Skip to content

  30.12.2022

  Solteq Oyj:n joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen hyväksytty kirjallisessa menettelyssä

  Pörssitiedote
  Muut Pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
  30.12.2022 klo 18.00

   

  Solteq Oyj (”Solteq” tai ”Yhtiö”) on saattanut onnistuneesti loppuun nimellisarvoltaan 23 miljoonan euron kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000442264) (”Joukkovelkakirjalaina”) ehtojen (”Ehdot”) mukaisen kirjallisen menettelyn Joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi (”Kirjallinen Menettely”) siten, että käyttöpääomalainan (Working Capital Facility) sallittua enimmäismäärää korotetaan 7 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon.

  Joukkovelkakirjalainan Ehdot rajoittavat Solteqin mahdollisuutta nostaa tai hankkia uutta käyttöpääomalainaa sekä antaa vakuuksia tällaisista vastuista. Muun muassa sen varmistamiseksi, että Solteqin rahoituksessa on riittävästi joustoa mahdollisen lisääntyneen käyttöpääomatarpeen hallinnoimiseksi, Solteq on lähestynyt joukkovelkakirjalainan haltijoita (”Joukkovelkakirjalainan Haltijat”) pyynnöllä korottaa käyttöpääomalainan (Working Capital Facility) sallittua enimmäismäärää 7 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon. Korotus mahdollistettaisiin muuttamalla Joukkovelkakirjalainan Ehtojen ”Working Capital Facility” -määritelmää.

  Kirjallinen Menettely toteutettiin noudattaen niitä ehtoja ja rajoitteita, jotka on kuvattu 25.11.2022 päivätyssä Joukkovelkakirjalainan Haltijoille osoitetussa ilmoituksessa (jota tarkennettiin 19.12.2022 toimitetulla ilmoituksella) (”Pyyntö”). Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama merkitys kuin Pyynnössä.

  Kirjallinen Menettely käynnistettiin 25.11.2022, ja se päättyi 30.12.2022 kello 15.00. Pyynnön mukaisesti Solteq haki Kirjallisessa Menettelyssä Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden suostumusta Ehtojen muutosten toteuttamiseen. Joukkovelkakirjalainan Ehtojen mukaan Kirjallisen Menettelyn päätösvaltaisuuden edellytyksenä oli, että Pyyntöä koskevaan Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvilla Joukkovelkakirjalainan Haltijoilla on hallussaan vähintään 50 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount). Pyyntö hyväksytään, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä äänestävät Pyynnön puolesta. Kirjallinen Menettely oli päätösvaltainen ja vaadittu enemmistö Kirjalliseen Menettelyyn osallistuneista Joukkovelkakirjalainan Haltijoista hyväksyi Pyynnön. Näin ollen Pyynnön mukaiset muutokset Joukkovelkakirjalainan Ehtoihin tulevat voimaan 30.12.2022 alkaen. Kirjallisessa Menettelyssä hyväksytyt muutokset Joukkovelkakirjalainan Ehtoihin ovat tämän tiedotteen liitteenä.

  Yhtiö maksaa Pyynnön puolesta äänestäneille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille 1,0 prosentin palkkion (”Palkkio”) siitä kunkin Joukkovelkakirjalainan Haltijan hallussa olevan Joukkovelkakirjalainan nimellisarvosta (Nominal Amount), jolla on äänestetty Pyynnön puolesta. Palkkio maksetaan niille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille, joilta Nordic Trustee Oy vastaanotti pätevän, Pyyntöä kannattavan äänestyslomakkeen (Voting Form) ennen Viimeistä Vastausaikaa (Final Response Time) ja jotka ovat edelleen Joukkovelkakirjalainan Haltijoita 3.1.2023. Palkkio maksetaan siihen oikeutetuille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille viimeistään 11.1.2023, siten kuin Pyynnössä on yksityiskohtaisemmin kuvattu.

   

  Lisätiedot

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: +358 40 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: +358 40 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

  Liite:

  Englanninkielinen Kirjallisessa Menettelyssä hyväksytyt muutokset Joukkovelkakirjalainan Ehtoihin

  Jakelu

  Nasdaq OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.ilain mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.

  2022