Skip to content

  04.03.2019

  Solteq Oyj: Oikaisu koskien kutsua varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019

  Solteq Oyj Pörssitiedote 4.3.2019 klo 11.25

  Yhtiö on tänään 4.3.2019 klo 09:00 julkaissut kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019. Yhtiökokouksen suomenkieliseen kutsuun on virheellisesti jäänyt viimeisen ilmoittautumispäivän viikonpäiväksi tiistai 22.3.2019 klo 10:00. Kyseinen viikonpäivä on perjantai 22.3.2019 klo 10:00. Kokouskutsusta on poistettu virheellinen viittaus viikonpäivään.

  Kokouskutsu korjattuna kokonaisuudessaan:

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019 kello 10.00 Vantaalla Clarion Hotel Helsinki Airportin tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 5. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 9.30. 

  A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

  1. Kokouksen avaaminen 

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

  6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtaja esittää liiketoimintakatsauksen.

  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

  Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 ei jaettaisi osinkoa.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

  10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

  11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  12. Hallituksen jäsenten valitseminen 

  13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

  14. Tilintarkastajan valitseminen 

  15. Yhtiön toimiala ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 2 § Yhtiön toimiala muutetaan seuraavasti:

  2 § Yhtiön toimiala

  Yhtiön toimialana on informaatioteknologiapalveluiden, ohjelmistojen ja näihin liittyvien laitteiden kehitys, myynti, konsultointi, maahantuonti, tuotanto ja vuokraus sekä muu edellä mainittuihin liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita.

  16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti.

  17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

  Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

  Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

  Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti.

  18. Kokouksen päättäminen 

  B. Yhtiökokousasiakirjat 

  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Solteq Oyj:n kotisivuilla www.solteq.com. Solteq Oyj julkistaa yhtiön vuosikertomuksen, tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen Solteq Oyj:n kotisivuilla viimeistään 20.3.2019. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

  C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.3.2019 klo 10.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  a) sähköpostin kautta: maria.viiru@solteq.com

  b) puhelimitse numeroon: +358 41 5297745

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Solteq Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

  2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 15.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

  3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Solteq Oyj, Yhtiökokous, Karhumäentie 3, 01530 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  4. Muut ohjeet ja tiedot 

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  Solteq Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 19 306 527 osaketta, jotka edustavat samaa määrää ääniä. 

  Vantaalla 4. maaliskuuta 2019

  SOLTEQ OYJ

  HALLITUS

  Lisätiedot:

  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
  puhelin +358 50 5578 111
  sähköposti olli.vaatainen@solteq.com
   

  Martti Nurminen, talousjohtaja
  puhelin +358 40 751 7194
  sähköposti martti.nurminen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com 

  2019