Skip to content

  24.03.2022

  Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

  Solteq Oyj Pörssitiedote 24.3.2022 klo 11:30

  Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.3.2022 Vantaalla niin sanotun väliaikaisen lain (375/2021) mukaisesti ilman osakkeenomistajien tai heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

  Yhtiökokouksessa olivat edustettuina ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 10 489 289 osaketta ja 10 489 289 ääntä.

  Yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous tekivät seuraavat päätökset:

  VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

  Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 sekä myönsi vastuuvapauden tilikaudella toimineelle toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

  Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa suoraan yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta kertyneistä voittovaroista. Osingonjaon edellytysten täyttyessä hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa mahdollisen hallituksen osingonjakopäätöksen erikseen ja ilmoittaa samassa yhteydessä soveltuvat osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Valtuutus on voimassa 30.9.2022 asti (30.9.2022 mukaan luettuna).

  Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Markku Pietilä, Panu Porkka ja Katarina Segerståhl sekä uusiksi jäseniksi valittiin Anni Sarvaranta ja Mika Sutinen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle.

  Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 5 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 2 500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle sekä muille hallituksen jäsenille.

  Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yksi tilintarkastusyhteisö ja että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto. Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.
  Yhtiökokous hyväksyi Solteq Oyj:n toimielinten palkitsemisraportin. Päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista, jolloin siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 500 000 kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).
  Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

  Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

  HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
  Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Markku Pietilän.

  Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Arne Aktan, Markku Pietilä ja Katarina Segerståhl. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Arne Aktan.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja
  puhelin 0500 4551 56
  sähköposti markku.pietila@solteq.com

  Kari Lehtosalo, väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
  puhelin 040 701 0338
  sähköposti kari.lehtosalo@solteq.com

  Jakelu:
  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2022