Skip to content

  04.02.2011

  Solteq Oyj on tarkentanut strategiaansa vuosille

  SOLTEQ OYJ - PÖRSSITIEDOTE  4.2.2011

  Solteq Oyj on tarkentanut yhtiön strategian tuleville vuosille. Strategian keskeisessä roolissa on taata asiakkaidemme toiminnan jatkuvuus ratkaisujemme käyttäjinä sekä mahdollistaa heille teknologiakehityksen hyödyt.

  Keskitymme toiminnassamme ydintarjoamaamme toiminnan- ja taloudenohjauksen alueilla maailman johtavien kumppaneiden teknologioilla. Ydintarjoamaa täydennämme toimialakohtaisilla laajennuksilla, joilla erikois- ja päivittäistavarakaupan, tukkukaupan ja logistiikan sekä teollisuuden ja julkishallinnon asiakkaamme saavat kilpailuetua nopeammin käyttöönotettavista ja joustavista ratkaisuistamme. Ydintarjoamaa tukevilla ratkaisuilla mahdollistamme asiakkaillemme erikoiskaupan ohjauksen, kunnossapidon ja huoltopalvelujen hallinnan sekä järjestelmien sisältämän masterdatan hallinnan ja laadun parantamisen. Nämä erityisalueet ovat nykyisten ja uusien asiakkaidemme toiminnan- ja taloudenohjaukseen integroituvia ratkaisuja. Strategian osana toteutamme lisäksi pitkäjänteisesti kannattavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä mm. tuotantomalliimme, jossa hyödynnämme halvemman kustannustason maiden toimituskykyä haettaessa joustoa sekä skaalautuvuutta tuotekehityksessämme. Parannamme myös sisäiseen tehokkuuteen liittyviä toimintamalleja tulevien vuosien aikana. Strategiseksi tavoitteeksi hallitus on asettanut n. 50M€ liikevaihdon ja 10% liiketulostason strategiakauden loppuun mennessä. Tämä toteutetaan orgaanisella ja epäorgaanisella kasvulla yhtiön ydintarjoamaan palvelutarjontaa ja toimialoja laajentamalla.

  TAKAAMME JATKUVUUDEN JA TEEMME TULEVAISUUDEN

  Toiminnassamme huomioimme asiakkaidemme käyttämien ratkaisujen jatkuvuuden takaamisen. Ratkaisuja kehitämme kestävillä teknologioilla, joilla parannetaan ja kehitetään asiakkaidemme kilpailukykyä. Keskittymällä toiminnan- ja taloudenohjauksen ratkaisuihin olemme osa asiakkaidemme ydinliiketoimintaa ja asiakkaidemme menestys on meidän menestyksemme. Yhtiömme strategian kulmakivenä on asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtäminen ja olemme paikallisena palvelukumppanina osa asiakkaidemme arvoketjua.

  KASVU JA KANNATTAVUUS

  Strategiakauden alkuvaiheessa keskeistä on kannattavuuden parantaminen ja vakiinnuttaminen tavoittelemallemme tasolle. Vuoden 2010 aikana käynnistetyillä toimenpiteillä huolehditaan lyhyen aikavälin kannattavuudesta ja strategialla vaikutetaan yhtiön tulevien vuosien menestymiseen, kasvuun sekä kannattavuuteen. Hyödyntämällä halvemman kustannustason maita osana omia prosessejamme pystymme parantamaan kannattavuuttamme ja joustavuutta tuotekehityshankkeissa. Tämä mahdollistaa samalla paikallisen palvelun vahvistamisen ja kehittämisen Suomessa toimiville asiakkaillemme.

  TOIMIALAT

  Solteq Oyj keskittyy jatkossakin kaupan, logistiikan, teollisuuden ja julkisen sektorin alueille ydintarjoamallaan. Julkisen sektorin osuuden kasvattaminen 2011-2014 on strategisesti merkittävä tavoite koko tarjoamamme osalta. Ydintarjoamaa tukevia (erikoiskauppa, kunnossapito ja masterdatan laadun parantaminen) toimialariippumattomia ratkaisuja tarjoamme myös päätoimialojemme ulkopuolelle. Näiden ratkaisujen toimittamisessa jatkamme verkostoitumista alan toimijoiden kanssa ja täydennämme kumppaniemme toiminnanohjaustoimituksia näillä ratkaisuilla.

  HENKILÖSTÖ

  Strategisten tavoitteiden toteuttamisen keskiössä on yhtiömme osaava henkilöstö, jolle eri elämän osa-alueiden ajankohtiin tarjoamme jatkuvuuteen tähtäävän työsuhteen. Henkilöstön monimuotoisuus ja kehittymishalu ovat keskeisiä menestystekijöitä strategisten tavoitteidemme toteuttamisessa. Toimialakohtaisen osaamisen ammattilaisjoukko on keskeinen kilpailuetumme ja oleellinen osa asiakkaidemme menestyksen rakentamisessa. TOIMINTAMALLIT Strategian toteuttamisen myötä kehitymme palveluorganisaatioksi, joka osallistuu asiakkaidemme liiketoiminnan kasvuun ja menestykseen tarjoamalla suunnitelmallisesti kehittyviä palveluita. Projektitoimituksemme pohjautuvat käyttöönottoja nopeuttaviin ja laatua parantaviin tuoteaihioihin sekä maailman johtavien ohjelmistotoimittajien teknologia-alustoihin. Kumppanuussuhteemme asiakkaidemme kanssa on pitkäkestoinen, mahdollistaen teknologioiden joustavan vaihtumisen, prosessien muuttumisen sekä uusien toimintojen tarjonnan asiakkaillemme. Osaksi tarjoamaamme kehitämme palvelumalleja, joilla mahdollistetaan joustava siirtyminen hyödyntämään uusia teknologioita, jotka pohjautuvat pilvipalveluihin tai integroituvat niihin saumattomasti. KANSAINVÄLISTYMINEN Itämeren alueella, Baltiaan ja Venäjälle suuntautuva kansainvälistymisemme toteutetaan uusia ja olemassa olevia asiakkaitamme tukemalla. Vahvuutemme on pitkissä asiakassuhteissa ja kasvamme asiakkaidemme mukana tarjoten kehittyvää palvelutasoa ja ratkaisuvalikoimaa heidän toimintansa laajentuessa ja kansainvälistyessä. Kansainvälistymisstrategiamme mukaisesti kasvatamme liiketoiminnan volyymiä maltillisesti ja tarveperusteisesti. EPÄORGAANINEN KASVU Strategisten numeeristen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää fokusoitunutta orgaanista kasvua sekä toimialoja tai ratkaisuja laajentavaa epäorgaanista kasvua. Yritysostojen avulla toteutamme aktiivisesti osan kasvustrategiastamme. Tavoitteemme on, että yhdistämällä molemmat kasvuelementit, orgaanisen ja epäorgaanisen, muutamme yhtiömme kokoluokan kauden aikana, jotta pystymme vastaamaan paremmin suurtenkin asiakkaidemme kasvaneisiin tarpeisiin ratkaisualueillamme. KUMPPANUUDET Haluamme tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka tukeutuvat globaaleihin standardeihin ja tunnettujen toimijoiden ratkaisuihin. Omien ratkaisujen osuus tulee olemaan merkittävä kehityskohde olemassa oleville asiakkaillemme. Jatkamme myös TH Tiedonhallinnan viitoittamalla tiellä IBM RPG-alueen ratkaisutoimittajana. Laajennamme palvelutarjoamaamme siten, että nykyisten ja uusien asiakkaiden valitessa ydintarjoamamme ratkaisuja voimme tarjota aina parhaan vaihtoehdon Microsoft Dynamics NAV ja AX tai SAP -teknologioista. Microsoft-teknologia-alustoihin pohjautuvat ydintarjoamaa tukevat vertikaaliratkaisut ovat kilpailutekijämme, johon uskomme vahvasti ja jota tulemme laajentamaan valituilla toimialoilla. YMPÄRISTÖ Jatkuvuuden takaava ja tulevaisuuden tekevä toimintamme huomioi ympäristöarvot ja kestävän kehityksen näkökulmat. Päätöksemme huomioivat ja arvostavat ympäristön tulevaisuutta. Kehitämme sisäiset menettelyt ja tuotannon ratkaisut ympäristöä säästäväksi toimitusketjussamme sekä toiminnoissamme ja samaa edellytämme kaikilta kumppaneiltamme.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antaa:

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen, Puh. 0400 467 717, sähköpostirepe.harmanen@solteq.com

  Hallituksen puheenjohtaja Ali U Saadetdin Puh. 040 8444 201 sähköposti ali.saadetdin@solteq.com

  Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

  2011