Skip to content

  16.03.2018

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien ja hallituksen esitys yhtiökokoukselle

  Solteq Oyj Pörssitiedote 16.3.2018 klo 10.00

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä esittävät 27.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että:

        i.        nykyiset hallituksen jäsenet Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä ja Mika Uotila valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Kaikilta hallitukseen esitettäviltä on saatu suostumus   tehtävään; ja

       ii.        yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. 

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2019 asti. 

  Hallitus muuttaa 16.2.2018 tekemänsä osakeantivaltuutusehdotuksen osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen mukaiseksi.

  Vantaalla 16. maaliskuuta 2018

  SOLTEQ OYJ

  HALLITUS

  Lisätiedot:
  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
  puhelin +358 50 5578 111
  sähköposti olli.vaatainen@solteq.com

  Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
  puhelin +358 40 8444 393
  sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:
  NASDAQ OMX Helsinki
  Key Media
  www.solteq.com

  2018