23.03.2012

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Solteq Oyj Pörssitiedote 23.3.2012 klo 14:30

Solteq Oyj on vastaanottanut Profiz Business Solution Oyj:n Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Profiz Business Solution Oyj:n Solteq Oyj:ssä omistamien osakkeiden ja osakkeiden tuottamien äänioikeuksien muutoksesta.

Ilmoituksen ja Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n perusteella yhtiö ilmoittaa seuraavaa:

Liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Solteq Oyj, Y-tunnus 0490484-0

Ilmoituksen peruste:

Yhtiön uusien osakkeiden merkintä kaupparekisteriin 23.3.2012, mikä on kasvattanut yhtiön osakkeiden kokonaismäärää.

Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 23.3.2012

Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi: Profiz Business Solution Oyj, Y -tunnus 0830732-2

Osuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä:

Profiz Business Solution Oyj:n omistusosuus alittaa kymmenen prosentin (10 %) rajan uusien osakkeiden tultua merkityiksi kaupparekisteriin.

Profiz Business Solution Oyj omisti ennen uusien osakkeiden rekisteröintiä ja omistaa rekisteröinnin jälkeen 1 384 823 Solteq Oyj:n osaketta, mikä edustaa 9,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä rekisteröinnin jälkeen.

Solteq Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 14 998 061 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 14 998 061 kpl. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

SOLTEQ OYJ

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

2012