Skip to content

  15.02.2013

  Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

  Solteq Oyj Pörssitiedote 15.2.2013 klo 9.00

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina, maaliskuun 15. päivänä 2013 kello 12.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2, Tampere.

  A. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  Yhtiöjärjestyksen 12. §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  Kokouksessa yhtiön toimitusjohtaja esittää tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä katsauksensa.

  Voitonjakoa koskeva ehdotus:

  Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltätilikaudelta maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.

  Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä20.3.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiönosakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 27.3.2013.

  Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,04 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakami­sesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Nykyisellä osakemäärällä tämän valtuutuksen täysmääräinen käyttäminen merkitsisi 600 tuhannen euron pääoman jakamista osakkaille.

  Hallituksen muut esitykset

  Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältä myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutukset ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 3.000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  B. Yhtiökokousasiakirjat

  Tilinpäätösasiakirjat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat 21.2.2013 lähtien saatavilla  yhtiön pääkonttorissa Tampereella. Osakkeenomistajan pyynnöstä hänelle lähetetään jäljennökset asiakirjoista. Asiakirjat ovat esillä myös yhtiön internet-sivuilla /yhtiokokoukset viimeistään 21.2.2013 alkaen.

  C. Ohjeita osallistujille

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 5.3.2013 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään perjantaina, 8.3.2013 kello 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä puhelimitse 020 1444 202, telefaxilla 0202 1444 222 tai sähköpostilla katiye.saadetdin@solteq.com. Ilmoittautumisten yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

  Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla 5.3.2013 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee pyytää omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä, valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen osallistumisesta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8.3.2013 kello 10.00.

  Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 8§:n mukainen oikeus asiamiehen käyttämiseen sekä samaisen luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus.

  Solteq Oyj:llä on 14.2.2013 yhteensä 14.998.061 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on 38 404 kappaletta omia osakkeita.

   

  Helsingissä, 14. päivänä helmikuuta 2013

   

  Solteq Oyj

  Hallitus

  2013