Skip to content

  15.07.2016

  Solteq ottaa käyttöön optio-ohjelman ja osakepohjaisen kannustinohjelman

  Solteq Oyj Pörssitiedote 15.7.2016 8.01

  Solteq Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman sekä osakepohjaisen kannustinohjelman. Molempien ohjelmien tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja sitouttaa avainhenkilöitä työnantajaan.

  Toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat sitoutuneet palkkiorakenteeseen, jossa merkittävä osa heidän tilikausien 2016-2018 kokonaistuloistaan maksetaan joko yhtiön osakkeina tai optioina. Palkkiorakenteeseen ei sisälly lyhyen aikavälin tavoitteisiin sidottuja vuosibonuksia, joten henkilöiden kokonaisansainta on tiukasti sidoksissa omistaja-arvon kehitykseen kolmen vuoden aikajaksolla.

  Muun johtoryhmän osalta hallitus on päättänyt, että tulevat vuosibonukset pyritään maksamaan pääsääntöisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden ja rahan yhdistelmää.

  Vuoden 2016 optio-oikeudet

  Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 1.000.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

  Optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan, 333.000 merkitään tunnuksella 2016A, 333.000 merkitään tunnuksella 2016B ja 334.000 merkitään tunnuksella 2016C.

  Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2016A 1.1.2017 – 31.12.2019, optio-oikeudella 2016B 1.1.2018 – 31.12.2019 ja optio-oikeudella 2016C 1.1.2019 – 31.12.2019.

  Osakkeen merkintähinta on 3,00 euroa. Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai pääomaa, alennetaan optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa osinkojen tai jaettavan pääoman määrällä.

  Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-oikeuksien ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilta.

  Uusi osakepohjainen kannustinohjelma

  Lisäksi hallitus on päättänyt osakepohjaisesta kannustinohjelmasta, jonka ansaintajaksot ovat kalenterivuodet 2016-2018.

  Kultakin ansaintajaksolta ohjelmaan kuuluvilla avainhenkilöillä on oikeus yhteensä enintään 70.000 yhtiön osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Kokonaisuutena ohjelman suuruus voi siten vastata yhteensä enintään 210.000 yhtiön osakkeen arvoa. Palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Osakkeet voivat olla joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia osakkeita.

  Yhtiön hallitus on päättänyt ohjelman käynnistyessä, että toimitusjohtaja ja talousjohtaja kuuluvat ohjelmaan. Hallitus voi myöhemmin päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta ohjelmaan.

  Osakepalkkio maksetaan kunkin kalenterivuoden päättymisen jälkeen seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana. Rajoitusjakso alkaa osakkeiden luovuttamisesta ja päättyy kaikkien osakkeiden osalta 1.4.2019. Yhtiöllä on oikeus päättää luovutusrajoitus ennenaikaisesti.

  Muut seikat

  Kannustinohjelman teoreettinen markkina-arvo on noin 0,6 miljoonaa euroa, joka kirjataan kuluksi IFRS 2 mukaan vuosina 2016-2018. Kulukirjaus ei ole kassavirtaperusteinen lukuun ottamatta osakepohjaisen järjestelyn rahapalkkio-osuutta.

  Teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien osalta käyttäen Black & Scholes –menetelmää ja osakepalkkiojärjestelmän osalta käyttäen hallituksen päätöspäivän pörssikurssia.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antaa:

  Hallituksen puheenjohtaja, Mika Uotila
  Puhelin 040 553 6110
  sähköposti: mika.uotila@sentica.fi

  Jakelu:

  NASDAQ Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2016