Skip to content

  10.06.2020

  Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

  Solteq Oyj, pörssitiedote, 10.6.2020 klo 11.30

  Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Vantaalla. Yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous tekivät seuraavat päätökset:

  VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

  Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 sekä myönsi vastuuvapauden tilikaudella toimineelle toimitusjohtajalle ja hallitukselle. 

  Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. 

  Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Lotta Kopra, Markku Pietilä, Panu Porkka, Katarina Segerståhl ja Mika Uotila vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle.

  Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 3 000 euron ja hallituksen jäsenille 1 500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle sekä hallituksen jäsenille. 

  Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto. Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän, laskun mukaisesti.

  Yhtiökokous hyväksyi Solteq Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2021 asti (30.4.2021 mukaan luettuna).

  Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen ottamaan pantiksi omia osakkeita seuraavasti:

  Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2021 asti (30.4.2021 mukaan luettuna).

  HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

  Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Markku Pietilän.

  Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Lotta Kopra ja Markku Pietilä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Aarne Aktan.

  SOLTEQ OYJ

   

  Lisätietoja antavat:

  Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja
  Puh: 0500 4551 56
  Sähköposti: markku.pietila@profiz.com

  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
  Puh: 050 5578 111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

   

  Jakelu:

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.