Skip to content

  29.03.2023

  Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

  Pörssitiedote 
  Yhtiökokouksen päätökset
  29.3.2023 klo 15.00 

  Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 29.3.2023 Vantaalla. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia ja teki seuraavat päätökset:

  Tilinpäätös, vastuuvapaus ja osingonjako

  Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 sekä myönsi vastuuvapauden tilikaudella toimineille toimitusjohtajille ja hallitukselle.

  Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

  Nimitystoimikunnan perustaminen

  Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien ehdotuksen siitä, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sille vahvistetaan työjärjestys.

  Hallituksen valitseminen ja palkkiot

  Yhtiökokous päätti valita hallitukseen uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Markku Pietilän, Panu Porkan, Anni Sarvarannan, Katarina Segerståhlin ja Mika Sutisen sekä uutena hallituksen jäsenenä Esko Mertsalmen.  

  Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 5 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 2 500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi kokousten puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

  Tilintarkastaja

  Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto. Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

  Palkitsemisraportti

  Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin. Päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

  Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta siten, että yhtiökokous voidaan järjestää ilman fyysistä kokouspaikkaa etäkokouksena.

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2022 tekemän vastaavan päätöksen.

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista, jolloin siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällaisten kannustinjärjestelmien tarkoituksena tulee olla sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä 3 - 5 vuoden ajanjaksolla. Lisäksi tarkoituksena on, että nyt annettavan valtuutuksen enimmäismäärä kattaa avainhenkilöiden kannustinohjelman vähintään 3 vuoden ajalta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

  Valtuutus on voimassa 30.4.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2022 tekemän vastaavan päätöksen.

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 500 000 kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

  Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2022 tekemän vastaavan päätöksen.

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta

  Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta. Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2022 tekemän vastaavan päätöksen.

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous viimeistään 12.4.2023.

  Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

  Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen uudelleen Markku Pietilän.

  Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Mika Sutinen, Katarina Segerståhl ja Markku Pietilä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Mika Sutinen.

  SOLTEQ OYJ

  Jakelu:

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Lisätiedot:  

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

   

  2023