Skip to content

  16.02.2011

  Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

  Solteq Oyj         Pörssitiedote 16.2.2011

  KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, 16. päivänä maaliskuuta 2011 kello 15.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2, Tampere.

  YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

  A) Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Esityslistaan sisällytetään yhtiöjärjestyksen 12§:n ja osakeyhtiölain mukaan käsiteltävien asioiden lisäksi normaalin yhtiökokouskäytännön mukaiset kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiakohdat. Kokouksessa asialistaan sisältyy muuna kuin päätösasiana tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä annettava toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen jäsenten valintaa koskeva päätösehdotus: Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 50 prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho ja Jukka Sonninen valitaan tehtäväänsä uudelleen. Veli-Pekka Jokiniva on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallitusta valittaessa. Jokiniva on toiminut Solteq Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2003 alkaen. Voitonjakoa koskeva ehdotus Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

  B) Hallituksen muut esitykset yhtiökokoukselle Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että niiden kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään kymmenen prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi, ja niitä voidaan hankkia muussakin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutukset ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Ehdotus kertyneiden tappioiden kattamiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Solteq Oyj:n taseen 31.12.2010 mukainen tappio 3.412.908,22 euroa katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

  YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

  Tilinpäätöstä koskevat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla 23.2.2011 lähtien yhtiön pääkonttorissa Tampereella, osoitteessa Eteläpuisto 2, 33200 Tampere. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista. Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla /yhtiokokoukset viimeistään 23.2.2011 alkaen.

  OHJEITA OSALLISTUJILLE

  Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 4.3.2011 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään perjantaina, 11.3.2011 kello 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä postitse osoitteeseen Solteq Oyj, Eteläpuisto 2, 33200 Tampere, puhelimitse 020 1444 202, telefaxilla 0202 1444 222 tai sähköpostilla osoitteeseen katiye.saadetdin@solteq.com. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2011 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee pyytää omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä, valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen osallistumisesta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 11.3.2011 kello 10.00 mennessä. Muut tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25§ mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  Solteq Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.2.2011 yhteensä 12.148.429 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on 539.281 kappaletta omia osakkeita, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

  Helsingissä, 15. päivänä helmikuuta 2011

  Solteq Oyj Hallitus

  Lisätietoja antavat: Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin, Puh 020 1444 201 tai 040 8444 201, sähköpostiali.saadetdin@solteq.com

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen Puhelin 0400 467 717 Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

  2011