Skip to content

  27.09.2019 — lukuaika 8 minuuttia

  Solteq järjestelmien ja palvelujen integraattorina

  Solteq on ollut pitkään Suomen johtava retail-alan ratkaisujen ja palvelujen toimittaja sekä järjestelmäintegraattori. Olemme toimialariippumaton digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistuva toimija, jolla on noin 600 asiantuntijaa useassa eri maassa. Sydäntämme lähellä on erityisesti pohjoismainen monikanavainen kaupankäynti ja viime vuosina olemme investoineet merkittävästi alan pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden sekä niihin liittyvien palveluiden kehitykseen.

  “Tahtotilamme keskiössä on asiakkaan kuunteleminen ja heidän toiminnan haasteisiin vastaaminen.”


  Erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat olleet tärkeä osa tuote- ja palveluportfoliotamme jo yli 30 vuoden ajan. Alan johtavien ohjelmistoratkaisujen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme liiketoimintalähtöisiä suunnittelu-, toteutus- ja integraatiopalveluja avaimet käteen -periaatteella. Yhdistämme yritysten liiketoiminnan tarpeet ja operatiivisen datan sekä alan johtavat ohjelmistoratkaisut loogiseksi kokonaisuudeksi.

  Eri myyntikanavien tuottaman liiketoimintatiedon visuaalinen analysointi edistyneillä työkaluilla parantaa yritysten tilannetietoisuutta. Tietovarastointiratkaisujemme avulla yrityksen operatiivinen data tallennetaan esimerkiksi raportointia, myyntiä ja markkinointia tukeviin tietorakenteisiin. Ketterät kehitysmenetelmämme mahdollistavat kustannustehokkaat, modulaariset sekä saumattomasti integroidut ratkaisut.

  Tahtotilamme keskiössä on asiakkaan kuunteleminen ja heidän toiminnan haasteisiin vastaaminen. Solteqin monialaista järjestelmäosaamista kehitetään jatkuvasti vastaamaan nykyaikaisia teknologia- ja asiakastarpeita. Investoinnit asiantuntijoidemme osaamiseen ja omien ratkaisujen kehittämiseen sekä strategisiin kumppanuuksiin tuottavat uusia asiakaskeskeisiä innovaatioita. Tähän kokonaisuuteen olemme luoneet uuden Solteq Cloud & Connectivity -konseptin.

  Solteq Cloud & Connectivity

  Olemme tuottaneet asiakkaillemme lisäarvoa tarjoamalla erilaisia integraatiopalveluja ja tuoneet markkinoille eri järjestelmiä yhdistäviä valmiita liittimiä (connectors) jo parin vuosikymmenen ajan. Monipuolisten ratkaisujen ja kattavien tuki- sekä ylläpitopalveluiden myötä meille on muodostunut erittäin laaja toimiala- ja järjestelmäaosaaminen.

  Solteq Cloud & Connectivity

  Digitalisaatio

  Maailmamme digitalisoituu huimaa vauhtia ja pilvipohjaisten alustojen kehittyminen sekä yleistyminen ovat vaikuttaneet yritysten tapaan hankkia ja käyttää tietojärjestelmiä. Sovelluksia voidaan helposti vuokrata, skaalata, replikoida ja liittää muihin pilvipalveluihin. Perimmäisenä tavoitteena on säästää oman IT-infrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitoon kuluvaa aikaa sekä kustannuksia.

  Pilviympäristöt

  Hankittaessa uusia liiketoimintaa tukevia järjestelmiä palveluna pilvestä, alkuun saattaa riittää ns. ”Best of Breed” -tyyppinen ratkaisu, jossa yrityksen toimintoja sopeutetaan valmisratkaisuun. Useimmiten päädytään kuitenkin räätälöintiin, jolloin asiakaskohtaiset tarpeet voidaan taklata pilvikehityksellä.

  Modernisointi

  Vanhat järjestelmät eivät rakenteensa vuoksi useimmiten kykene vastaamaan nopeasti muuttuviin käyttäjä- ja järjestelmätarpeisiin. Harvalla yrityksellä on kuitenkaan mahdollisuutta tai edes tarvetta luopua kerralla liiketoimintakriittisistä järjestelmistä. Jos monoliittiin tarvitaan lisää potkua tai on tarve lanseerata uusia palveluja, niin tehtävä voidaan antaa tarkoitukseen sopivan pilviohjelmiston hoidettavaksi. Monimutkainen legacy-käyttöliittymä voidaan ohittaa rakentamalla rajapinnat kuntoon ja toteuttamalla UI irrallaan varsinaisesta sovelluslogiikasta. Tekninen evoluutio tarkoittaa siis yksinkertaisimmillaan nykyaikaisilla metodeilla sekä työkaluilla toteutettua roolipohjaista käyttöliittymää, joka parantaa asiakaskokemusta ja jatkaa nykyisen järjestelmän elinkaarta kustannustehokkaasti.

  Yhteydet

  Tänä päivänä organisaatiot käyttävät laajaa valikoimaa erilaisia paikallisia- sekä pilvipohjaisia ohjelmistoja ja palveluja. Toimivan paketin kannalta on ensiarvoisen tärkeää saada elinkaarensa eri vaiheissa olevat komponentit ja prosessit liittymään toisiinsa. Kommunikoinnissa hyödynnetään ohjelmointirajapintoja (API) ja integraatiopalveluja, jotka mahdollistavat datan välityksen eri sovellusten, järjestelmien ja tietokantojen kesken.

  Suunnittelu

  Jotta kompleksinen ja jatkuvasti kehittyvä tietojärjestelmäkokonaisuus ei muodosta yrityksen toiminnalle riskiä tarvitaan erittäin huolellista suunnittelua sekä seurantaa. Hyvin suunniteltu kokonaisuus mahdollistaa sen eri osien joustavan laajentamisen. Kehityssuunnitelmien kuten itse järjestelmienkin tulee luonnollisesti seurata aikaansa eli mukautua toimintaympäristön ja liiketoiminnan vaatimuksiin.

  Arkkitehtuuri

  Yllä kuvatun kaltainen kokonaisuus ja toimintamalli voidaan periaatteessa niputtaa yhden termin alle; mikropalveluarkkitehtuuri (MSA). Mikropalvelupohjainen arkkitehtuuri on yksi tärkeä nykyaikaisen ohjelmistokehityksen osa-alue, joka pyrkii kehittämään uutta hyödyntämällä pilvialustoja sekä ratkaisemaan perinteisten monoliittisten järjestelmien ja integraatioväylien haasteita.

  Ihmiset

  Tätä kaikkea siis tarkoittaa Solteq Cloud & Connectivity, jonka sateenkaaren alla työskentelee yli 50 integraatioihin ja pilvikehitykseen erikoistuvaa asiantuntijaa läpi organisaatiorajojen.

  Työkaluna suunnitelmallisuus 

  Järjestelmien kehittyminen paikallisissa palvelinsaleissa toimivista hajautetuiksi pilvessä toimiviksi on nopeaa, mutta myös puhtaille on-prem ratkaisuille on edelleen paikkansa. Toimialasta riipppuen yrityksellä voi olla liiketoimintakriittistä dataa ja järjestelmiä, joita halutaan hallinnoida omassa dedikoidussa ympäristössä. Tarpeen mukaan infrastruktuuri voidaan jakaa paikallisesti ja pilvestä toteutettuihin osa-alueisiin (Hybrid cloud) jolloin integraatioalustan tehtävänä on tarjota viestintäväylät eri järjestelmien välille.

  Hajautettaessa ja ketjutettaessa palveluita ja yhdisteltäessä prosesseja toisiinsa on erityisen tärkeää muistaa suunnitelmallisuus sekä kokonaisuuden hallinta. Kumppani kannattaa valita oman organisaation maturiteetin ja tahtotilan mukaan eli miettiä tilataanko palvelu avaimet käteen periaatteella vai halutaanko toimitus, joka mahdollistaa kokonaisuuden itsenäisen hallinnan ja valvonnan. Valittiinpa malliksi mikä tahansa niin yleisesti ottaen mikropalveluarkkitehtuurin ja ohjelmointirajapintojen (API) suunnittelussa kannattaa hyödyntää niiden toteuttamiseen erikoistuneiden asiantuntijayritysten palveluja.

  Tekemistä vaille valmista

  Siirryttäessä suunnittelusta API-ratkaisujen toteutukseen kehitystä leimaavia piirteitä ovat iteratiivisuus, ketteryys ja modulaarisuus. Toimivat yksittäiset palvelut, joista jokainen tuottaa lisäarvoa vievät organisaatiota askel askeleelta kohti suunniteltuja tavoitteita. Jos mikropalveluarkkitehtuuriin kuuluva yksittäinen toteutus vaatii muutoksia tai korjauksia, voidaan ne toteuttaa joustavasti ja nopeasti. Samalla voidaan huomioida ja reagoida mahdollisiin liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin puuttumatta yrityksen järjestelmäkokonaisuuteen.

  Integraatioiden tekninen toteutus sujuu kumppanilta sitä vaivattomammin ja nopeammin mitä tutumpia yhdistettävät järjestelmät ovat. Mikropalveluiden kehittäminen on huomattavasti helpompaa sen jälkeen, kun olemassa olevan järjestelmäkokonaisuuden vaatimukset ja niihin liittyvät haasteet on ymmärretty. Tärkein yksittäinen tekijä onnistuneessa toimituksessa onkin asiakkaan liiketoiminnan ja prosessien ymmärtäminen. Mitä paremmin kumppani ymmärtää asiakkaan liiketoimintavaatimukset, sitä parempi on myös lopputulos.

  Nopeus on valttia

  Yksi tärkeimpiä mikropalveluarkkitehtuurin ja API-lähtöisen kehittämisen hyödyistä niin asiakkaan kuin loppukäyttäjienkin kannalta ns. time-to-market tekijä. Myöhästyminen nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa voi tarkoittaa pahimmillaan sitä, että kilpailijat ovat jo ennättäneet vallata parhaat asemat ja asiakkuudet. Näin ollen palveluiden kehittämiseen ja erilaisten ratkaisujen markkinoille saattamiseen käytettävää aikaa halutaan kaikin tavoin lyhentää. Kun järjestelmäkehityksessä käytetään moderneja pilvitekniikoita ja valmiita moduuleja (omia ja toisten) niin haluttu ratkaisu voidaan julkaista huomattavasti nopeammin kuin vanhoihin kankeisiin järjestelmiin kajoamalla.

  Avainsanana arkkitehtuuri

  API-ratkaisujen kehityksessä pyritään mahdollisimman suureen uudelleenkäytettävyyteen ja automatisointiin. Rajapintoja voidaan ylläpidon helpottamiseksi versioida, mikä auttaa kokonaisuuden hallintaa ja pitää sen eheänä. Sanomaliikenne eri järjestelmien ja mikropalvelujen välillä tapahtuu yleensä joko synkronisesti tai täysin asynkronisesti rest-arkkitehtuurimallin mukaisten rajapintojen (REST API) välityksellä. Tämän kaltainen arkkitehtuurimalli tuo yrityksen toimintaan selkeitä etuja; joustavuutta, ketteryyttä ja tehokkuutta mikä näkyy alentuneina IT-kustannuksia sekä parantuneena asiakaskokemuksena.

  API-ratkaisujen kerroksellisuus

  System API -kerroksen tehtävänä on luoda yhteydet yrityksen ydinjärjestelmiin ja ymmärtää niiden logiikka. Process API nimensä mukaisesti huolehtii suoritettavista toimenpiteistä erilaisten prosessien ja mikropalveluiden avulla eli se on integraatiokerros, jossa yhdistellään eri järjestelmien dataa ja luodaan liiketoiminnan kyvykkyyttä. Loppukäyttäjää lähinnä oleva Experience API -kerros vastaanottaa järjestelmäkokonaisuuden ulkopuolisen liikenteen ja tarjoaa rajapinnat esimerkiksi verkko-/mobiilipalveluille tai muihin tiettyyn käyttötarkoitukseen rakennetuille palveluille. Organisaation API:en kehitys, julkaisu ja hallinta sekä ylläpito toteutetaan yleensä pilvialustojen valmiiden työkalujen tai niiden elinkaaren hallintaan erityisesti suunniteltujen ohjelmistoalustojen avulla.

  Yhteenvetoa

  Siirtymällä mikropalveluarkkitehtuuriin yritys voi pidentää olemassa olevien järjestelmien elinkaarta ja samalla modernisoida järjestelmäkokonaisuutta järkevillä kustannuksilla. Vanhoista ns. legacy-järjestelmistä voidaan pala palalta irrottaa erilaisia toimintoja ja näin pikkuhiljaa muokata monoliiteistä vähemmän liiketoimintakriittisiä. Integraatioiden kerroksellisuus, toimivat mikropalvelut ja kokonaisuuden asianmukainen orkestrointi (API Management) mahdollistavat aikaisemmin liiketoiminnan kannalta elintärkeiden järjestelmien evoluution hallitusti ja riskittömästi.

  “Integraatiot ovat kaiken digitalisaation ytimessä!”


  Hyödynnä Solteqin pitkäaikainen asiantuntijuus perinteisten integraatiopalvelujen tuottamisesta ja nykyaikaisten pilviympäristöjen suunnittelusta tilaamalla kartoitus. Toteutamme nykytila-analyysin ja selvitämme esimerkiksi, kuinka mikropalveluarkkitehtuuriin perustuva kehittäminen voi tuottaa edellä mainittuja hyötyjä myös teille.

  pilviratkaisu, integraatiot, API, mikropalvelut