Skip to content

  S2B Energia

  Code of Conduct  Tyytyväinen asiakas kättelee asiakasjärjestelmän toimittajaa

  Tässä toimintaohjeessa on esitetty S2B Energian  päivittäistä liiketoimintaa koskevat eettiset periaatteet.

  S2B Energia Oy - Code of Conduct

  1. Johdanto


  Toimintaohjeessa esitetyt eettiset periaatteet muodostavat yleisen viitekehyksen ohjaamaan asianmukaista toimintaa ja käyttäytymistä S2B:ssä.


  S2B edellyttää, että kaikki yhtiön työntekijät, mukaan lukien johtajat kaikilla tasoilla, noudattavat näitä eettisiä periaatteita työssään ja vastaavat henkilökohtaisesti toimintaohjeen noudattamisesta. Tämä toimintaohje kannustaa ja edellyttää kaikkia tuottajia, toimittajia ja alihankkijoita sekä liikekumppaneita toimimaan vastuullisesti näiden eettisten periaatteiden mukaisesti.


  S2B on sitoutunut toimimaan liiketoiminnassaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja vastuullisesti sekä ymmärtää pitkän aikavälin hyödyt omalle toiminnalleen ja sidosryhmille. Osana vastuullista toimintaa S2B noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä kaikilla toiminta-alueillaan.

  2. Eettisyys liiketoiminnassa


  2.1. Lakien ja määräysten noudattaminen

  S2B noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä ja seuraa lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava S2B:n toimintaan ja työntekijän työtehtäviin sovellettavia lakeja ja määräyksiä.


  2.2. Reilu kilpailu

  S2B tukee reilua kilpailua eikä hyväksy epärehellisiä käytäntöjä kilpailussa pärjäämiseksi tai kauppojen saamiseksi. S2B noudattaa voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä.


  S2B:n työntekijät eivät saa osallistua minkäänlaiseen laittomaan toimintaan, joka rajoittaa kilpailua.


  2.3. Korruption vastainen toiminta ja lahjat

  S2B ei hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään muodossa, ei yksityisellä eikä julkisella sektorilla. S2B:n työntekijät eivät saa hyväksyä suoraan tai välillisesti lahjoja, palkkioita tai muita etuuksia tai vieraanvaraisuuden osoituksia, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaa edistäviin tai sen varmistaviin liiketoimintapäätöksiin. Työntekijät saavat antaa tai ottaa vastaan henkilökohtaisia lahjoja tai vieraanvaraisuuden osoituksia, joiden arvo on nimellinen, jos tällainen lahjojen ja vieraanvaraisuuden osoitusten antaminen tai hyväksyminen on lakien ja määräysten mukaan sallittua. Esimerkiksi matkalippujen tai majoituskustannusten hyväksyminen kolmannelta osapuolelta ei ole hyväksyttyä.


  2.4. Eturistiriidat

  Työntekijöiltä edellytetään lojaalisuutta S2B:n liiketoimintaa kohtaan. Työntekijöiden on parhaansa mukaan vältettävä sellaisia tilanteita, joista voi aiheutua ristiriita S2B:n työntekijän tai muiden sidosryhmien, työntekijän perheenjäsenten tai sukulaisten tai näiden määräysvallassa olevien yhtiöiden etujen välille. Eturistiriitatilanteet voivat olla hyvin erilaisia ja edut vaihdella taloudellisista eduista muihin henkilökohtaisiin etuihin.


  Esimerkkeinä eturistiriidoista voidaan mainita esim.:

  • osallistuminen S2B:n kanssa kilpailevien yhtiöiden toimintaan jossain muodossa
  • S2B liiketoimintasuunnitelmien ja muiden liikesalaisuuksien hyödyntäminen muuhun kuin S2B:n toiminnan edistämiseen
  • S2B:n työajan ja resurssien käyttäminen muuhun kuin S2B:n toiminnan edistämiseen

  3. Vilpillisen toiminnan ehkäiseminen


  Kaikenlainen vilpillinen toiminta on kiellettyä S2B:ssä. Tämän periaatteen vastaisia toimia arvioidaan sisäisesti, ja ne ilmoitetaan tarvittaessa viranomaisille.

  4. Toiminta sidosryhmien kanssa


  S2B kohtelee työntekijöitään, asiakkaitaan, toimittajiaan ja muita sidosryhmiään oikeudenmukaisesti ja toimii yhteistyössä niiden kanssa. S2B kunnioittaa sopimusvelvoitteitaan ja liiketoimintajärjestelyjään.

  5. Luottamuksellinen tieto, tietoturva ja tietosuoja


  S2B suojaa ja käsittelee huolellisesti luottamuksellisia aineistoja ja tietoja. S2B suojaa ja käsittelee huolella myös toimittajiltaan ja sidosryhmiltään saatuja luottamuksellisia tietoja.


  Työntekijät eivät saa ilmaista tai hyödyntää luottamuksellisia tietoja (esimerkiksi liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia henkilötietoja) omaksi hyödykseen tai kenenkään muun kuin S2B:n hyödyksi.


  S2B on ottanut käyttöön tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia ohjeita, toimintaohjeita ja ohjaustoimia, joita se on sitoutunut noudattamaan. S2B suhtautuu tietoturvaan ja tietosuojaan vakavasti ja tekee toimenpiteitä estääkseen niiden vaarantumisen.

  6. Lisätiedot ja rikkomuksista ilmoittaminen


  Jos S2B:n työntekijöillä on kysymyksiä tämän toimintaohjeen tulkinnasta tai sen noudattamisesta, heidän on otettava yhteyttä esimieheensä. Toimintaohjeen noudattamisesta voidaan antaa lisäohjeita erillisissä ohjeissa.


  S2B edellyttää, että kaikki yhtiön työntekijät, mukaan lukien johtajat kaikilla tasoilla, noudattavat näitä eettisiä periaatteita työssään ja vastaavat henkilökohtaisesti toimintaohjeen noudattamisesta. Tämä toimintaohje kannustaa ja edellyttää kaikkia tuottajia, toimittajia ja alihankkijoita sekä liikekumppaneita toimimaan vastuullisesti näiden eettisten periaatteiden mukaisesti.


  Jos S2B:n työntekijä rikkoo näitä eettisiä toimintaohjeita, rikkomuksesta voi seurata työsuhteen irtisanominen tai muu asianmukainen seuraamus. Rikkomuksesta voidaan ilmoittaa asianmukaisille paikallisille viranomaisille, jos S2B epäilee, että työntekijän toiminta rikkoo myös sovellettavaa lainsäädäntöä. S2B katsoo, että yhtiöllä ja kaikilla sen työntekijöillä on velvoite keskeyttää tai estää toimet, jotka voivat vahingoittaa S2B:n asiakkaita tai S2B:n tuotemerkkejä. Työntekijöiden odotetaan sen vuoksi ilmoittavan tällaisista toimista.