Skip to content

  14.03.2012

  Solteq Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

  Solteq Oyj Pörssitiedote 14.3.2012 klo 16.00

  Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 sekä myöntää vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho ja Jukka Sonninen. Uutena hallituksen jäsenenä aloittaa Matti Roininen. Matti Roininen on syntynyt vuonna 1956 ja on koulutukseltaan merkonomi. Päätoimessaan Valio Oy:n kenttämyyntipäällikön tehtävissä hän on toiminut vuodesta 2006 ja aiemmin hän on toiminut Tuko Oy:ssä ja Tuko Logistics Oy:ssä vuosina 1980-2005.

  Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab.

  Yhtiökokous hyväksyi lisäksi seuraavat hallituksen esitykset (pörssitiedote 16.2.2012).

  Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

   

  Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa 31.3.2013 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisemmin annettuja osakeantivaltuutuksia.

  Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali U. Saadetdinin.

  Solteq Oyj

  Lisätietoja antavat:

  Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin
  puh 020 1444 201 tai 040 8444 201
  sähköposti ali.saadetdin@solteq.com

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet

  2012