23.03.2012

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Solteq Oyj Pörssitiedote 23.3.2012 klo 14:30

Solteq Oyj on vastaanottanut Ali U. Saadetdinin Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Ali U. Saadetdinin Solteq Oyj:ssä omistamien osakkeiden ja osakkeiden tuottamien äänioikeuksien muutoksesta.

Ilmoituksen ja Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n perusteella yhtiö ilmoittaa seuraavaa:

Liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Solteq Oyj, Y-tunnus 0490484-0

Ilmoituksen peruste:

Yhtiön uusien osakkeiden merkintä kaupparekisteriin 23.3.2012, mikä on kasvattanut yhtiön osakkeiden kokonaismäärää.

Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 23.3.2012

Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi: Ali Urhan Saadetdin

Osuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä:

Ali U. Saadetdinin omistusosuus alittaa kahdenkymmenenviiden prosentin (25 %) rajan uusien osakkeiden tultua merkityiksi kaupparekisteriin.

Ali U. Saadetdin omisti ennen uusien osakkeiden rekisteröintiä ja omistaa rekisteröinnin jälkeen 3 481 383 Solteq Oyj:n osaketta, mikä edustaa 23,2 prosentin osuutta yhtiön osakkeista ja äänistä rekisteröinnin jälkeen.

Solteq Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 14 998 061 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 14 998 061. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

SOLTEQ OYJ

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

2012