Skip to content

  16.03.2016

  Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

  Solteq Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 kello 13.35

  Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Tampereella. Yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous tekivät seuraavat päätökset:

  YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAISET PÄÄTÖKSET

  Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 sekä myöntää vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Vastuuvapaus myönnettiin myös tilikauden aikana 19.10.2015 työnsä päättäneelle hallitukselle.

  Päätettiin hallituksen esityksen perusteella, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

  Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä ja heille päätettiin maksaa 1.200 euron kuukausipalkkio sekä 500 euron kokouskohtainen palkkio.

  Hallituksen jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä, Mika Uotila ja Olli Väätäinen. Hallituksen kokoonpano säilyi siis ennallaan.

  Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

  HALLITUKSEN ESITYKSIÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

  Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 1§ kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiön toiminimi on Solteq Oyj ja kotipaikka Vantaa.”

  Valtuutettiin hallitus päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja se on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2017 asti.

  HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

  Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mika Uotilan.

  Lisäksi hallitus päätti perustaa hallituksen tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Markku Pietilä ja Mika Uotila. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Markku Pietilä.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Hallituksen puheenjohtaja, Mika Uotila
  Puhelin 040 553 6110
  sähköposti: mika.uotila@sentica.fi

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2016