Skip to content

  27.03.2018

  Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

  Solteq Oyj Pörssitiedote 27.3.2018 klo 13.00

  Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Vantaalla. Yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous tekivät seuraavat päätökset:

  YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAISET PÄÄTÖKSET

  Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 sekä myöntää vastuuvapauden tilikaudella toimineille toimitusjohtajille ja hallitukselle. 

  Hallituksen esityksen perusteella päätettiin, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. 

  Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 3.000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen jäsenille 1.500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle sekä jäsenille. 

  Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä ja Mika Uotila. 

  Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

  HALLITUKSEN ESITYKSIÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

  Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti lisätä yhtiön toiminimeen rinnakkaistoiminimet Solteq Abp ja Solteq Plc. 

  Kokouksessa valtuutettiin hallitus päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja se on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2019 asti.

  Lisäksi valtuutettiin hallitus ottamaan pantiksi omia osakkeita seuraavasti:

  Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2019 asti.

  HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

  Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Pietilän.

  Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Markku Pietilä ja Mika Uotila. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Mika Uotila.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja
  Puh 0500 4551 56
  sähköposti: 
  markku.pietila@profiz.com 

  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
  Puh 050 5578 111
  sähköposti olli.vaatainen@solteq.com
   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2018