1 009
      Ylikurssirahasto 75 75 75
      Suojausinstrumenttien      
     rahasto -16 -23 -23
     Omat osakkeet -1 109 -958 -1 069
     Sijoitetun vapaan oman      
     pääoman rahasto 6 453 6 392 6 392
     Kertyneet      
     voittovarat 5 225 4 294 5 328
         
  Oma pääoma yhteensä 11 637 10 789 11 712
         
  Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat 494 570 512
  Rahoitusvelat 1 848 3 180 2 591
         
  Lyhytaikaiset velat 10 252 11 707 10 223
         
  Velat yhteensä 12 594 15 457 13 326
         
  OMA PÄÄOMA      
  JA VELAT YHTEENSÄ 24 231 26 246 25 038

  RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)

       
    1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
  Liiketoiminnan      
  rahavirta 0,28 0,60 3,27
  Investointien      
  rahavirta -0,01 -0,15 -0,24
  Rahoituksen rahavirta      
     Omat osakkeet -0,04 -0,02 -0,14
     Osingonjako -0,38 -0,38 -0,90
     Lainojen nosto/maksu -0,54 -0,45 -1,82
  Rahoituksen      
  rahavirta yhteensä -0,96 -0,85 -2,86
         
  Rahavarojen muutos -0,69 -0,40 0,16

  LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

           
  A=Osakepääoma        
  B=Omat osakkeet        
  C=Ylikurssirahasto    
  D=Suojausinstrumenttien rahasto      
  E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto      
  F=Voittovarat        
  G=Yhteensä        
    A B C D E F G
                 
  OMA PÄÄOMA 1.1.2014 1 009 -933 75 -28 6 392 4 331 10 846
                 
  Tilikauden laaja tulos yhteensä       5   411 416
                 
  Omien osakkeiden hankinta   -25         -25
  Osingonjako           -449 -449
                 
  OMA PÄÄOMA 31.3.2014 1 009 -958 75 -23 6 392 4 294 10 789
                 
                 
  OMA PÄÄOMA 1.1.2015 1 009 -1 069 75 -23 6 392 5 328 11 712
                 
  Tilikauden laaja tulos yhteensä       7   343 350
                 
  Omien osakkeiden hankinta   -40         -40
  Omilla osakkeilla maksetut hallituspalkkiot       61   61
  Osingonjako           -447 -447
                 
  OMA PÄÄOMA 31.3.2015 1 009 -1 109 75 -16 6 453 5 224 11 636

  SEGMENTTI-INFORMAATIO

         
           
  Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:      
           
  Me   1-3/15 1-3/14 Muutos
           
  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 4,7 5,1 -0,4
  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut   3,3 3,4 -0,1
  Palveluiden toiminnanohjaus   1,1 1,3 -0,2
  Yhteensä   9,1 9,9 -0,8
           
  Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:      
           
  Me   1-3/15 1-3/14 Muutos
           
  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 0,2 0,3 -0,1
  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut   0,3 0,1 0,2
  Palveluiden toiminnanohjaus   0,0 0,2 -0,2
  Yhteensä   0,5 0,6 -0,1

  AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)

         
    2Q/13 3Q/13 4Q/13 1Q/14
  Liikevaihto 9,73 8,59 9,82 9,87
  Liiketulos 0,54 0,63 0,43 0,59
  Tulos ennen veroja 0,49 0,60 0,36 0,51
           
    2Q/14 3Q/14 4Q/14 1Q/15
  Liikevaihto 10,52 8,33 12,22 9,13
  Liiketulos 0,55 0,44 0,91 0,46
  Tulos ennen veroja 0,54 0,41 0,86 0,44

  KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)

    1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
  Jatkuvat toiminnot,      
  konserni yhteensä 10 150 958
         
         

  VASTUUERITTELY (MEUR)

  31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
         
  Yrityskiinnitykset 10,00 10,00 10,00
  Leasing yms. vastuut 0,12 0,17 0,15
  Toimitilojen      
  nimellisvuokravastuut 4,71 3,15 4,90
         
         
  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR) 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
  Vuokrajärjestelyt 21 21 85

  Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja

  liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.
   
   
  RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT
   
  Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin
  kirjanpitoarvoja sekä 31.3.2015 että 31.3.2014. Näin ollen niitä
  ei ole tilinpäätöstiedotteessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.

  SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2015

       
         
      Osakkeita ja ääniä
      kpl %
  1. Saadetdin Ali   3 486 383 23,2
  2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 000 000 13,3
  3. Profiz Business Solution Oyj   1 756 180 11,7
  4. Aalto Seppo   1 667 206 11,1
  5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 644 917 4,3
  6. Roininen Matti   415 000 2,8
  7. Pirhonen Jalo   405 780 2,7
  8. Solteq Management Oy   400 000 2,7
  9. Solteq Management Team Oy   350 000 2,3
  10. Saadetdin Katiye   156 600 1,0
  10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä   11 282 066 75,2 %
  Hallintarekisteröidyt yhteensä   249 751 1,7 %
  Muut   3 466 244 23,1 %
  Yhteensä   14 998 061 100,0 %

  TUNNUSLUVUT (IFRS)

  1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
         
  Liikevaihto MEUR 9,1 9,9 40,9
  Liikevaihdon muutos -7,4 % -1,2 % 7,4 %
  Liiketulos MEUR 0,5 0,6 2,5
  % liikevaihdosta 5,1 % 5,9 % 6,1 %
  Tulos ennen      
  veroja MEUR 0,4 0,5 2,3
  % liikevaihdosta 4,8 % 5,1 % 5,7 %
  Omavaraisuusaste, % 49,1 42,3 48,0
  Nettovelkaantumis-      
  aste, % 17,6 % 29,1 % 16,3 %
  Bruttoinvestoinnit      
  käyttö-      
  omaisuuteen MEUR 0,0 0,2 1,0
  Oman pääoman      
  tuotto, % 12,4 % 16,2 % 16,8 %
  Sijoitetun      
  pääoman tuotto, % 12,3 % 15,0 % 15,5 %
  Henkilöstö      
  kauden lopussa 269 279 279
  Henkilöstö      
  keskimäärin 278 284 281
         
  OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
         
  Tulos/osake, e 0,02 0,03 0,13
  Tulos/osake,      
  e(laimennettu) 0,02 0,03 0,13
  Oma pääoma/osake, e 0,78 0,72 0,79

  TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

           
             
  Omavaraisuusaste prosentteina:          
    oma pääoma        
    ----------------------------------   x 100
    taseen loppusumma - saadut ennakot    
             
  Nettovelkaantumisaste:          
    korolliset velat - rahavarat      
    -------------------------------------------   X 100
    oma pääoma        
             
  Oman pääoman tuotto prosentteina:          
    tilikauden tulos        
    ----------------------------------------   x 100
    taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)    
             
  Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:          
    tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +    
    rahoituskulut        
    ----------------------------------------   x 100
    taseen loppusumma - korottomat velat    
    (keskim. kauden aikana)      
             
  Osakekohtainen tulos:          
    tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
    ------------------------------------    
    osakkeiden kappalemäärä keskimäärin    
             
  Laimennettu osakekohtainen tulos:          
    tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
    -----------------------------------------------  
    osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden  
    lopun optioiden määrällä      
             
  Osakekohtainen oma pääoma:          
    taseen oma pääoma      
    -----------------------      
    osakkeiden kappalemäärä      

   

  Taloudellinen raportointi

  Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2015 on seuraava:

  -       Osavuosikatsaus 1-6/2015 perjantaina 17.7.2015 klo 9.00

  -       Osavuosikatsaus 1-9/2015 perjantaina 16.10.2015 klo 9.00

  Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2015