Skip to content

  30.10.2015

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 (IFRS)

  Kasvuloikka on otettu – uuden kokonaisuuden rakentaminen käynnistynyt.

  - Katsauskaudella toteutettiin merkittävä yritysjärjestely Solteqin ostaessa Descom Groupin.

  - Descom Groupin luvut yhdistelty konserniin 2.7.2015 alkaen.

  - Hankinta rahoitettiin joukkovelkakirjalainalla sekä suunnatulla osakeannilla.

  - Liikevaihto oli 33,9 miljoonaa euroa (28,7 miljoonaa euroa), kasvua 17,9 %.

  - Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli 1.847 tuhatta euroa (1.581 tuhatta euroa), kasvua 16,8%. Hankinnasta aiheutuneet kertaluonteiset kulut olivat 789 tuhatta euroa ja liiketulos kertaluonteiset kulut huomioiden oli 1.058 tuhatta euroa (1.581 tuhatta euroa), laskua 33,1%

  - Konsernin omavaraisuusaste oli 27,1 % (47,4 %).

  - Integraatiotyö on käynnistetty – tavoitteena 2 miljoonan euron vuotuiset kulusynergiat asiakastyöhön kohdistumattomista kuluista.

  - Tulosohjausta 2015 tarkennetaan johtuen merkittävistä integraatio- ja järjestelykuluista.

  - Uuden strategian tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen, liiketoiminnan rahavirtaa käytetään aktiivisesti kasvun toteuttamiseen.

  Avainluvut            

    7-9/15 7-9/14 Muutos-% 1-9/15 1-9/14 Muutos-% 1-12/14
  Liikevaihto, TEUR 14 900 8 326 79,0 % 33 858 28 715 17,9 % 40 933
  Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja, TEUR 728 444 64,0 % 1 847 1 581 16,8 % 2 490
  Liiketulos, TEUR -61 444 -113,7 % 1 058 1 581 -33,1 % 2 490
  Tilikauden tulos, TEUR -442 316 -239,9 % 439 1 155 -62,0 % 1 893
  Tulos/osake, e -0,03 0,02 -250,0 % 0,03 0,08 -62,5 % 0,13
  Liiketulos-% -0,4 5,3 -107,5 % 3,1 5,5 -43,6 % 6,1
  Omavaraisuusaste, % 27,1 47,4 -42,8 % 27,1 47,4 -42,8 % 48,0

  Tulosohjeistus 2015

  Tarkennamme vuoden 2015 tulosohjeistusta seuraavasti:

  Solteq –konsernin liiketuloksen ennen kertaluonteisia, hankinnasta ja integraatiosta aiheutuvia kuluja, arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.

  Aiempi tulosohjeistus vuodelle 2015 oli:

  Konsernin liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

  ”Vuosineljänneksen aikana yhtiömme kehitys on ottanut ison harppauksen, kenties isoimman sitten perustamisen ja pörssilistautumisen. Heinäkuun alussa toteutunut yrityskauppa, jossa yhdistymme Descom Group Oy:n kanssa sekä siihen liittyneet toimet ovat aiemman strategiamme toteuttamisen kannalta olleet erittäin onnistuneita, tavoiteltuja ja reilusti yhtiötämme tulevaisuuteen kehittävä. Meillä on lähitulevaisuudessa paljon työtä tehtävänä. Toimet ovat yritystä vahvasti kehittäviä, uusia markkinoita avaavia ja asiakkaillemme samalla täydellisemmän palvelukokonaisuuden tarjoavia.

  Katsauskauden aikana tapahtuneet muutokset omistusrakenteessamme ovat jatkuvuuden, strategian toteutumisen ja yrityksemme kasvuhakuisuuden kannalta ylläpitäviä ja hyviä sekä mahdollistavat entistä nopeamman kasvun tulevien vuosien aikana.

  Integraatio on alkanut vauhdikkaasti ja olemme saavuttaneet katsauskaudelle asettamamme tavoitteet. Katsauskauden lopuksi julkistimme suunnitelmiemme mukaisesti uuden johtoryhmän, joka on nopeasti aloittanut toimintansa uuden yhtiön kanssa. Integraatio jatkuu suunnitelmiemme mukaisesti ja tavoitteemme on toimia yhtenä uutena yhtiönä 1.1.2016 alkaen ja päättää integraatiotyö mahdollisimman nopeasti sen jälkeen.

  Tavoitteenamme on n. 2m€ vuotuiset synergiasäästöt integraatioprosessin päätyttyä, jotka arvioimme pääasiassa saavuttavamme vähentämällä hallinto- ja tukiorganisaatioita, keskittämällä ja yhdistämällä joitain perushankintoja sekä yhdistämällä Helsingin ja Tampereen toimitilamme 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Henkilöstömuutosten osalta olemme tänään jättäneet kutsun YT-neuvotteluihin, jotka koskevat tuki- ja hallintotoimintoja. Neuvottelukutsu ei koske asiakastyössä tai ratkaisualueillamme olevia asiantuntijoita. Neuvotteluiden tavoitteena on n. 15-20 hengen henkilöstökulusäästöt, jotka pyrimme toteuttamaan osa-aikaistuksin, ulkoistuksin, eläkejärjestelyin sekä osin irtisanomisin.

  Operatiivisesti katsauskausi pääosin sujui aiempien odotuksiemme mukaisesti. Liikevaihdon osalta eräillä alueilla eroosio jatkui emmekä onnistuneet uuden liiketoiminnan kasvattamisessa orgaanisesti mielestäni riittävän hyvin. Samoin muutaman ison hankkeen päättymisen siirtyminen viimeiselle vuosineljännekselle vaikutti operatiiviseen tulokseemme sitä heikentävästi. Näiltä osin olisin tyytyväisempi, mikäli olisimme onnistuneet niissä paremmin. Huomioiden Suomen markkinatilanne voimme kuitenkin pitää suoritustamme kohtalaisena ja erityisesti vuosi sitten tekemämme sopeuttamistoimet ovat osoittautuneet oikein ajoitetuiksi.

  Kysyntätilanteemme näyttää hyvältä, joskaan kysyntä ei edelleenkään keskity tasaisesti kaikkiin ratkaisualueisiimme.

  Loppuvuoden liikevaihto- ja tuloskehityksen arvioimme ilman kertaluonteisia eriä kasvavan viime vuodesta. Yritysjärjestelystä johtuvat kertaluonteiset erät huomioiden tulemme jäämään liiketulostasossa edellisen vuoden tasoon tai hieman sen alapuolelle johtuen tavoitteestamme saada integraatio nopeasti päätökseen, jolloin suurin osa kuluvaikutuksista aiheutuu vuoden 2015 aikana. Näin pääsemme rakentamaan ja toteuttamaan uutta strategiaamme täydellä vauhdilla 2016 vuoden alusta lähtien.

  TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEGMENTTIEN KEHITYS

  Solteq tarjoaa asiakkailleen ylivertaista ratkaisuosaamista kaupan, palveluiden ja teollisuuden toimialoilla ollen monikanavaisen ja digitaalisen kaupankäynnin näkemyksellinen asiantuntija ja palvelukumppani. Solteqin asiantuntijuus kattaa niin hankinnan, myymäläratkaisut kuin verkkoliiketoiminnankin.

  Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat:

  • Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa
  • Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut
  • Palveluiden toiminnanohjaus
  • Descom.

  Segmenttijako kuvastaa asiakkaidemme kysyntää kokonaisuuden eri osa-alueista.

  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

  Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun, rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

  Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa, lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa – segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 13,7 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,5 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

  Liikevaihdon lasku johtui pääosin uusmyyntiin perustuvien asiakashankkeiden päätöksentekoon liittyvistä aikataulusiirtymistä katsauskauden alkupuolella. Katsauskauden lopulla iso osa hankkeista on lähtenyt toteutusvaiheeseen. Katsauskauden tulokseen vaikuttivat asiakashankkeen toteutusaikataulun venymä sekä käynnissä olevien hankkeiden painottuminen tuloutusmielessä heikkokatteisiin vaiheisiin katsaushetkellä.

  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

  Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio- ja raportointiratkaisuja.

  Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla optimaalisesti pakattuina.

  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut – segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 9,0 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

  Liikevaihdon kehittymiseen vaikuttivat merkittävien asiakashankkeiden kaupankäyntiin liittyvä päätöksenteon hitaus sekä segmentin henkilöresurssien keskittyminen käynnissä olevien hankkeiden läpivientiin. Liiketuloksen paraneminen johtui pääosin kustannusrakenteen kehittämisestä sekä resursoinnin tehostamisesta.

  Palveluiden toiminnanohjaus

  Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

  Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

  Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja. Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

  Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 3,6 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

  Segmentin pääasiallinen liiketoiminta perustuu muista segmenteistä poiketen omien ohjelmistotuotteiden kehittämiseen, toimittamiseen ja markkinointiin. Segmentti on kuitenkin liiketoiminnan luonteesta johtuen muita segmenttejä riippuvaisempi asiakastoimialojen uusinvestoinneista.

  Segmentin liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta parannetaan kehittämällä asiakassegmenttien käyttöön yhä paremmin soveltuvia tuotteita sekä etsimällä uusia markkina-alueita ja – kanavia. Segmentin liiketoiminnan yhtiöittäminen vuoden vaihteessa johtaa ja mahdollistaa tuotealueen oman ja erikoistuneen strategian kehittämistä vuoden 2015 aikana.

  Descom

  Segmentti sisältää 2.7.2015 toteutetulla osakekaupalla hankitun Descom Group –konsernin liiketoiminnan. Solteq Oyj on julkaissut kauppaan liittyen kolme pörssitiedotetta (17.6.2015, 22.6.2015 ja 2.7.2015). Descom Group –konserni on yhdistelty Solteq Oyj:n lukuihin 2.7.2015 alkaen, ja näin ollen kyseinen segmentti raportoidaan 30.9.2015 annettavassa osavuosikatsauksessa ensimmäistä kertaa.

  Descom -segmentin pääliiketoiminnat keskittyvät monikanavaisen myynnin ratkaisuihin ja asiakkaiden sähköisen markkinoinnin kehittämiseen. Descom Group-konserniin kuuluvat emoyhtiö Descom Group Oy:n lisäksi Descom Oy, joka sisältää konsernin Suomen liiketoiminnot, sekä ulkomaiset tytäryhtiöt Ruotsissa, Puolassa ja Tanskassa.

  Monikanavaisen myynnin alueella yhtiö toimittaa monikanavaisia verkkokauppa- ja myymäläjärjestelmiä sekä tilausten- ja tuotetiedonhallintaratkaisuja. Monikanavaisen myynnin tehtävänä ei ole vain myymälän ja digitaalisten kanavien yhdistäminen: sen avulla luodaan täysin uutta liiketoimintaa ja erilaisia tapoja palvella asiakkaita.

  Sähköisessä markkinoinnissa yhtiön ydinratkaisut koostuvat hakukoneoptimoinnista ja -mainonnasta, konversio-optimoinnista sekä analytiikka- ja asiakaskokemusratkaisuista. Sähköisen markkinoinnin palveluiden avulla mm. parannetaan verkkosivujen löydettävyyttä ja hyödynnetään asiakkaasta saatua dataa ja analytiikkaa esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin koon kasvattamisessa.

  Lisäksi Descom tarjoaa asiakkailleen sovelluskehitys-, integraatio- ja – ylläpitopalveluita.

  Descom–segmentin liikevaihto oli katsauskaudella (yhdistelty 2.7.-30.9.2015) 7,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 1,2 miljoonaa euroa syntyi Ruotsin tytäryhtiössä. Segmentin liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa.

  LIIKETOIMINNAN KEHITYS

  Integraatio

  Descom –hankintaa koskeva integraatiotyö on edennyt alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on sekä juridinen että toiminnallinen sulautuminen vuoden vaihteeseen mennessä.

  Integraatiotyön tavoitteena ovat myös noin 2 miljoonan euron vuotuiset synergiasäästöt. Säästöt toteutetaan järkeistämällä hallinto-, esimies- ja tukiorganisaatioita, keskittämällä ja tehostamalla perushankintoja sekä yhdistämällä toimitilamme Helsingin ja Tampereen alueilla vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana.

  Henkilöstömuutoksien osalta olemme tänään kutsuneet koolle yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat tuki-, esimies- ja hallintotoimintoja. Näiden neuvotteluiden tavoitteena on 15-20 henkilötyövuoden kustannuksia vastaava vähennys, joka on suunniteltu toteutettavan osa-aikaistuksin, ulkoistuksin, eläkejärjestelyin sekä osin irtisanomisin.

  Juridiseen integraatioon liittyen Solteq Oyj julkaisi 8.9.2015 tiedotteen Descom Group Oy:n kokonaan omistaman Descom Oy:n sulautumisesta Descom Group Oy:öön ja Solteq Oyj:n kokonaan omistaman Descom Group Oy:n sulautumisesta Solteq Oyj:öön. Descom Oy:n sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 1.1.2016 ja Descom Group Oy:n 2.1.2016.

  Uuden yhdistyneen yhtiön strategian suuntaviivat

  Olemme aloittaneet strategiatyön uuden yhdistetyn yhtiön strategian luomiseksi. Uusi hallitus ja johtoryhmä työstää loppuvuoden aikana käytännnön toimia, joilla tarkennamme strategisten alueidemme toteutussuunnitelmia.

  Yhtiön hallitus on linjannut strategiatyön linjoja ja keskeisiä kulmakiviä. Näitä ovat asiakkaisiin, ratkaisutarjoomaan, kansainvälistymiseen, velkaantuneisuuteen sekä kasvuun liittyvät pitkän aikavälin tavoitteet.

  Uuden yhtiön keskeisin kilpailuetu on asiakkaille tarjottava monikanavaisen ja digitaalisen kaupankäynnin kokonaisratkaisu. Palvelut yhdistävät koko toimitusketjun hankinnasta myymäläverkostoon ja sitä kautta monikanavaiseen asiakkaan kohtaamiseen. Teollisuuden, palveluliiketoiminnan ja kaupan toimijat sujuvoittavat ja parantavat liiketoimintaansa tällä kokonaisuudella.

  Digitaalinen liiketoiminta ei tunne maarajoja ja kansainvälistyminen on tulevien vuosien merkittävä kasvu- ja laajenemissuunta sekä asiakkaidemme kanssa että valituilla ratkaisuillamme uusien asiakkaiden kanssa. Isojen globaalisti toimivien asiakkaiden kanssa kasvaminen on meille orgaanisen kasvun mahdollisuus, jota kehitämme aktiivisesti.

  Yhtiön tavoitteena on kasvaa orgaanisesti markkinakasvua nopeammin. Orgaanisen kasvun lisäksi tavoitteena on toteuttaa aktiivista yritysostopolitiikkaa alueilla, jotka vahvistavat strategisia painopistealueita asiakkuuksien, ratkaisujen tai maantieteellisen aseman kehittämiseksi. Lisäksi tulemme arvioimaan nykyisen ratkaisuvalikoimamme sopivuutta asiakkaidemme liiketoimintaan. Näin olemme valmiita toimimaan sekä yritysosto- että liiketoimintamyyntirintamilla tavoitteidemme saavuttamiseksi.

  Osingonjakopolitiikkamme tukee kasvutavoitteitamme ja strategiaamme. Arvioimme huolellisesti, onko omistajillemme vuotuista osingonjakoa hyödyllisempää investoida kasvuun ja strategian toteuttamiseen. Ensivaiheessa näemme taserakenteen kehittämisen tärkeänä ja samalla haemme tasapainon kasvun ja osingonjaon välille.

  Yhtiön velkaantuneisuusasteen pitkän aikavälin tavoitteena pidämme keskimäärin noin kolme kertaa käyttökatteen suuruista tasoa. Katsomme, että se tämän hetken velkamarkkinassa tekee sijoittajien kannalta yhtiömme kiinnostavaksi kohteeksi: velkaantuneisuus on hallittua, mutta samalla pääomia käytetään tehokkaasti ja mahdollistetaan siten kasvun rahoittaminen orgaanisiin sekä epäorgaanisiin kohteisiin.

  LIIKEVAIHTO JA TULOS
  Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

  % 1-9/15 1-9/14 1-12/14
  Ohjelmistopalvelut 71 64 62
  Lisenssit 25 28 26
  Laitemyynti 4 8 12

  Liikevaihto kasvoi 17,9 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 33.858 tuhatta euroa (edellinen katsauskausi 28.715 tuhatta euroa).        

  Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.

  Katsauskauden liiketulos laski 33,1 % ja oli 1.058 tuhatta euroa (1.581 tuhatta euroa). Tulos ennen veroja laski 63,7 % ja oli 528 tuhatta euroa (1.453 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos laski 62,0 % ja oli 439 tuhatta euroa (1.155 tuhatta euroa).

  Katsauskauden tuloslukuihin sisältyy kertaluonteisia Descom Group Oy:n hankintaan liittyviä kuluja 789 tuhatta euroa ja ne on esitetty liiketoiminnan muissa kuluissa.

  TASE JA RAHOITUS

  Taseen loppusumma oli 58.399 tuhatta euroa (24.555 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 3.321 tuhatta euroa (1.527 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 2.500 tuhatta euroa.

  Konsernin rahoitusvelat olivat 29.124 tuhatta euroa (4.588 tuhatta euroa).

  Konsernin omavaraisuusaste oli 27,1 prosenttia (47,4 %).

  Yrityskauppaa koskevassa hankintamenolaskelmassa liikearvoa muodostui 22.506 tuhatta euroa ja kohdistettuja aineettomia oikeuksia 3.520 tuhatta euroa ja näihin liittyvää laskennallista verovelkaa 704 tuhatta euroa.

  Yrityskaupan kertaluonteisista kassavaikutteisista kustannuksista 1.083 tuhatta euroa on esitetty investointien rahavirrassa ja 361 tuhatta euroa rahoituksen rahavirrassa.

  INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

  Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 23.297 tuhatta euroa (704 tuhatta euroa). Katsauskauden investoinneista 260 tuhatta euroa oli pääsääntöisesti korvausinvestointeja ja 23.037 tuhatta euroa liittyi toteutettuun yrityshankintaan. Vertailukauden investoinnit ovat pääsääntöisesti korvausinvestointeja.

  Tuotekehitys

  Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten IBM:n, SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

  Katsauskauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailukaudellakaan ei aktivointeja).

  HENKILÖSTÖ

  Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 514 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (278 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 109 henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 80 henkilöä, Palveluiden toiminnanohjauksen palveluksessa 39 henkilöä, Descomissa 201 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 85 henkilöä.

  Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

    1-9/2015 1-9/2014 1-9/2013
  Keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella 336 280 290
  Katsauskauden palkat ja palkkiot (1 000 €) 13 229 11 164 11.684

  LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

  Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus ja toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.

  OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

  Solteq Oyj:n osakepääoma 30.9.2015 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 17 798 059. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.

  Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 860.881 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 4,8 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 48.812 euroa. Solteq Oyj tiedotti 19.3.2015 johdon kannustinjärjestelmän purkautumisesta.

  Katsauskauden aikana tehtiin yksitoista liputusilmoitusta. Solteq Oyj ilmoitti 19.3.2015 purkavansa johdon osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ostamalla johdon omistusyhtiöiden osakekannat. Järjestelyn toteuttamisesta tehtiin liputusilmoitus 13.4.2015. Ilmoituksen mukaan järjestely johti omistusosuuden muutokseen, jossa Solteq Oyj ja sen omistamat tytäryhtiöt omistavat yli 5 %:a Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

  Solteq Oyj vastaanotti 18.6.2015 Sentica Buyout III GP Oy:ltä ja Sentica Buyout III Ky:ltä liputusilmoituksen, jonka mukaan Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky ovat osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa siihen, että sekä Sentica Buyout III Ky:n välitön omistus että Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus ylittävät 5% Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä. Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa. Kummankin rahaston hallinnointitehtävä on erillisen hallinnointisopimuksen perusteella siirretty Sentica Partners Oy:lle. Osuuden muutos perustuu Solteq Oyj:n uusien osakkeiden antamiseen Sentica Buyout III Ky:lle ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:lle Descom Group Oy:n osakkeiden apporttina luovutusta vastaan Solteq Oyj:n ja Descom Group Oy:n osakkeenomistajien välillä 17.6.2015 allekirjoitetun Descom Group Oy:n koko osakekantaa koskevan kauppasopimuksen mukaan. Järjestely toteutettiin 2.7.2015 ja Solteq Oyj vastaanotti järjestelyn toteutumisesta seuranneita omistusosuuksien muutoksia koskevan liputusilmoituksen 3.7.2015. Liputusilmoituksen mukaan Sentica Buyout III Ky:n välitön omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 prosentin rajan.

  Solteq Oyj vastaanotti 3.7.2015 lisäksi neljä liputusilmoitusta liittyen Solteqin uusien osakkeiden merkitsemiseen kaupparekisteriin 3.7.2015. Järjestelystä johtuen Ali U Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 20% rajan, Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 10% rajan, Profiz Business Solution Oyj:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 10% rajan ja Solteq-konsernin hallussa olevien osakkeiden osuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 5% rajan.

  Solteq Oyj vastaanotti 6.7.2015 kolme liputusilmoitusta. 3.7.2015 tapahtuneen osakkeiden luovutuksen johdosta Ali U Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 10% rajan. Lisäksi 3.7.2015 tapahtuneen osakkeiden luovutuksen johdosta Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 5% rajan. 3.7.2015 tapahtuneen osakehankinnan johdosta Sentica Buyout III Ky:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan 3.7.2015 hankinnasta johtuen.

  Vaihto ja kurssi

  Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 4,1 miljoonaa osaketta (0,5 milj. osaketta) ja 9,9 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,94 euroa ja alin 1,32 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,70 euroa ja päätöskurssi 1,70 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 30,3 miljoonaa euroa (22,6 milj. euroa).

  Omistus

  Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.723 osakkeenomistajaa (1.720 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 12.655 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 71,1 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 2.516 tuhatta osaketta, mikä oli 14,1 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

  VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

  Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.3.2015 vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

  Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

  HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

  Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho, Jukka Sonninen, Matti Roininen ja Olli Välimäki. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

  Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.

  KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

  Katsauskauden jälkeen 1.10.2015 Yhtiölle valittiin uusi johtoryhmä sekä tiedotettiin organisaatiorakenteen muuttuvan 1.1.2016 alkaen. Johtoryhmään, joka keskittyy konsernin operatiiviseen johtamiseen kuuluvat 1.10.2015 alkaen Repe Harmanen (toimitusjohtaja), Joni Henkola (johtaja, myynti), Tiina Honkiniemi (johtaja, Asiakasratkaisut-segmentti), Virpi Hyytiä (johtaja, asiakkuudet), Harri Ilvonen (johtaja, Digitaaliset ratkaisut –segmentti), Antti Kärkkäinen (talousjohtaja), Konsta Saarela (johtaja, kansainväliset asiakkuudet) ja Riina Tervaoja (johtaja, projektit). Laajennettuun johtoryhmään, joka keskittyy liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi Kirsi Jalasaho (johtaja, sijoittajasuhteet ja markkinointi), Mari Kuha (johtaja, henkilöstö ja kulttuuri) ja Juha Luomala (johtaja, palvelukehitys).

  Lisäksi osana organisaatiomuutosta Solteq –konserni on myös päättänyt yksinkertaistaa raportointirakennettaan. 1.1.2016 alkaen raportoitavia segmenttejä on kaksi: Asiakasratkaisut –segmentti sekä Digitaaliset ratkaisut –segmentti.

  Katsauskauden päättymisen jälkeen 19.10.2015 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittiin yhtiölle uusi hallitus ja päätettiin hallituksen palkkioista. Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka on kuusi (6) henkilöä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä, Mika Uotila sekä Olli Väätäinen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mika Uotilan. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 7 500 euron palkkio kullekin vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

  RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

  Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät integraatiotyön onnistumiseen, rahoitus- ja taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

  Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.

  Taloudellinen raportointi

  Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2014.

  Tulosta raportoidaan neljän liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmenttipitää sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti sisältää palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. 2.7.2015 toteutetussa yrityskaupassa hankittu kokonaan omistettu tytäryhtiö Descom Group Oy esitetään yhtenä liiketoiminta-alueena. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

  Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

  Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

  TALOUDELLINEN INFORMAATIO    
             
  KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
  (TEUR)          
    1.7.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
    30.9.2015 30.9.2014 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
             
             
  LIIKEVAIHTO 14 900 8 326 33 858 28 715 40 933
             
  Liiketoiminnan          
  muut tuotot 16 0 16 0 0
             
  Materiaalit          
  ja palvelut -4 549 -2 375 -9 023 -7 840 -12 508
             
  Henkilöstökulut -6 817 -3 945 -16 337 -13 871 -18 897
             
  Poistot -561 -337 -1 222 -976 -1 320
             
  Liiketoiminnan          
  muut kulut -3 050 -1 225 -6 234 -4 447 -5 718
             
  LIIKETULOS -61 444 1 058 1 581 2 490
             
  Rahoitustuotot          
  ja -kulut -486 -33 -531 -128 -177
             
  TULOS ENNEN VEROJA -546 411 528 1 453 2 313
             
  Tuloverot 105 -95 -88 -298 -420
             
  TILIKAUDEN TULOS
    -442 316 439 1 155 1 893
             
  MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN      
  SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI        
  Rahavirran suojaukset 20 6 29 6 6
             
  Tilikauden laajan tuloksen erät        
  verojen jälkeen 16 5 23 5 5
             
  TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ        
    -426 321 462 1 160 1 898
             
  Tilikauden voiton jakautuminen        
  Emoyrityksen omistajille -442 316 439 1 155 1 893
             
  Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
  Emoyrityksen omistajille -426 321 462 1 160 1 898
             
  Tulos/osake,          
  e(laimentamaton) -0,03 0,02 0,03 0,08 0,13
  Tulos/osake,          
  e(laimennettu) -0,03 0,02 0,03 0,08 0,13
             
  Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.
  KONSERNITASE (TEUR) 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
         
  VARAT      
         
  PITKÄAIKAISET VARAT      
         
  Aineelliset hyödykkeet 2 292 1 566 1 652
         
  Aineettomat hyödykkeet      
     Liikearvot 35 236 12 730 12 730
     Muut aineettomat oikeudet 5 299 2 409 2 231
         
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 561 551 555
         
  Myyntisaamiset 208 17 15
         
  Pitkäaikaiset      
  varat yhteensä 43 596 17 273 17 183
         
  LYHYTAIKAISET VARAT      
         
  Vaihto-omaisuus 19 133 35
         
  Lyhytaikaiset saamiset 11 463 5 622 5 290
         
  Rahavarat 3 321 1 527 2 530
         
  Lyhytaikaiset      
  varat yhteensä 14 803 7 282 7 855
         
  VARAT YHTEENSÄ 58 399 24 555 25 038
         
         
  OMA PÄÄOMA JA VELAT      
         
  EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA  
     Osakepääoma 1 009 1 009 1 009
      Ylikurssirahasto 74 74 75
      Suojausinstrumenttien    
     rahasto 0 -23 -23
     Omat osakkeet -1 109 -1 012 -1 069
     Sijoitetun vapaan oman    
     pääoman rahasto 10 307 6 392 6 392
     Kertyneet      
     voittovarat 5 321 5 037 5 328
         
  Oma pääoma yhteensä 15 602 11 477 11 712
         
  Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat 816 551 512
  Rahoitusvelat 27 472 2 707 2 591
         
  Lyhytaikaiset velat 14 509 9 820 10 223
         
  Velat yhteensä 42 797 13 078 13 326
         
  OMA PÄÄOMA      
  JA VELAT YHTEENSÄ 58 399 24 555 25 038

  RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)

    1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014  
           
  Liiketoiminnan        
  rahavirta 1,66 1,36 3,27  
  Investointien        
  rahavirta -18,18 -0,22 -0,24  
  Rahoituksen rahavirta        
     Omat osakkeet -0,04 -0,08 -0,14  
     Osingon jako -0,45 -0,45 -0,90  
     Lainojen nosto/maksu 17,80 -1,45 -1,82  
  Rahoituksen        
  rahavirta yhteensä 17,31 -1,97 -2,86  
           
  Rahavarojen muutos 0,79 -0,84 0,16  
           
  Rahoitusleasingsopimuksiin liittyvien rahavirtojen esittämistapa on tarkennettu.
  Rahavirtalaskelman vertailutiedot on muutettu vastaavasti.
  LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)
           
  A=Osakepääoma        
  B=Omat osakkeet        
  C=Ylikurssirahasto    
  D=Suojausinstrumenttien rahasto      
  E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto      
  F=Voittovarat        
  G=Yhteensä        
                 
    A B C D E F G
  OMA PÄÄOMA 1.1.2014 1 009 -933 75 -28 6 392 4 331 10 846
                 
  Tilikauden laaja tulos yhteensä     5   1 155 1 160
                 
  Liiketoimet omistajien kanssa            
  Omien osakkeiden hankinta -79         -79
  Osingonjako           -449 -449
  Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -79       -449 -528
                 
  OMA PÄÄOMA 30.9.2014 1 009 -1 012 75 -23 6 392 5 037 11 477
                 
                 
  OMA PÄÄOMA 1.1.2015 1 009 -1 069 75 -23 6 392 5 328 11 712
                 
  Tilikauden laaja tulos yhteensä     23   439 462
                 
  Liiketoimet omistajien kanssa            
  Omien osakkeiden hankinta -40         -40
  Suunnattu anti                         4 242   4 242
  Omilla osakkeilla maksetut hallituspalkkiot     61   61
  Osingonjako           -447 -447
  Johdon kannustinjärjestelmä       -389   -389
  Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -40     3 914 -447 3 427
                 
  OMA PÄÄOMA 30.9.2015 1 009 -1 109 75 0 10 306 5 321 15 602

  SEGMENTTI-INFORMAATIO

           
             
  Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:    
           
  Me   1-9/15 1-9/14 Muutos
           
  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 13,7 15,0 -1,3
  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 9,0 9,8 -0,8
  Palveluiden toiminnanohjaus 3,6 3,9 -0,3
  Descom*   7,5 0,0 +7,5
  Yhteensä   33,9 28,7 +5,1
           
  Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:    
           
  Me   1-9/15 1-9/14 Muutos
           
  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 0,5 0,7 -0,2
  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 0,7 0,2 +0,5
  Toimitus- ja palveluprosessien optimointi 0,2 0,7 -0,5
  Descom*   0,4 0,0 0,4
  Yhteensä   1,8 1,6 0,2
           
  Liikevoitto yhteensä   1,8 1,6  
  Segmenteille kohdistamattomat transaktiokustannukset -0,8 0  
  Liikevoitto yht. tuloslaskelma 1,1 1,6  
           
  *Descom yhdistelty Solteq-konserniin 2.7.2015 alkaen    
                     

  AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)

    4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14
  Liikevaihto 9,82 9,87 10,52 8,33
  Liiketulos 0,43 0,59 0,55 0,44
  Tulos ennen veroja 0,36 0,51 0,54 0,41
           
    4Q/14 1Q/15 2Q/15 3Q/15
  Liikevaihto 12,22 9,13 9,82 14,90
  Liiketulos 0,91 0,46 0,66 -0,06
  Tulos ennen veroja 0,86 0,44 0,64 -0,55

  KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)

    1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
  Jatkuvat toiminnot,      
  konserni yhteensä 23 297 704 958
         
         
         
  VASTUUERITTELY (MEUR) 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
         
  Yrityskiinnitykset 10,00 10,00 10,00
  Leasing yms. Vastuut 0,32 0,11 0,15
  Toimitilojen      
  nimellisvuokravastuut 6,57  2,78 4,90
         
         
  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR) 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
  Vuokrajärjestelyt 55 62 85

  Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja

  liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.
   
   
  RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT
   
  Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin
  kirjanpitoarvoja sekä 30.9.2015 että 30.9.2014. Näin ollen niitä
  ei ole tilinpäätöstiedotteessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.

  SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2015

     
         
      Osakkeita ja ääniä
      kpl %
  1. Sentica Buyout III Ky 4 621 244 25,96 %
  2.   Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 000 000 11,24 %
  3. Profiz Business Solution Oyj 1 756 180 9,87 %
  4. Saadetdin Ali   1 394 553 7,84 %
  5. Aalto Seppo   666 882 3,75 %
  6.   Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 644 917 3,62 %
  7. Roininen Matti   415 000 2,33 %
  8. Pirhonen Jalo   405 780 2,28 %
  9. Solteq Management Oy 400 000 2,25 %
  10. Solteq Management Team Oy 350 000 1,97 %
  10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 12 654 556 71,10 %
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 403 052 2,26 %
  Muut   4 740 451 26,63 %
  Yhteensä   17 798 059 100,0 %

  TUNNUSLUVUT (IFRS)

  1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
         
  Liikevaihto MEUR 33,9 28,7 40,9
  Liikevaihdon muutos 17,9 % 1,5 % 7,4 %
  Liiketulos MEUR 1,1 1,6 2,5
  % liikevaihdosta 3,1 % 5,5 % 6,1 %
  Tulos ennen      
  veroja MEUR 0,5 1,5 2,3
  % liikevaihdosta 1,6 % 5,1 % 5,7 %
  Omavaraisuusaste, % 27,1 47,4 48,0
  Nettovelkaantumis-      
  aste, % 165,4 % 26,7 % 16,3 %
  Bruttoinvestoinnit MEUR 23,3 0,7 1,0
  Oman pääoman      
  tuotto, % 4,3 % 13,9 % 16,8 %
  Sijoitetun      
  pääoman tuotto, % 4,8 % 13,4 % 15,5 %
  Henkilöstö      
  kauden lopussa 514 278 279
  Henkilöstö      
  keskimäärin 336 280 281
         
  OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
         
  Tulos/osake, e 0,03 0,08 0,13
  Tulos/osake,      
  e(laimennettu) 0,03 0,08 0,13
  Oma pääoma/osake, e 0,92 0,77 0,79

  TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

         
             
             
  Omavaraisuusaste prosentteina:        
    oma pääoma        
    ----------------------------------   x 100
    taseen loppusumma - saadut ennakot    
             
  Nettovelkaantumisaste:          
    korolliset velat - rahavarat      
    ------------------------------------------- X 100
    oma pääoma        
             
  Oman pääoman tuotto prosentteina:        
    tilikauden tulos        
    ----------------------------------------   x 100
    taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)    
             
  Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:        
    tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +    
    rahoituskulut        
    ----------------------------------------   x 100
    taseen loppusumma - korottomat velat    
    (keskim. kauden aikana)      
             
  Osakekohtainen tulos:          
    tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
    ------------------------------------    
    osakkeiden kappalemäärä keskimäärin    
             
  Laimennettu osakekohtainen tulos:        
    tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
    -----------------------------------------------  
    osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden  
    lopun optioiden määrällä      
             
  Osakekohtainen oma pääoma:        
    taseen oma pääoma        
    -----------------------      
    osakkeiden kappalemäärä      

  HANKINNAT

  Descom Group Oy

  Kohdeyhtiön kuvaus:         

  Solteq hankki 2.7.2015 Descom Group Oy:n koko osakekannan noin 11,1 miljoonan euron kauppahinnalla ja pääomalainat noin 11,9 miljoonalla eurolla. Descom Group Oy:stä tuli Solteq Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

  Descom tarjoaa myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ratkaisuja kaupan, teollisuuden ja palvelualan yrityksille. Descom Group –konsernilla on noin 240 työtekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 2.7.2015 alkaen.

  Hankitun yhtiön vaikutus Solteq-konserniin      
           
  Hankitun yhtiön tiedot 2.7.2015    
  Tuhatta euroa        
           
  Vastike        
  Rahana maksettu 6 601    
  Suunnattu anti   4 536    
  Yhteensä   11 137    
           
  Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käyvät arvot hankintahetkellä  
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 992    
  Aineettomat oikeudet, asiakassuhteet* 3 520    
  Muut aineettomat hyödykkeet 164    
  Laskennalliset verosaamiset 181    
  Myytävissä olevan rahoitusvarat 8    
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 850    
  Rahavarat   1 139    
  Varat yhteensä   13 854    
           
  Pääomalainat   -11 950    
  Ostovelat ja muut velat -5 399    
  Lainat   -6 949    
  Varaukset   -187    
  Laskennalliset verovelat -738    
  Velat yhteensä   -25 223    
           
  Hankinnassa syntyvä liikearvo 22 506    
           
  Yrityshankinnan rahavirtavaikutus      
  Rahana maksettu vastike sekä pääomalainojen osto 18 501    
  Hankitun liiketoiminnan rahavarat 2.7.2015 1 139    
  Rahavirtavaikutus 17 362    
           
  * Aineettomien oikeuksien katsauskauden suunnitelman mukaiset poistot ovat 110 tuhatta euroa
  (asiakassuhteet).      
           
  Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa kuten synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.
  Käyvän arvon kohdistus muille aineettomille oikeuksille heijastaa Descom Group Oy:n asiakaskunnan arvoa.
           
  Hankintaan liittyvät kulut      
  Liiketoiminnan muut kulut 789    
  JVK-lainan transaktiokulut (jaksotetaan rahoituskuluihin laina-aikana)   360    
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 294    
  Hankintaan liittyvät kulut yhteensä 1 443    
           
  Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään 240    
           
           
  Vaikutus Solteq-konsernin laajaan tuloslaskelmaan 7-9/2015    
  Liikevaihto**   7 488    
  Liikevoitto**   388    
           
  ** Liikevaihdon ja liikevoiton määrä, joka sisältyy konsernin liikevoittoon hankinta-ajankohdasta katsauskauden loppuun. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 2.7.2015 alkaen.
  Hankitun yhtiön katsauskauden liikevaihtoa ja liiketulosta ikään kuin liiketoimintojen yhdistäminen olisi tapahtunut katsauskauden alussa ei esitetä, koska hankitun yhtiön liiketoimintaan kohdistui merkittäviä yrityskauppaa edeltäviä järjestelyjä kesäkuussa 2015. Yrityskauppaan liittyen Descom Group-konsernista on myyty Descom Data Center Solutions- liiketoiminta ennen kaupan toteutusta.

  Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja tilikaudella 2014.

  Taloudellinen raportointi

  Solteq Oyj ennakoi julkaisevansa vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen 19.2.2016 klo 8.00.

  Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
  Puhelin 040 8444 393
  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:
  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2015